Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Rakousko - Vídeň, 9. - 13.12.2002
PhDr. Alena Pazderová


Excerpce fondů v Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien pro účely úvodu a vědeckého aparátu edice korespondence Cesare Speciana

A/ Část technicko-organizační
Účelem mé cesty byla excerpce vytypovaných fondů uložených ve výše uvedeném archivu pro účely úvodu a vědeckého aparátu edice korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském dvoře v Praze v letech 1592-1598. Zdejším studiem jsem navázala na výsledky mé dosavadní práce v římských a vatikánských archivech. Studium vídeňských fondů bylo pro zpracování výše uvedené edice bezpodmínečně nutné.
S vedoucím oddělení Haus-, Hof- und Staatsarchiv dr. Leopoldem Auerem jsem dne 13.12. konzultovala problematiku zdejších fondů, zejména fondy Romkorrespondenz, Familienkorrepondenz a Hofkorrespondenz. Dr. Auer projevil obecně zájem o bližší spolupráci se Státním ústředním archivem v Praze, zajímal se o náš fond Rodinný archiv Metternichů, avšak spolupráci zatím blíže nespecifikoval. Zdůraznila jsem, že by dobrá vzájemná informovanost o skladbě fondů na obou stranách byla ku prospěchu věci.
Kromě toho jsem 11.12. ve Vídni projednávala s dr. Janem Pavlem Niederkornem, pracovníkem Historické komise Rakouské akademie věd, detaily mezinárodního workshopu "Kaiserhof-Päpstlicher Hof” připravovaného Historickou komisí Rakouské akademie věd, Rakouským historickým ústavem v Římě a Německým historickým ústavem v Římě; jeho konaní v Římě bylo předběžně stanoveno na konec září 2003. Kromě tématických nuancí mého vystoupení na připravovaném workshopu jsem s dr. Niederkornem, pověřeným též vedením zpracování nunciaturních edic v Rakousku, konzultovala některé problémy Specianovy nunciatury, zejména problematiku tzv. "Dlouhé turecké války” a jejího vlivu na mocenské uspořádání tehdejší Evropy a aktuální stav edičního zpracování nunciatur v České republice.
Spolu s dalšími kolegy ze Státního ústředního archivu v Praze jsem se dne 12.12. zúčastnila slavnostního setkání s představiteli a členy spolku vídeňských Čechů "Komenský” konaného u příležitosti uspořádání spolkového archivu vídeňských Čechů archiváři SÚA Praha.

