Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Německo, 21.9.- 26.9.2003
PhDr. Eva Drašarová CSc., Mgr. Jaroslav Koláčný


Sächsisches Bergarchiv in Freiberg - výzkum montanních fondů

Účel cesty:

 1. výzkum montanních fondů se zaměřením na bohemikální dokumenty
 2. vysledování případně dosud nevrácených archiválií zavlečených do Freibergu v období 1938 - 1945
 3. příprava na soupis pramenů k dějinám hornictví, výměna publikací a archivních pomůcek

Cesta do Saska se konala na základě dohody české a saské archivní správy o spolupráci v oblasti archivnictví z 30. října roku 2002. Do Saska odjížděla čtyřčlenná delegace, která se však rozdělila do dvou skupin - freiberské (studium v Bergarchiv Freiberg ) a drážďanské (studium v Hauptstaatsarchiv Dresden), vždy s odlišným programem. Společná cesta služebním vozem tam a zpět byla volena z praktických i ekonomických důvodů. Odcestovali jsme již v neděli ráno, abychom při týdenních studijních pobytech maximálně využili poměrně krátký časový úsek. Vzhledem k odlišnosti studovaných témat jsou podávány dvě samostatné cestovní zprávy. Společně se uskutečnila pouze nedělní prohlídka města Freiberg a páteční velmi pozdní oběd s ředitelem saské archivní správy Dr. Jürgenem Wolfem s procházkou po Drážďanech.
Ubytováni jsme byli ve standartním hotelu Maucksches Hof v Hornstrasse 20, s dobrou dopravní dostupností, v klidné části mimo dopravní ruch přilehlé ulice. Oproti původním předpokladům byla poskytnuta pouze polopenze. Obědy v režii hornického archivu se nekonaly.
V pondělí dopoledne proběhlo všeobecné seznámení s archivem, nesmírně vstřícné a přátelské přijetí teprve nedávno jmenovaným ředitelem Raymondem Plachem a jeho zástupcem Dr. Andreasem Erbem. Následovala důkladná prohlídka centrály ve středu města i depozitáře archivu za městem, prodiskutovali jsme snad všechny záležitosti archivnictví v obou zemích včetně aspektů výhod a nevýhod státní služby a zařazení pracovníků do pozic "Beamte" a "Angestellte". Byl domluven bohatý studijní i společenský program na celý týden - návštěvou městského archivu a archivu Bergakademie počínaje, přes prohlídku Městského muzea (na tu však vzhledem k nedostatku času nedošlo), návštěvu večerního koncertu ve zdejším dómu, historických dolů až po páteční setkání s ředitelem saské archivní správy Dr. Jürgenem Wolfem v Drážďanech. Předali jsme dovezené publikace - katalogy archivních výstav, všechna čísla Historické fotografie, brožuru o budovách Státního ústředního archivu, pro montánní historii Krušnohoří důležitou edici Lazar Ercker i reprezentativní knihu o povodních v roce 2002 vydanou Ministerstvem vnitra. O budovu v Kirchgasse se archiv dělí s Vrchním horním úřadem ve Freibergu, genius loci se zde mj. projevuje i povinným pozdravem ve společných prostorách "Glück auf". Archiv je příslušný pro hornické úřady v Sasku kromě nejvyšších, pro vzdělávací a vědecké a jiné instituce spojené s hornictvím a hornické podniky a jejich zařízení. Samostatně funguje archiv hornické akademie a městský archiv. Vztah k našim dějinám je logicky dán těžbou nerostů na obou stranách Krušných hor a územním vývojem státních útvarů na území Saska a českých zemí. Rozsah fondů k 1.6.2003 činil 4 767 bm spisů a knih, 106 843 plánů, 69 112 foto.
Z vybavení pracovišť nás zaujaly vzdušné a konstrukčně velmi odlehčené regály na mapy, tolik nepodobné těžkým a neforemným našim domácím produktům. Map a plánů opatruje hornický archiv velké množství. Badatelům je z ochranných důvodů nepředkládá v originále, ale pouze na tzv. makrofiších, tedy na speciálních políčcích filmu s dlouhou životností. Také všechny poškozené spisy, vedené na zvláštních seznamech a označené i v archivních hledacích pomůckách, jsou k dispozici pouze v podobě mikrofiší. Velkorysé zdroje na mikrofilmování tak byly rozumně využity.
