Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Rakousko, 13. - 25.10.2002
PhDr. Jiřina Juněcová, Mgr. Jaroslav Koláčný


Rakouský státní archiv ve Vídni

První den jsme vykonali oficiální návštěvu u generálního ředitele Rakouského státního archivu prof. Mikoletzkého. Vyřídili jsme pozdravy z Prahy a obdrželi stipendium. Naše další návštěva patřila dr. Theimerovi, řediteli organizační součásti Rakouského státního archivu - Allgemeines Verwaltugsarchiv. Vyřídili jsme pozdravy z Prahy a požádali jsme jej o případné kopie archivních pomůcek týkajících se pozůstalostí. Dr. Theimer nám vysvětlil, že v současné době probíhá zpracování uvedených fondů, a proto není zatím možné poskytnout jejich pomůcky.
Následující den jsme navštívili provizorní studovnu Haus-, Hof- und Staatsarchiv (dále HHStA) v Schenkenstr. 4, kde jsme prohlédli inventáře a dr. Juněcová si objednala písemnosti z fondu Vrchní ředitelství císařských statků rodinného fondu ve Vídni. Druhý den jsme vykonali návštěvu u ředitele HHStA prof. Auera, kde jsme vyřídili pozdravy z Prahy a předali publikace a inventář fondu Inspekce císařských soukromých a rodinných statků ve Smiřicích, o který projevili zájem rakouští archiváři již v minulém roce. Zmínili jsme se o možnostech vzájemné spolupráce obou archivů a prof. Auer se vyjádřil, že v konkrétních případech se velmi rád obrátí na Státní ústřední archiv. Vzhledem k tomu, že archivní materiál vídeňského ředitelství byl připravený až v následujícím dni ve studovně v Schenkenstr. 4, zastavili jsme se ve studovně v AVA, kde byl již rezervován archivní materiál z fondu Ministerstvo vnitra, který se týkal policejních úřadů a spolků v letech 1848 - 1869 na našem území. Odpoledne jsme se zastavili v Archivu města a zemském archivu Vídně v jeho nových a moderních prostorách, které se nacházejí ve čtvrté věži bývalého plynojemu, jenž je dnes napojený přímo na linku metra U3 /stanice Gasometr/. Prohlédli jsme informativně fondy tohoto archivu a snažili se případně vytypovat archivní materiál, který by nám mohl posloužit z hlediska našich fondů. Zbytek dne jsme věnovali návštěvě knihovny na vídeňské univerzitě.
V dalším týdnu jsme studovali střídavě v AVA a v HHStA. V úterý nás čekala jedna z posledních společenských povinností, a to oběd s generálním ředitelem Rakouského statního archivu prof. Mikoletzkým a následující den jsme uskutečnili exkurzi v české škole ve Vídni, kde naši kolegové ze VI. oddělení zpracovali její písemnosti a seřadili knihovnu, která nyní působí velmi pěkným dojmem.
Co se týče studia obou pracovníků 2. oddělení Státního ústředního archivu, kteří byli vysláni k průzkumu fondů Rakouského státního archivu ve Vídni, měl každý z nich svůj pracovní plán.
Dr. Juněcová pokračovala dále ve studiu fondu Vrchní ředitelství císařských soukromých a rodinných statků ve Vídni - mladší řada, z něhož byly v minulém roce prohlédnuty pouze dva kartony. Vzhledem k probíhajícímu pořadání části Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Vídeň obsahující archivní materiál pro moravské statky Hodonín a Velké Pavlovice, které se nachází ve Státním ústředním archivu, byly prohlédnuty registraturní pomůcky, a to protokoly a indexy z let 1788 - 1800 vedené centrálně pro všechny císařské fondové statky. Z aktového materiálu byly studovány fascikly (kartony) z let 1801 - 1916, a to přímo bez vyhledávání přes registraturní pomůcky především z časových důvodů. Denní norma