Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie (1999)
Bohumír Brom


Stáž jsem zahájil dne 5. dubna 1999.

1. modul "Cadre administratif" (Otázky francouzské administrativy), 8.-19. dubna byl věnován celkovému seznámení se systémem státní správy a administrativy a místa archivnictví v něm.

Byla prezentována současná soustava francouzského archivnictví (včetně historie):

• Ředitelství francouzských archivů a Národní archiv

• struktura Národního archivu - jeho organizační součásti (včetně mimopařížských):
• Centre historique des Archives Nationales (CHAN) v Paříži (včetně Muzea francouzských dějin)
• Centre des Archives d´Outre Mer (CAOM) v Aix-en-Provence spravující archivní fondy kolonií a zámořských území
• Centre des Archives du Monde du Travail (CAMT) v Roubaix se zaměřením na archiválie hospodářských a sociálních dějin "světa práce"
• Centre des Archives Contemporaines (CAC) ve Fontainebleau, spravující soudobé písemnosti francouzské státní správy a koordinující činnost tzv. mission (v podstatě správních archivů v centrálních úřadech)
• úsek využívání archiválií a jejich badatelského zpřístupňování (CARAN) v Paříži.

Do některých těchto pracovišť byla v průběhu stáže uspořádána exkurze s výkladem a prohlídkou (CAMT, CAC, CARAN). V návaznosti na strukturu Národního archivu jsme byli seznámeni se soustavou archivů departementálních, regionálních a komunálních. Byla vysvětlena problematika řízení francouzských archivů ("le controle scientifique et technique") a jejich financování. Velmi zajímavé a podnětné bylo alespoň základní seznámení s aktivitami privátního sektoru ve sféře péče o písemnosti (l´action des sociétés privées d´archivage dans l´administration") a též přednášky o soustavě a kompetencích francouzských muzeí a knihoven. Dne 15. dubna jsme navštívili "Direction des archives et de la documentation du ministčre des Affaires étrangeres" (dokumentaci a archiv ministerstva zahraničních věcí), kde byla prezentována více než 300letá kontinuita tohoto pracoviště a jeho současná úroveň a praxe. Na zmíněné exkurze organicky navázala diskuse (table ronde) s pracovníky některých veřejno-právních institucí ve Francii a jejich archivů (senát, Akademie věd, Komisariát pro atomovou energii apod).

2. modul "Cadre juridique" (Právní problematika archivnictví) 20.-23. dubna se soustředil na právní problematiku francouzských archivů a spisové služby (též s důrazem na vztahy institucí ve sféře veřejné - "publique" a soukromé - "privée") a také na otázky postavení a vzdělávání francouzských kolegů. Velký zájem vyvolala přednáška významného francouzského specialisty Ph. Charona o mezinárodní archivní terminologii, což je i v České republice velmi aktuální problematika.

Další dva moduly byly věnovány teoretickým a praktickým otázkám vlastní archivní profese: "Collecte et traitement des fonds" (Přejímání a archivní zpracování písemností), 26.-30. dubna a "Conservation des archives" (péče o archiválie) 10.-19. května. Konkrétně byla hlavní pozornost věnována základní metodice archivní práce (přejímání písemností, skartaci, třídění, archivnímu popisu a zpracování fondů, archivním pomůckám - "les instruments de recherche" a využití výpočetní techniky). Při této příležitosti byly představeny hlavní databáze používané ve francouzských archivech - je jich celá řada, přičemž existuje výrazná diferenciace mezi Národním archivem - zejména u písemností ústředních orgánů státní správy ukládaných v CAC (Centrum pro soudobé archiválie ve Fontainebleau): databáze "Priam 3" - a ostatními typy archivů. Z titulu pracovníka Státního ústředního archivu v Praze jsem měl možnost v rámci modulu "Conservation" konfrontovat českou praxi s francouzskými zkušenostmi. V otázce archivních budov je nový objekt Státního ústředního archivu a Státního oblastního archivu v Praze - Chodovci plně srovnatelný s nejmodernějšími francouzskými stavbami (buď dokončenými - např. pařížský městský archiv, nebo právě budovanými - např. departementální archiv v Essonne). Totéž platí o profesionální úrovni českých konzervátorů. Při návštěvě "Centre de Recherches des Documents Graphiques" (Střediska Akademie věd pro výzkum grafických dokumentů) jsem se setkal navíc s velmi kladnou odezvou práce mých kolegů z oddělení konzervace Státního ústředního archivu v Praze.

Mezi časem konání obou výše uvedených modulů jsme se zúčastnili (jak už je v rámci této stáže tradicí) několikadenní studijní cesty: v tomto roce do departementu Seine-Maritime v Normandii. Kromě příjemných kulturních zážitků a oficiálních setkání s kolegy z archivů a s představiteli státní správy a samosprávy jsme si prohlédli několik pracovišť departementálních a komunálních archivů.