B/ Část odborná
V rámci příprav nunciaturní edice jsem se v Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien zaměřila zejména na fondy Romkorrespondenz (Římská korespondence), Familienkorrespondenz (Rodinná korespondence), zběžně jsem prohlédla vytypované části fondů Hofkorrespondenz (Korespondence dvora), I. Italien, Kleine Staaten (Itálie, Malé státy) a II. Italien, Diplomatische Korrespondenz (Itálie, Diplomatická korespondence).
Ve fondu ROMKORRESPONDENZ jsem provedla výzkum sv. 47 a sv. 48, které léty korespondují s obdobím Specianovy nunciatury.
Svazek č. 47 obsahuje listy se zprávami z let 1575-1600, jejichž převážnou část tvoří zprávy císařského vyslanectví v Římě adresované císaři, rakouským arcivévodům a dalším příslušníkům císařského dvora. Zde jsem se zaměřila na korespondenci z let 1592-98. Převážnou část tvořily listy císařských vyslanců v Římě Leonarda st. z Harrachu a Raimunda z Thurnu, dalšími autory byli převážně Giovanni Battista Bernerio, sekretář římské legace a Dr. Rudolf Koraduz, dvorský rada a říšský sekretář, r. 1595 zvláštní vyslanec k papežskému dvoru se žádostí o pomoc císaři v protiturecké válce. Provedla jsem soupis této korespondence, částečně jsem k ní vypracovala regesty a opisy, které využiji pro úvod a poznámkový aparát edice Specianovy nunciatury.
Svazek č. 48 obsahuje převážně listy císaře Rudolfa II. (méně již dalších příslušníků Rakouského domu) adresované císařskému vyslanci v Římě Leonardu st. z Harrachu, jimiž Rudolf reaguje na současnou politickou situaci, informuje vyslance v Římě o krocích, které si přeje, aby učinil jeho jménem i o svých dalších diplomatických aktivitách. V této korespondenci je hlavním tématem příprava války proti Turkům a hlavním úkolem císařského vyslance je získání vojenské i finanční pomoci papežského dvora a italských států pro tuto válku. Svazek obsahuje také dva koncepty Rudolfovy instrukce pro císařského vyslance v Římě, kde jsou specifikovány jeho povinnosti a vytýčeny hlavní směry jeho působnosti. Instrukce je zajímavým dokladem tehdejších diplomatických zvyklostí a přináší důležité detaily k politickým dějinám tehdejší Evropy. Opět jsem provedla soupis korespondence z let 1592-98 s přesahem do r. 1599, vypracovala stručné regesty a pořídila opisy dvou konceptů Rudolfových listů, adresovaných Specianovi; vytěžené informace budou opět využity pro úvod a poznámkový aparát Specianovy nunciatury.
Ve fondu FAMILIEMKORRESPONDENZ jsem prováděla výzkum oddělení A, kartonu č. 54. Karton obsahuje kopie, případně koncepty listů císaře a dalších příslušníků Rakouského domu z let 1592-1594 adresované papeži Klimentu VIII. a papežskému nepotu kardinálu Cinziu Aldobrandinimu. I zde jsem provedla soupis korespondence z let 1592-94, který jsem částečně opatřila regesty. Získané informace budou opět využity v připravované edici.
Z dalších fondů vídeňského archivu přicházely do úvahy pro potřeby nunciaturní edice i následující fondy, u nichž jsem však z časových důvodů nemohla provést příslušný výběr materiálu a pořídit jeho soupis, případně regesty či opisy; tyto fondy jsem pouze zběžně prohlédla a pořídila charakteristiku svazků. Tento úkol bude třeba splnit v budoucnu.
Ve fondu HOFKORRESPONDENZ jsem prohlédla sv. 7 (Dispacci di Germania), který obsahuje kopie listů císaře Rudolfa II. a jeho příbuzných, arcivévodů Rakouských Arnošta, Maxmiliána a Matyáše a arcivévody Ferdinanda Štýrského adresované papežům Klimentu VIII. a Pavlu V., různým italským kardinálům, kardinálu protektoru Germánie Madruzzovi, vévodovi urbinskému Francesku Maria della Rovere a různým apoštolským nunciům z let 1591-1615 (cca 510 folií).
Z fondu I. Italien, Kleine Staaten se jeví jako velmi důležitý fasc. č. 1 z obalu č. 10, který obsahuje výtahy zpráv i originální aktuální zprávy (tzv. avvisi) z Itálie (Benátky, Florencie, Milán, Řím) a z Orientu (Konstantinopol) z let 1534-1601 (cca 105 folií). Veškeré zprávy se týkají protiturecké války. Z téhož fondu přichází do úvahy i fasc. č. 6 z obalu č. 10, který obsahuje rozličné dokumenty pocházející z říšské kanceláře z let 1527-1763 (cca 200 folií). Jedná se zejména o písemnosti dokumentující návštěvy a mise řádných a mimořádných císařských vyslanců do Itálie a k papežskému dvoru a o různé instrukce a zprávy týkající se válečných událostí.
Z fondu II. Italien, Diplomatische Korrespondenz bude zapotřebí v budoucnu prohlédnout sv. č. 1 v obalu č. 1, který obsahuje aktuální zprávy císařských vyslanců z Janova (Ottavio Landi, Ettore Spinola, Andrea Doria Landi) z let 1527-1637, k nimž je připojena korespondence dalších císařských vyslanců (cca 150 folií).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se domnívám, že má cesta plně splnila svůj účel, neboť pro zpracování 1. dílu nunciaturní edice (léta 1592-3) se mi podařilo prohlédnout a sepsat veškerý potřebný materiál. Z časových důvodů a z provozních důvodů vídeňského archivu nebylo možné stihnout více.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.