archiválií pro badatele ve vídeňském archivu představuje pouze 3 kusy. Z těchto důvodů došlo k vytypování některých ročníků spisů a v rámci nich k jejich obsahu. Tento fond vykazuje velmi rozsáhlý archivní materiál z let 1894 - 1918 k císařským statkům a důsledku toho také císařským statkům na Moravě. Vzhledem k uložení spisů v původní registratuře (podle ročníků a v jejich rámci podle jednacích čísel a později podle signatur) zůstaly písemnosti k uvedeným statkům ve vídeňské části tohoto fondu a při provádění spisové rozluky po roce 1918 nebyly mezi restituovaný archivní materiál zahrnuty, protože jejich vyčlenění by bylo zdlouhavé a téměř časově neúnosné. Proto jsou v Praze dnes uloženy ve druhé části zmíněného fondu určité skupiny spisů, které byly částečně zpriorovány již u původce a týkají se určitého tématu. Získané informace lze velmi dobře uplatnit při zpracování archiválií vídeňského ředitelství a také přinášejí celkový pohled na jeho osudy a vývoj jeho registratury.
Dalším fondem, kterému věnovala pracovnice pozornost na základě upozornění prof. Auera při návštěvě v HHStA v minulém roce, byl fond Ministerstvo zahraničí, administrativní registratura. V této části zmíněného fondu se nacházejí některé signatury, které se týkají zemědělské problematiky a obsahují písemnosti z let 1903 - 1918. Zmíněné archiválie se dotýkají českého zemědělství pouze okrajově.
Mgr. Koláčný studoval převážně v Allgemeines Verwaltungsarchiv, protože se zajímal o fondy policejní provenience, vzhledem ke svému správcovství policejních fondů ve Státním ústředním archivu v Praze. Přesto však zjišťoval i situaci v Haus-, Hof- und Staatsarchivu. Zde mu vyšel velmi ochotně vstříc pracovník Joachim Tepperberg. Seznámil jej s fondem Informationsbüro, kde se nacházejí mj. zprávy o sledovaných osobách policií v padesátých letech 19. století. Při hledání v tomto fondu (jednalo se o dopis B. Němcové z roku 1848 a J. Němce, který byl v 50. letech 19. století přiřazen k policejním spisům J. Němce, jak uvádí Roubík) je třeba vyjít ze jmenné kartotéky, která je prozatím uložena v centrále na Erdbergu, a pokračovat podle odkazů hledáním v indexech a elenších, kde je uvedeno konkrétní uložení materiálu. Tak se Mgr. Koláčný dostal v doprovodu J. Tepperberga i do depotů na Erdbergu.
V kartotéce badatelů (která je ovšem nepřístupná a případné žádosti zájemců o informace se vyřizují pouze písemnou cestou) bylo zjištěno, opět díky J. Tepperbergovi, kdy Roubík ve Vídni bádal, a že i přes trojí upozornění nebyl dodnes vrácen materiál, který si vypůjčil. Konkrétní údaj o nevráceném materiálu zde však uveden není.
V AVA navázal Mgr. Koláčný úzkou spolupráci se správcem fondu Ministerstvo vnitra Mag. Dr. R. H. Grögrem, který mu velmi ochotně připravil požadovaný materiál (i nad denní množství uvedené v provozním řádu studovny). Kopii inventáře fondu má už SÚA k dispozici. Jednalo se hlavně o spisy policejních úřadů a spolkové záležitosti do roku 1880.
Ve volném čase navštívil Mgr. Koláčný ještě Hofkammerarchiv v Johannesgasse, kde se seznámil pomocí archivního průvodce či jakéhosi inventáře s fondy. Je zde ještě mnoho archiválií bohemikálního charakteru, ale vzhledem k začlenění do jednotlivých fondů je nebylo možné při archivní rozluce vyčlenit. Jedná se vlastně o fondy, které korespondují s fondy 1. oddělení SÚA.
Navštívil také Nationalbibliothek, kde se zajímal hlavně o staré tisky a knihy uložené v tzv. Prunksaale.