5. modul "Fonds spécifiques" (Speciální fondy) 25. května - 2. června se zabýval dalším okruhem francouzských archivů (mimo základní soustavu Národní archiv - archivy departementální - regionální - komunální). Na již dříve uskutečněné návštěvy archivu ministerstva zahraničních věcí a pracovišť vojenských archivů ve Vincennes navázaly exkurze do již zmíněného CAMT v Roubaix a některých dalších institucí.

Z hlediska mého profesionálního zaměření byla velmi významná a podnětná návštěva CAMT v Roubaix (u Lille, u francouzsko-belgických hranic). Toto centrum archiválií "světa práce" je výsledkem pozoruhodného projektu adaptace bývalé textilní továrny pro archivní účely v oblasti hospodářských a sociálních dějin (ve francouzském pojetí dokumenty "světa práce" zahrnují archiválie jak podniků a firem, tak i různých asociací a odborových organizací). V Roubaix se kromě exkurze konala i beseda s ředitelem CAMTu G. Mouradianem, vedoucím archivu firmy Saint-Gobain J. Portevinem (v současnosti vykonává též funkci prezidenta Asociace francouzských archivářů) a vedoucím archivu významné francouzské banky Crédit Lyonnais R. Nougaretem o aktuálních otázkách současného francouzského hospodářského archivnictví, příslušné legislativě, spolupráci archivů firem ze soukromého i veřejného sektoru a také možnostem mezinárodní spolupráce. V tomto směru jsem s pány Mouradianem a Portevinem hovořil o možnostech česko-francouzské spolupráce v oblasti hospodářského archivnictví a vůbec o kontaktech s Asociací francouzských archivářů a s jejími pěti odbornými sekcemi (shodou okolností je současně J. Portevin šéfem sekce ekonomické a podniků). Získal jsem také díky prezidentu Portevinovi řadu dalších kontaktů a současně francouzští kolegové projevili živý zájem o práci českých archivů a deklarovali zájem o daleko intenzivější kontakty než tomu bylo v minulosti. Kromě návštěvy CAMT v Roubaix bylo velmi zajímavé mj. též seznámení s praxí francouzských archivů v oblasti audiovizuálních dokumentů (na půdě departementálního archivu Val-de-Marne).

Týden od 3. do 10. června byl vyčleněn pro praxi účastníků (podle jejich volby s přihlédnutím na možnosti realizovat některé osobní kontakty). Protože mi opakovaná stávka zaměstnanců CARANu znemožnila v tomto termínu zde pracovat, navštěvoval jsem badatelnu archivu ministerstva zahraničních věcí a uskutečnil některé návštěvy ve vybraných institucích hospodářské sféry. V archivu ministerstva zahraničních věcí (v posledním týdnu stáže díky ukončené stávce též v sále inventářů v CARANu) jsem se věnoval výzkumu bohemik v oblasti francouzsko-československých vztahů po roce 1945, s přihlédnutím k oblasti hospodářské a mezinárodního obchodu. Zjistil jsem řadu velmi zajímavých pramenů a dodatečně též i jiné možnosti studia než v badatelnách archivu ministerstva zahraničních věcí a v CARANu (Francouzský národní archiv) - pokud okolnosti dovolí, chtěl bych v tomto výzkumu pokračovat i v budoucnosti. Díky vstřícnosti francouzských kolegů jsem v tomto týdnu uskutečnil též osobní návštěvy u ředitelky CAC ve Fontainebleau (otázky předarchivní péče v Národním archivu a spolupráce se správními archivy ústředních orgánů francouzské státní správy, archivní pomůcky a databáze používané v CAC - ředitelka Ch. Petillat mi připravila velmi přátelské přijetí, projevila velký zájem o práci českých kolegů a slíbila pomoc a podporu při rozvíjení kontaktů v budoucnosti, zejména např. otázky využití výpočetní techniky v soudobém francouzském archivnictví jsou pro českou stranu velmi inspirativní).Další významnou návštěvou bylo pro mě setkání s panem O. Cottarelem, vedoucím archivu a dokumentačního centra "Chambre de commerce et d´industrie de Paris" (Obchodní a průmyslové komory v Paříži). Vzájemně jsme si vyměnili zkušenosti z práce archivů v nestátní sféře ve Francii i v České republice, poznatky o typologii dokumentů obchodních a průmyslových komor a o spolupráci archivních pracovišť v soukromé i ve státní sféře v obou zemích. Seznámil jsem francouzského kolegu též s aktuálními otázkami v českém archivnictví, zejména pokud jde o péči o soudobé archivní dokumenty v oblasti hospodářství a spolupráci státních archivů (připravovaná koncepce rozšířené delimitace předarchivní péče mezi státními archivy - ze strany Státního ústředního archivu). Pan Cottarel projevil velký zájem o české archivnictví a slíbil mi podporu z hlediska rozvíjení francouzsko-českých kontaktů obecně i pokud jde o možnosti mé spolupráce se sekcí ekonomiky a podniků Asociace francouzských archivářů, jejímž je členem.

