Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Rakousko, 5.10.- 10.10.2003
Ing. Miroslav Kunt


Rakouský státní archiv ve Vídni - průzkumu fondů k dějinám dopravy

Výzkum ve Vídni byl vlastně pokračováním neoficiálního průzkumu fondů k dějinám dopravy uskutečněného v roce 2002 jako mimořádná služební cesta (v souvislosti se stěhováním archivu spolku Komenský).
Archivní materiál ke studiu byl vytipován na základě publikace Paul Mechtler: Inventar des Verkehrsarchivs Wien, Wien 1959. Tato kniha je dodnes jediným průvodcem po archivních fondech bývalého železničního (dopravního) archivu a je takto i využívána v badatelně OeStA. Kromě toho jsou některé nejstarší fondy podrobně, až do čísel jednacích, zpracovány v tzv. "Hauptinventar", jehož struktura byla popsána v cestovní zprávě z minulého roku (viz internetové stránky SÚA, výroční zprávy). Až na výjimky (plánový archiv generální inspekce - částečně byl předmětem výzkumu v loňském roce, některé sbírky, personálie v Archiv der Republik, AdR) jsou všechny archivní fondy k dějinám dopravy do roku 1918 uloženy ve Všeobecném správním archivu (AVA, Algemeines Verwaltungsarchiv); správcem těchto fondů je pan Hubert Zenz (stará se v AVA také o fondy justice).
Studiu archiválií předcházelo přijetí u ředitele Rakouského státního archivu pana prof. Dr. Lorenze Mikoletzkyho. V závěru přijetí byl p. ředitel požádán o zprostředkování kopie výše zmíněného "Hauptinventar" pro náš archiv (a české badatele vůbec), což bylo přislíbeno. Za SÚA byly předány publikace (Historická fotografie - všechna dosud vyšlá čísla, katalog k výstavě Poklady středočeských archivů) a dvě archivní pomůcky: výtisk v systému Janus připraveného inventáře Ministerstva kultu a vyučování, který zahrnuje předešlé archivní pomůcky a je doplněn společným úvodem (spojením úvodů z předchozích pomůcek z let 1959, 1975 a 1998) atd. Vedle toho byl předán i s disketou soupis signatur k plánovému archivu Generální inspekce rakouských železnic vypracovaný na základě výpisků z loňského roku, přičemž jsem poděkoval za pomoc paní Marii Stragl z AdR, správkyni jmenovaného fondu.
Vlastní studium začalo konzultací s panem Zenzem, správcem fondů dopravy AVA. S ohledem na množství dochovaného materiálu, zpřístupnění kartotékou, podstatným významem pro oblast Čech, malým množstvím již publikovaných informací a také předchozím studiem archiválií ve fondech Českého místodržitelství (SÚA), okresního úřadu Planá (SOkA Tachov) apod. byl zvolen k průzkumu archivní fond VI F - Kaiser Franz Josef-Bahn (KFJB). Jedná se o archiválie z činnosti generálního ředitelství, které sídlilo ve Vídni a spravovalo včetně výstavby železniční tratě společnosti Dráhy císaře Františka Josefa Wien FJB - České Budějovice - Plzeň - Cheb, České Velenice - Praha hl.n., Veselí nad Lužnicí - České Budějovice a Praha hl.n. - Praha-Smíchov (uváděno dnešními názvy). Společnost vznikla na základě koncesní listiny z 11.11.1866 udělené konsorciu v čele s J.A.Schwarzenbergem. Byla zestátněna v roce 1884. Celkem se ve Vídni nalézá 102 kartonů spisů uspořádaných "dle oddělení" a uvnitř členěných chronologicko-numericky:

Předložena ke studiu byla kartotéka vytvořená v bývalém c.k. železničním archivu, pravděpodobně nedlouho po jeho vzniku (zakladatel železničního muzea a iniciátor archivu svob. pán von Buschmann byl předtím mj. generálním sekretářem KFJB). Kartotéka je uložena v 19 krabicích a tvoří ji lístky formátu A5 na běžném kancelářském papíře s předtiskem (viz příloha) podchycující každý jednotlivý spis. Bylo tedy třeba projít cca 14 tisíc kartotéčních lístků. Situaci komplikovalo i to, že k heslům není žádný souhrnný index, často jsou tvořena velmi volně a tak nezbývalo, než celou kartotéku detailně prohlédnout. Důraz byl kladen zejména na společné a společenstevní záležitosti, vybrané obce - železniční křižovatky (České Velenice, České Budějovice, Veselí nad Lužnicí, Plzeň, Cheb, Praha) a provozní záležitosti. Zpracovány byly i regesty týkající se některých jmen (vedení společnosti, představitelé stavby).
Zpracování výpisků, vlastně pomůcka k fondu, podchycující železniční problematiku v době 1868-1884 v oblasti jižních, západních a částečně i středních Čech, si vyžádá delší čas. Po konzultaci s p. Zenzem jsem dále zjistil, že rozpis čísel jednacích dle kartonů neexistuje, ba dokonce není známo, jak a kde je číselná řada rozdělena podle oddělení generálního ředitelství. Proto jsem požádal o předložení ještě dvou kartonů jako vzorků ze skupiny "stavba" a "jiná oddělení". Tyto archiválie jsem měl možnost poslední den prostudovat. Ukázalo se, že karton č. 36 obsahuje spisy čj. 4031/1869-II až 7986/1869-II, tedy oddělení "Bau- und Bahnerhaltung" (stavba a udržování dráhy). Podobně karton č. 86 obsahoval spisy oddělení III "Verkehr, Zugförderung und Telegraf" (doprava, vozba a telegraf) z let 1867-1875 obsahující především velmi zajímavé zprávy o nehodách a provozu (tarify, číslovací plán vozidel, dimenzování výtopny České Velenice apod.). Potvrdil se tedy předpoklad, že v této části označené v Mechtlerově inventáři jako "jiná oddělení" se nalézají (z podstatné části proskartovaná) oddělení III až X). Poněkud zklamáním bylo zjištění, že ani na kartonech není vyznačen rozsah čísel jednacích nebo alespoň oddělení.
Již nyní lze konstatovat některé - zejména pro badatele významné - skutečnosti, které zřejmě obecně platí i pro spisy jiných železničních společností:

V rámci služební cesty byly též prohlédnuty archivní pomůcky Archiv der Republik, které obsahují na několika místech bohemikální nebo společné záležitosti. Okopírována byla pouze nová pomůcka k válečnému ředitelství Říššské dráhy Vídeň (Reichsbahndirektion Wien). Protože celé pomůcky (snad s výjimkou soupisu personálních spisů) nemá smysl žádat, byl proveden výpis z nich.
Dějiny dopravy a zvláště železnic patří k nejvíce studovaným tématům v SÚA. Odtud také plyne řada specializovaných badatelských dotazů, které je potřeba kvalifikovaně zpracovávat. Výzkum ve Vídni tedy umožní (především za období, pro které neproběhla spisová rozluka, tedy před rokem 1888) lépe poradit badatelům a také lépe zhodnotit naše archivní fondy co do kompletnosti z hlediska obsahu. Další výzkum by se měl zaměřit na vídeňské Ministerstvo obchodu a znovu na Generální inspekci rakouských železnic (její plánový archiv) jako na potenciálně nejcennější zdroje informací, které nelze jinde získat a které mohou mít i praktický význam (stavební dokumentace).

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.