Prostudované archivní fondy
I. Studium fondů ústředních úřadů z oblasti zemědělství:

Vrchní ředitelství císařských soukromých a rodinných statků ve Vídni (mladší řada)

Registraturní pomůcky
Protokol č. 294, rok 1791, (starý červený, č. 17)
Protokol ředitelství k veškerým rodinným statkům v Rakousku, Uhrách a ve Slezsku
Index, č. 7, rok 1788
(pro všechny statky)
Index, č. 18, rok 1800
(pro všechny statky)
Spisy
(řazeno podle ročníků a v jejich rámci podle jednacích čísel a po roce 1911 podle signatur)
Karton č. 144, rok 1801, č.j. 1 - 300
Prodej obilí, hovězího dobytka, sirotčí agenda, zasílání účtů a účetních deníků k revizi účtárně, úředníci (akcidencie), nařízení vídeňského ředitelství pro statky Eckartsau, Hodoním, Holíč, Schloßhof, Šaštín a Velké Pavlovice, které se týkalo pronájmu honitby, prodeje lesní zvěře a zástřelného, pronájem pozemků na velkostatkách, sirotčí agenda panství Velké Pavlovice
Karton č. 799, rok 1833, č.j. 301 - 600
Velkostatek Holíč - žádosti hospodářské správy statku o schválení výdajů na opravy patronátních objektů, záležitosti poddaných (snížení roboty), placení zákupu, pachtovní smlouvy, prodej zemědělských produktů
Velkostatek Hodonín - prodej obilí, zasílání účtů účtárně
Velkostatek Velké Pavlovice - oprava patronátních budov, zaměstnanci, návrh obilního desátku poddaných, soudní rozhodnutí
Velkostatek Šaštín - náklady oprav patronátních budov, pojištění budov
Velkostatek Weinzierl - prelimináře lesních kultur
Fascikl č. 2329, rok 1916, signatury 44-53
Sign. 44 - nákup a prodej dřeva na jednotlivých panstvích
Sign. 45 - Hodonín (výkazy o stavu lesní zvěře, pronájem honitby v jednotlivých lesních revírech velkostatku), totéž pro ostatní císařské velkostatky
Sign. 46 - rybniční hospodářství velkostatků (prodej ryb, pronájem rybolovu ap.)
Sign. 47 - 52 chyběly
Sign. 53 - hospodářské zprávy
Opis nařízení ředitelství ohledně zjednodušení v úřadování (týká se naturálních účtů) pro jednotlivé hospodářské správy císařských statků, hospodářské zprávy velkostatků (u velkostatku Hodonín - měsíční zprávy řazené za sebou podle jednotlivých hospodářských dvorů s údaji o výměře vysetých zemědělských plodin, počtu kusů chovaného dobytka s vyjádřením zvěrolékaře o jeho zdravotním stavu, průběhu polních prací)

Ministerstvo zahraničí, 1848-1918, administrativní registratura

Spisy
(řazeno podle signatur)
Sign. F 11 Korespondence (1880 - 1918), karton č. 14
Generalia - různé, korespondence ministerstva zahraničí s ústředními úřady ve Vídni, dopis ministerstva obchod adresovaný ministerstvu zahraničí o protestu obchodních a živnostenských komor v čs. zemích (Praha, Plzeň a České Budějovice) z r. 1918 o výlučném užívání němčiny v úředním styku s úřady ve Vídni.
Sign. F 64 Chov koní (1903 - 1918), karton 2
Organizace státního chovu koní v zemích rakouské monarchie (zmíněny také Čechy a Morava), nákup koní pro zemědělské potřeby z Německa, nákup arabských koní, nákup ruských koní pro rumunskou armádu, vývoz maďarských koní do Turecka
Studijní cesty (cesta barona Podmanického ohledně studia arabských koní chovaných ve Francii)
Sign. F 77 Zemědělství (1903 - 1908), karton 4
Zprávy rakouských konzulátů v jednotlivých zemí
Ceny obilovin a ostatních zemědělských plodin na mezinárodních trzích (Bulharsko, Švýcarsko), zemědělská legislativa
Mezinárodní smlouvy (úmluva o ochraně ptactva z roku 1902 v Paříži), Mezinárodní zemědělský institut v Římě, návrh z roku 1908 na založení Rakouské orientální společnosti, která by obchodovala s jižním ovocem a bavlnou (návrh židovského obchodníka Leo Weiße, zakladatele a hlavního akcionáře "První české akciové společnosti sklářského průmyslu)
Zemědělské stroje - vývoz do Chile (zemědělské stroje z Čech), prodej, celní politika
Zemědělské kongresy v zahraničí
Sign. F 84 Vinohradnictví (1903 - 1914), karton 3
Generálie, vývoz rakouských vín (moravských) do Německa, dovoz francouzských vín, příprava vinařského zákona v Rakousku v roce 1910 (připomínky ze zahraničí), doprava vín, celní tarify, vinařské kongresy (Francie, Španělsko, Rakousko)
Sign. F 90 Cukr (1901 - 1902)
(řazeno podle zemí)
Zprávy rakouských vyslanectví v zahraničí (zpráva rakouského vyslance z Bulharska o tamní cukerní produkci, která je srovnávána s údaji o produkci cukru českých cukrovarů), vývoz a dovoz cukru, celní tarify