Zadání našeho služebního pobytu nás vedlo k provedení důkladné rešeršní činnosti na bázi archivních pomůcek. Zhruba od konce devadesátých let 20. století (ještě za vedení předchozího ředitele Dr. Guntrama Martina) přistoupil archiv ke konverzi starých repertářů z 18. a 19. století do podoby hledací pomůcky vypracované za pomoci inventarizačního softwaru Augias. Program "Augiáš", s jehož verzí 7.2 jsme měli možnost se seznámit, umožňuje zadávat rešeršní dotazy dle nejrůznějších hledisek. Zdá se, že však nedovoluje hierarchizaci do většího množství úrovní popisu. Existuje prý již i verze vyšší, rozšířená také již v mnoha německých archivech, nejen v Sasku. Produkty "úklidu" je možné vytisknout a používat jako klasickou archivní pomůcku. Nemá znaky našeho archivního inventáře - neobsahuje inventární či jiná např. pořadová čísla ani odkaz na úložnou jednotku (karton). Ne všechny fondy jsou již takto zpracovány, používali jsme proto i nejrůznější kartotéky (i ty, co se badatelům běžně nepůjčují) a původní repertáře. Budiž popravdě řečeno, výsledky při pročítání klasické staré nebo nově vytištěné hledací pomůcky byly lepší, než při použití počítače. Velice užitečný je povinný pokyn, většinou na přídeští pomůcky, o způsobu objednávání a citace fondu.
Pondělní odpoledne bylo tedy již zasvěceno studiu v depozitáři 3 km za městem (Fuchsmühlenweg) za laskavé a neúnavné pomoci Dr. Erba včetně dopravy jeho vozem. Obdobně jsme tamtéž strávili celé úterý. Ve středu ráno jsme se po hodinovém studiu v depozitáři odebrali do historického dolu na stříbro. Prohlídka někdejších dolů na stříbrnou rudu (Reichzeche, Elisabethstolle, Freiberger Silberbergwerk Himmelfahrt Fundgrube a další) s velmi podrobným výkladem a fyzicky náročným prolézáním štol a šachet i za pomoci žebříků, broděním se v důlních vodách s kompletně zapůjčenou výstrojí byla velmi působivá. Poté opět následovalo studium až do večerních hodin a návrat autem do hotelu. Ve čtvrtek hned ráno jsme navštívili archiv technické univerzity (Bergakademie) v nově sanovaných přízemních a sklepních prostorách původní budovy akademie. Archiv se sestává ze dvou pracovníků, kteří se starají cca o 1 km archiválií i o spisovnu. Je dobře vybaven klimatizací i regálovou technikou. Badatelé zde pracují převážně s mikrofišem. Dále jsme pozdravili v budově radnice městskou archivářku, prohlédli si z časových důvodů jen jeden z původních depozitářů s krásně zdobenými zásuvkami na listiny z poloviny 17. století a obdivovali jsme tamní kapli sv. Vavřince. Personální vybavení - 2,5 pracovníka na cca čtyři tisíce listin a 1,4 km knih, spisů, pohlednic (novou registraturu spravuje jedna pracovnice). V obou institucích jsme zanechali některé z našich publikací. Odpoledne jsme poprvé studovali v centrále Bergarchivu v Kirchgasse. Pro vysvětlení - abychom nemuseli pracovat spolu s ostatními badateli, což by nám ovšem nijak nevadilo, byl náš pobyt již předem organizován tak, abychom měli vždy pro sebe prázdnou místnost. Při prostorové tísni archivu a provozování dvou badatelen - střídavě v městě a v pobočce to znamenalo, že nejprve jsme okupovali místnost pana ředitele a od čtvrtka se ztráceli v prázdné badatelně ve městě a prováděli rešeršní průzkumy i na počítači v liduprázdné přípravně archiválií. Malá poznámka k využívání veřejností: archiválie se předkládají ihned po objednání i běžnému badateli, ve studovně mají 7 míst k sezení. Badatelna funguje každodenně, střídavě v centrále a v depozitáři Fuchsmühlenweg.
Péče hostitelů byla příkladná, přijetí nesmírně přátelské, velmi vstřícné. I z toho důvodu je možno konstatovat, že účel cesty byl nejen bohatě naplněn, ale i překročeny původně plánované limity. Byly dovezeny kopie tří archivních pomůcek, čtvrtá přislíbena v tištěné podobě. Pro knihovnu, ředitelku i 2. oddělení archivu byly darovány četné odborné publikace i periodika. Byla přislíbena neoficiální návštěva Dr. Erba na 6. října t.r. v archivním areálu na Chodovci.
Při studiu fondů, které by mohly obsahovat archiválie vztahující se k území České republiky, jsme postupovali směrem od obecného ke konkrétům. Nejprve jsme se seznámili s přehledem fondů - vytištěn z programu Augias- verze 7, zároveň možnost rešerše přímo v programu. Na naši žádost o okopírování nám bylo doporučeno počkat na tištěnou podobu, jež prý bude velmi brzo a bude nám zaslána.

Seznam prostudovaných fondů:

 1. Oberbergamt Freiberg 1477-1868 ( přivezli jsme kopii)
 2. Oberbergamt Freiberg - Berghauptmannschaft
 3. Oberbergamt Freiberg - Geognostische Gang- und Landesuntersuchungskommission (přivezli jsme kopii)
 4. Bergamt Johanngeorgenstadt
 5. Bergamt Schneeberg
 6. Bergamt Schwarzenberg (neu)
 7. Oberbergamt Freiberg - Maschinenbaudirektion
 8. Bergamt Altenberg
 9. Oberbergamt Freiberg (neu) - kartotéka
 10. Grubenakten des Bergreviers Altenberg (mit Berggießhübel und Glashütte)
 11. Risse zum Bergbau außerhalb Sachsens - kartotéka (máme kopii pod názvem Generalrisse)

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.