Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Německo, 22.9.- 26.9.2003
PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková


Studijní pobyt v Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden.

Část všeobecná

Služební cestu jsme zahájili dne 21. září 2003 v 7.00 hodin v Praze spolu s PhDr. E. Drašarovou, CSc., ředitelkou SÚA v Praze, a Mgr. J. Koláčným, kteří odjížděli na studijní pobyt do Freibergu. Z ekonomických i praktických důvodů jsme k cestě použili referentské vozidlo Státního ústředního archivu v Praze. Cestu jsme přerušili v 10,30 ve Freibergu, kde jsme si všichni společně prohlédli město. Do Drážďan jsme dorazili v 16.00 hodin. Cesta proběhla bez jakýchkoli potíží.
Nejprve jsme se ubytovaly v moderním ubytovacím zařízení Technické univerzity v Drážďanech "Am Weberplatz", kde pro nás Saská archivní správa zajistila pokoje s polopenzí. Nedělní odpoledne jsme pak strávily samostatnou prohlídkou drážďanských historických památek.
V pondělí 22. září 2003 v 9.00 hodin nás oficiálně přijal ředitel Saského hlavního státního archivu v Drážďanech Dr. Guntram Martin. V úvodním jednání vyzdvihl význam česko-saské archivní spolupráce, ocenil možnost výměny zkušeností mezi archiváři obou zemí a nastínil okruhy problémů, jimiž se obě strany zabývají. Dále nám vysvětlil současnou strukturu saského archivnictví a popsal základní problémy, které archiv právě řeší. Poté se nás ujal Dr. Michael Merchel, pracovník 2. oddělení (1831-1945), který nás provedl po některých pracovištích archivu a po depozitářích. V poledne nás doprovodil do jídelny v budově ministerstva vnitra, kde jsme měly po čtyři dny zajištěn oběd. Odpoledne nám byla přidělena pracovna, kterou jsme měly celý týden k dispozici. Dr. Merchel s námi prodiskutoval naše téma výzkumu, jímž byla nacistická perzekuce českého obyvatelstva. Poté jsme se seznámily s počítačovými programy Augias-Data, v nichž jsou uloženy základní informace o fondech a které se používají k samostatnému vypůjčování archiválií. Ve studovně jsme byly seznámeny se způsobem vypůjčování pomůcek i písemností a v knihovně se možnostmi výpůjčky odborné literatury za využití zvláštního počítačového programu Bibliothek. V závěru dne jsme již měly k dispozici vlastní archivní pomůcky a mohly si objednat příslušné archiválie.
V úterý dopoledne jsme v doprovodu Dr. Merchela navštívily Gedenkstätte Münchner Platz Dresden, kde se nachází památník obětí justice obou totalit. Dřívější zemský soud a vazební věznice sice slouží již od 60. let 20. stol. Technické univerzitě v Drážďanech, avšak na nádvoří se nachází památník, zůstaly zachovány cely smrti a v přízemních prostorách je umístěn výstavní sál Památníku. V současné době zde probíhá výstava Fremd. Widerstand und Verfolgung im Protektorat Böhmen und Mähren und der Justitzort Dresden, pro níž Státní ústřední archiv v Praze poskytoval kopie dokumentů. Základ expozice tvoří osudy protektorátních občanů souzených nacistickou justicí na území Říše pro odbojovou činnost. Na výstavě jsou představeny i osudy představitelů tehdejší německé justice.
V úterý odpoledne a ve středu dopoledne jsme se věnovaly opět studiu archivních pomůcek, ale i průzkumu skromně dochovaných písemností z období nacistického Německa. Ve středu odpoledne jsme vlakem odcestovaly do Chemnitz, kde je v budově vrchního finančního ředitelství zpřístupněna putovní výstava Fremd- und Zwangsarbeit in Sachsen 1939-1945. Tuto výstavu jsme navštívily, abychom se inspirovaly při přípravě výstavy Pracovali jsme pro Říši, která se bude konat v dubnu 2004 ve Státním ústředním archivu v Praze. Celou výstavou nás provázel kolega z chemnického státního archivu Dr. Klaus Müller, jenž nás rovněž seznámil s přípravou expozice a doprovodným programem.
Ve čtvrtek jsme se celý den věnovaly studiu archivních pomůcek a vybraných archiválií. Ve 14.00 jsme byly přijaty ředitelem archivu Dr. G. Martinem. Za přítomnosti Dr. Michaela Merchela, Dr. Lutze Sartora a vedoucího 2. oddělení Dr. Nilse Brübacha jsme hovořili o problémech českého a saského archivnictví, zejména o typech archivních pomůcek, množství a druzích nahlédací agendy a konečně i o úspěších našeho studia.
V pátek dopoledne jsme se setkaly s pracovníkem oddělení hospodářských fondů Dr. Berndem Scheperským, který se za drážďanský archiv podílel na přípravě zmíněné putovní výstavy k nucenému pracovnímu nasazení. Diskutovali jsme společně o pramenech týkajících se nasazení protektorátních občanů ve fondech saských archivů a o konkrétní spolupráci na pražské výstavě v příštím roce ve formě poskytnutí scanokopií některých dokumentů. Poté jsme ukončily práci ve studovně i v naší pracovně a spolu s kolegy, kteří dorazili z Freibergu, jsme shlédli výstavku bohemik uložených v drážďanském archivu. V odpoledních hodinách jsme byli všichni přijati v doprovodu Dr. Nilse Brübacha a zástupce ředitele freiberského archivu Dr. Andrease Erba vedoucím Archivní správy při Saském ministerstvu vnitra Dr. Jürgenem R. Wolfem. Při tomto setkání jsme opět diskutovali o přínosu našich studijních cest a o problémech českého a saského archivnictví.
Z Drážďan jsme odjeli v pátek 26. září v 18.00 hodin. Zpáteční cesta proběhla rovněž bez problémů a do Prahy jsme dorazili ve 22.00 hodin.