Ministerstvo vnitra - všeobecné, karton 137

Instrukce pro četnické útvary z roku 1851, úprava platů četníků, kteří onemocněli (rok 1852, vymezení okruhu působnosti zemských velitelství četnictva (r. 1851), příděly koní pro četnictvo, úprava zákona o četnictvu, zvýšení hodnoty denních dávek potravin pro potrestané v policej. vězení (hodnota potravin potrestaných v Praze oceněna na 5 kr.), řád pro ubytování četníků
Karton 138
Zmenšení výdajů četnictva, seznam dočasně penzionovaných četnických důstojníků (rok 1866), řád pro vojensky organizované bezpečnostní oddíly, dislokace důstojníků (Jičín, Brno, Plzeň)-rok 1866, seznamy mužstva jednotlivých velitelství
Karton 139
Náklady na četnictvo (závěrečný účet místodržitelství ve Vídni), návrhy na přeložení četnických důstojníků
Sign. V G 2
Č.j. 19514/52 z 31.7.1852 - žádost o schválení spolku "Verein Flachsspinnerei” pro území Čech, který bude financován z domestikálního fondu
Č.j. 4916/1857 - zaslání stanov společnosti "Zentralverein zur Errichtung einer Flachs- und Hanfzubereitungs-Anstalt in Böhmen” MV do Vídně (připojena další č.j. 4182/63, 2560/65 a 10428/65 o téže věci)
Č.j. 21430/1854 - Parní mlýny na Smíchově
Zaslání stanov společnosti ke schválení MV do Vídně (připojena č.j. 19761/55, 16529/55, která obsahují protokoly o schůzích Komise pro spolkové záležitosti řešící vnitřní spory společnosti Parní mlýny)
Č.j. 22355/55 (připojena č.j. 16165/55, a 17733/55)-zaslání ke schválení stanov akc. společnosti
"Prager Zivil-Schwim- und Badeanstalt” do Vídně.

Závěrem je možné konstatovat, že pracovní pobyt obou pracovníků splnil očekávání, která byla na něj kladena a posunul opět o něco vpřed naše znalosti o archivním materiálu k českým dějinám uloženém v Rakouském státním archivu ve Vídni. Výsledky provedeného průzkumu jsou jistě uspokojivé i přes komplikovanou situaci v půjčování archiválií v Haus-, Hof und Staatsarchivu. Byl vytipován další fond náležející ke skupině tzv. dvorských fondů, a to Úřad nejvyššího dvorského hofmistra, který měl klíčové postavení k jednotlivým ředitelstvím spravující císařské statky rodinného fondu Habsburků a zastupující panovníka při správě jeho majetku. Výzkum ve zmíněném fondu by mohl přinést řadu cenným informací pro vážné badatele.
Nezanedbatelný byl i společenský význam zmíněné pracovní cesty, při které se navázalo na kontakty vytvořené již v předchozích let. Spolupráce obou archivů bude jistě i nadále pokračovat v přátelském duchu, k čemuž by určitě přispěla i delegace rakouských archivářů, pokud se v budoucnu někdy uskuteční.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.