Poslední dva moduly byly věnovány problematice využívání archiválií "Communication et exploitation des archives" (Využívání archiválií) 14.-18. června a mezinárodním otázkám archivnictví "Le réseau des archivistes et l´action internationale" (Mezinárodní spolupráce archivářů) 21.-22. června. V rámci modulu "Communication" byly velmi zajímavé jednak beseda o historickém bádání v archivech a o vztazích archivářů, historiků a badatelské veřejnosti a též představení informačního systému úseku Národního archivu pro styk s veřejností - CARANu. Protože jde o problematiku velmi aktuální a inspirující (zejména ve Státním ústředním archivu při přípravě fungování úseku studoven v novém archivním areálu), projednal jsem možnosti výměny zkušeností (včetně možnosti konzultací českých kolegů přímo v CARANu) s vedoucí informatiky tohoto pařížského pracoviště Národního archivu Mme Sin-Blima. V modulu "Mezinárodní spolupráce archivářů" byla kromě prezentace činnosti Asociace francouzských archivářů a Mezinárodní archivní rady nejzajímavější exkurze v pařížském sídle UNESCO a přednáška vedoucího úseku dokumentace pana Platheho o roli UNESCO v mezinárodním měřítku i o činnosti v oblasti archivnictví.

V průběhu stáže bylo vyčleněno několik dní pro prezentaci účastníků a následné diskuse, v nichž stážisté (včetně francouzských kolegů) představili úroveň svého "národního" archivnictví a svá pracoviště. Co se týče mé osoby, dne 17. června jsem v půlhodinové přednášce spojené s besedou seznámil své zahraniční kolegy s aktuální situací v českém archivnictví (síť státních archivů, legislativa a kompetence, organizace a činnost Státního ústředního archivu) - vše s přihlédnutím ke své specializaci: předarchivní péče na úseku soudobého československého (českého) hospodářství.

Součástí závěru stáže bylo též vyplnění dotazníků a diskuse o celkové úrovni stáže, její organizaci, hodnocení jednotlivých modulů i přednášejících a též výběru vhodných a zajímavých témat pro následující ročníky.

Při slavnostním zakončení, za účasti zástupců diplomatického sboru příslušných zemí a vedoucích představitelů francouzského archivnictví, obdrželi všichni účastníci certifikáty o absolvování stáže.

Z hlediska celkového hodnocení stáže je třeba uvést zejména toto:

• Celá stáž byla velmi dobře organizována - poděkování v tomto směru patří především pracovníkům "Bureau des formation" a osobně vedoucí tohoto pracoviště Národního archivu - Mme Masson.
• Pro českého archiváře je v současnosti zřejmě nejlepší možností jak získat ucelenou představu o francouzské (v podstatě i mezinárodní) archivní teorii a praxi. Nezbývá mi než znovu vyslovit poděkování a vděčnost francouzské straně (konkrétně ministerstvu zahraničních věcí a v jeho zastoupení velvyslanectví Francouzské republiky v Praze) za velice korektní a přátelský přístup při vlastní přípravě stáže a za možnost získání stipendia francouzské vlády. S přihlédnutím k délce trvání stáže, počtu účastníků a programu jde skutečně o velmi nákladný podnik.
• Neméně dobrou skutečností je možnost výrazného jazykového zdokonalení.
• Zvláště významnou výhodou stáže je nabídka množství osobních kontaktů jak s ostatními stážisty z dalších zemí, tak i s francouzskými kolegy (jejich navázání a využití je samozřejmě osobní záležitostí každého účastníka). V tomto směru jsem se snažil získat řadu kontaktů v oblasti mého profesionálního zaměření (hospodářství a soudobé dějiny). Ze strany francouzských kolegů jsem se setkal s velmi vstřícným a přátelským postojem, a to jak na půdě různých pracovišť Národního archivu, tak i mimo něj (včetně Asociace francouzských archivářů). Při zjištění, že úroveň česko-francouzských vztahů v oblasti archivnictví má značné rezervy, jsou perspektivy jejich rozvíjení velké. Záleží ovšem především také na české straně, jak její zástupci dokáží s francouzskými kolegy (popř. i z jiných zemí) komunikovat a spolupracovat v otázkách společného zájmu. V rámci řady osobních setkání jsem v tomto směru zjistil některé možnosti.
• I když je systém práce francouzských archivů v některých oblastech odlišný od českého a jejich materiální vybavení je celkově (včetně statutu - postavení archiváře, jeho finančního ohodnocení, ale i např. postavení a kompetenci Národního archivu) na vyšší úrovni - přesto z tohoto srovnání nevychází české archivnictví (co se týče své profesionality) nijak špatně.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.