Část odborná

Saský hlavní státní archiv Drážďany (včetně pobočky v Budyšíně) tvoří spolu se Saským státním archivem Lipsko, Saským státním archivem Chemnitz a Saským horním archivem Freiberg základní strukturu státního archivnictví v německé spolkové zemi Sasko. Písemnosti ústředních zemských úřadů jsou uloženy v drážďanském archivu, písemnosti nižších úřadů pak ve všech státních archivech dle jejich územní kompetence. Archiv v Drážďanech je umístěn v účelové budově dokončené v roce 1915, jejíž kapacita (asi 30 tisíc běžných metrů) již v dnešní době naprosto nestačí. Zatímco v provozní budově proběhly v nedávné době rozsáhlé rekonstrukční práce, prosklený depotní blok se nadále potýká s kolísáním teploty a vlhkosti i s mechanickým znečištěním archiválií uložených v původních lokátech (spisy i knihy jsou na policích položeny a nejsou uzavřeny do archivních krabic). V současné době, tj. po devadesáti letech, jsou archiválie na základě saského vládního programu k zaměstnávání nezaměstnaných osob ukládány do krabic a umisťovány zpět do lokátů. Mimořádně zajímavý je depozitář na mapy a plány, kde jsou příslušné dokumenty uloženy ve speciálních zásuvkových skříních a rozměrné rolované mapy stojí ve zvláštních vysokých skříních. Umělecké dřevěné obložení skříní i sálů by však v dnešní době neobstálo před přísnými požárně-bezpečnostními předpisy.
Přípravu archivního materiálu z depozitářů zajišťují manipulační pracovníci, kteří zpravidla již v průběhu hodiny přinášejí badatelům objednaný materiál. Badatelé mají ve studovně k dispozici moderní techniku (počítače, přístroje na četní mikrofilmů, tisk xerokopií z mikrofilmů), mohou užívat vlastní scanovací přístroje nebo po vyplnění příslušného formuláře požádat o xerokopie.
Základní orientaci po fondech v drážďanském státním archivu umožňuje průvodce kolektivu autorů Die Bestände des Sächsischen Hauptstaatsarchivs und seiner Ausstellen Bautzen, Chemnitz und Freiberg, Leipzig 1994, jehož první díl o dvou svazcích jsme obě obdržely při úvodním setkáním s Dr. G. Martinem (předán knihovně SÚA). Přínosné pro nás bylo zejména seznámení se s archivními pomůckami. Využívají se a neustále doplňují původní pomůcky z 19. století, základní soupisy, rukou psané kartotéky i moderní archivní pomůcky z 90. let minulého století, které odpovídají víceméně našim inventářům (zpravidla neopatřené rejstříkem, ale doplňované z důvodu staršího citování pramenů o tzv. konkordanci). Zajímavé bylo pro nás i zjištění, že ani při popisu v inventářích ani při vlastním uložení v depozitářích nejsou archiválie rozdělovány podle typů (úřední knihy, pomocné knihy, účetní knihy, kartotéky, spisy, fotografie ad.), ale jsou v rámci fondu promíchány.
Tématem vlastního archivního studia byla nacistická perzekuce českého obyvatelstva v Sasku. Vedle návštěv dvou zmíněných výstav archivních dokumentů jsme se věnovaly studiu dochovaných archiválií. Vzhledem k tomu, že registratury mnoha úřadů byly zničeny bombardováním Drážďan spojenci v únoru 1945 nebo v závěru války hromadně skartovány na příkaz nejvyšších představitelů Říše (např. fond Ministerstvo vnitra 1831-1945, ale i písemnosti SS, SA, NSDAP), nachází se v drážďanském archivu nevelké množství dokladů ze zmíněného období.
V souvislosti s vězněním našich občanů jsme požádaly o pomůcky k německým zemským soudům a ke káznicím a věznicím na území Saska. Příslušné archivní fondy jsou avšak v současnosti rozptýleny do jednotlivých saských státních archivů. Celkem jsme měly možnost prostudovat pomůcky a část materiálů následujících fondů: 11025 Oberlandesgericht Dresden (OLG), 11117 Staatsanwaltschaft beim OLG Dresden, 11030 Landgericht Dresden (LG), 11120 Staatsanwaltschaft beim LG Dresden, 10834 Haftanstalt Görlitz, 10830 Untersuchungshaftanstalt Dresden, 10833 Zuchthaus Bautzen, 10789 Polizeipräsidium Dresden, 11844 SA der NSDAP, Gruppe Sachsen, 11179 Oberfinanzpräsident Karlsbad. Dále nám byl předložen Spezialinventar der Quellen zur Geschichte der tschechoslowakischen Arbeiterbewegung und des gemeinsamen Kampfes der KPD und der KPČ 1919 - 1945 im Staatsarchiv Dresden und im historischen Archiv Bautzen (kol., Drážďany 1972), materiály z neuspořádané sbírky Sammlung Münchner Platz a speciální kartotéky vězněných osob z různých zemí.

11025 Oberlandesgericht Dresden
Archivní pomůckou k tomuto fondu je podrobná kartotéka, na jejímž základě lze poměrně detailně zrekonstruovat chod soudu v období nacistické vlády v Německu. Je možné studovat vnitřní chod úřadu (zejména personální záležitosti), přípravu zákonů, civilní záležitosti, torzovitě i trestní záležitosti (třicátá léta) ad.

11117 Staatsanwaltschaft beim OLG Dresden
Kartotéka k tomuto fondu je značně nepřehledná. Fond obsahuje oběžníky, personální záležitosti státního zastupitelství, zejména však spisy k procesům vedeným proti Němcům i několika Čechům po roce 1933. Písemnosti z předválečného období tvoří ve fondu naprostou většinu.

11030 Landgericht Dresden
Pomůckou k tomuto fondu je pouze nevelká kartotéka obsahující stručný popis jednotlivých inventárních jednotek rozdělených do několika skupin. Nás zajímala skupina 8.1 Politické trestné činy, kde se však nachází pouze jeden případ týkající se soudního řízení s protektorátním občanem v letech 1939-1945, který byl stíhán za členství a činnost v ilegální KSČ.

11120 Staatsanwaltschaft beim LG Dresden
Zajímavými hesly z pomocné kartotéky k fondu jsou rejstříky jednotlivých vyšetřovaných případů především z let 1942-1944, které vedle pořadových čísel obsahují jméno a příjmení trestně stíhané osoby, den jejího příchodu a dále např. označení soudu či jiného úřadu a trestného činu, rozsudek, v poznámce pak záznam o postupu spisu. Bohužel se zde nenachází informace o národnosti a státní příslušnosti stíhané osoby.

10834 Haftanstalt Görlitz
Tento fond obsahuje poměrně velké množství dochovaných registraturních knih z let 1938-1945 obsahujících záznamy v podobě běžných soupisů vězňů nebo s údaji o jejich peněžní hotovosti, ale jsou zde uloženy i klasické vězeňské knihy (především z let 1938-1941) se všemi důležitými údaji k vězněným osobám - jménem a příjmením, datem a místem narození, povoláním, rodinným stavem, příčinou dodání, druhem a délkou trestu, datem a hodinou příchodu a odchodu apod. Podobně důležitým pramenem jsou i tzv. knihy příchozích a odchozích, které obsahují také číslo cely, ale především údaj o národnosti či státní příslušnosti vězně. Z těchto knih bylo proto možné zjistit, že např. za půl roku (červenec 1944 až leden 1945) přišlo do zhořelecké věznice 22 osob z Protektorátu Čechy a Morava.

10830 Untersuchungshaftanstalt Dresden
Fond o 34 archivních jednotkách je opatřený inventářem a obsahuje písemnosti z let (1919) 1938-1952. Kromě oběžníků a nařízení týkajících se chodu instituce (písemný styk s obhájcem, návštěvy duchovních u odsouzených k smrti, ukládání peněz a cenností, transport vězňů aj.) a záležitostí týkajících se zaměstnanců je zde uloženo i 12 samostatných vyšetřovacích spisů jednotlivých osob, většinou českého původu. Dále je ve fondu uložena běžně užívaná kniha příchodů a odchodů vězňů z r. 1944 a seznam odsouzených k smrti před náletem na Drážďany 14.2.1945.

10833 Zuchthaus Bautzen
Fond představuje přibližně 10 tisíc trestních spisů vězňů budyšínské káznice z let 1900-1945, přičemž inventář se jmenným seznamem vězněných osob slouží zároveň jako rejstřík a obsahuje dále datum narození, povolání a národnost vězně. Určité procento osob vězněných v Budyšíně v letech 1939-1945 pocházelo rovněž z protektorátu.

10789 Polizeipräsidium Dresden
Písemnosti Policejního prezidia v Drážďanech pocházejí z let 1830-1951 a jsou dochovány pouze torzovitě, přesto z let 1933-1945 pochází asi 850 vyšetřovacích spisů. Inventář obsahuje abecední seznam těchto spisů s datem narození vyšetřovaných osob a druhem trestného činu. Bohužel se zde nenachází údaj o národnosti a státní příslušnosti, ve většině se ale zřejmě jedná o říšské občany.

11844 SA der NSDAP, Gruppe Sachsen
Fond obsahující dokumenty z let (1913) 1933-1945 a je opatřený moderním inventářem (z r. 1993). Naprostá většina písemností se týká oběžníků k personáliím, personálních záležitostí jednotlivých součástí saské skupiny SA a problematice špionáže proti ČSR včetně pronásledování osob českou policií (dochováno však velmi torzovitě, více údajů k r. 1934).

11179 Oberfinanzpräsident Karlsbad
Tento fond obsahuje 40 inventárních jednotek vesměs poměrně zajímavých dokumentů vztahujících se k jednotnému oceňování pozemků, nemovitostí a některých podniků na území Sudetské župy v letech 1938-1942. Jedná se o konkrétní případy, ale také o směrnice a výnosy vrchního finančního prezidenta a říšského ministra financí v této záležitosti. Část písemností se týká židovského majetku, např. říšských nařízení z dubna a listopadu 1938 o přihlášení a prodeji majetku Židů. Pro správné vyhodnocení těchto materiálů by bylo vhodné navázat kontakt se Státním oblastním archivem v Litoměřicích.

Spezialinventar der Quellen zur Geschichte der tschechoslowakischen Arbeiterbewegung und des gemeinsamen Kampfes der KPD und der KPČ 1919 - 1945 im Staatsarchiv Dresden und im historischen Archiv Bautzen (kol., Drážďany 1972)
Podrobný výtah srv. František Holec, Prameny k dějinám společného boje KSČ a KSN v letech 1919-1945, Documenta pragensia II., Praha 1981, s. 81.
Speciální inventář je sestaven dle jednotlivých fondů (podle významu), uvnitř dále chronologicky. Asi čtvrtina dokumentů spadá do námi sledovaného období (1939-1945) a jedná se celkem o 22 vězeňských a soudních spisů našich občanů (Gerichtsgefängnis Frieberg, Untersuchungshaftanstalt Zwickau, Zuchthaus Zwickau, Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dresden). Některé ze zmíněných fondů však byly před dvěma lety převezeny do Státního archivu v Chemnitz.

Sine, Sammlung Münchner Platz
Z nezpracované sbírky nám byly předloženy jednotlivé dokumenty vážící se k tomuto místu utrpení protinacisticky smýšlejících Němců, ale zejména Čechů a ostatních cizinců (Francouzů, Poláků ad.). Ve sbírce jsou uloženy např. seznam popravených a pohřbených v Bremenstrasse, na Elias-, Trinitas-, Johannis Friedhof v Drážďanech, seznam popravených vyhotovený farářem Baenschem. K nejmladším dokumentům patří seznam Čechů popravených v Drážďanech za odboj, vyhotovený pro ÚV KSČ v 70. letech 20. stol., který obsahuje základní personální údaje o jednotlivých osobách, provinění, dobu a místo věznění (velkou většinou se jedná o komunisty).

Speciální kartotéky vězněných osob
Přímo v depozitáři se nacházejí dvě zásuvkové skříně s několika kartotékami vězňů. Jedna z největších kartoték (obsahuje 30 zásuvek) je označena Političtí vězni a jsou v ní abecedně řazeny karty se jmény politických vězňů internovaných v různých káznicích a věznicích na území Saska. Karty obsahují rovněž datum narození a povolání vězněné osoby, důvod věznění a záznam o soudním řízení. V případě, že se jedná o cizího státního příslušníka, je tato informace uvedena v závorce. Podobně strukturovaná je také druhá velká kartotéka, v které najdeme záznamy o osobách vězněných za kriminální trestné činy. V obou těchto kartotékách se nacházejí karty se jmény protektorátních občanů.
Ve dvou zásuvkách s označením Popravy se nacházejí kartotéční lístky se jmény německých i cizích vězňů, které jsou dále děleny do skupin (političtí, kriminální, vojenští a nejasné případy). Karty obsahují obdobné údaje jako předchozí kartotéky.
Zásuvka označená Procesy obsahuje karty vězňů odsouzených zejména soudy v Litoměřicích, Drážďanech, Berlíně a umístěných v zemské vyšetřovací vazbě ve Cvikově. Karty opět obsahují standardní údaje.
V kartotéční zásuvce s názvem Gestapo jsou uloženy karty příslušníků zejména saského gestapa s odkazy na prameny a literaturu, ale abecední řada je značně neúplná.
V souvislosti s přípravou výstavy nám dále byly předloženy k výběru jednotlivé archiválie z fondů 11722 Zeiss - Ikon Dresden, 11707 Siemens - Elektrowärme Gesellschaft mbH Sörnewitz a 11619 Kelle u. Hildebrandt Gesellschaft mbH Niedersedlitz - Dresden.

Závěr

Studijní pobyt v Saském hlavním státním archivu v Drážďanech nám umožnil získat základní informace o historii a činnosti tohoto archivu. Seznámily jsme se s uložením archiválií, s vnitřní strukturou archivu a jeho fondů, s fungováním studovny a knihovny. Konzultovaly jsme problematiku archivních pomůcek a jejich informačních parametrů, získaly jsme základní informaci o počítačových programech sloužících k vyhledávání fondů, jednotlivých archiválií i odborné literatury. Většina archivních fondů z období nacistického režimu, zejména z let 2. světové války, je ve značně torzovitém stavu. Přesto však obsahují poměrně významné dokumenty bohemikálního charakteru. Rovněž jsme navázaly kontakty s německými kolegy, kteří se zabývají problematikou nuceného nasazení zahraničních dělníků v Říši, a domluvily jsme vzájemnou spolupráci při přípravě výstavy k tomuto tématu, kterou Státní ústřední archiv v Praze uspořádá v příštím roce.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.