Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Slovinsko - Lublaň, 16.-22.6.2002
Mgr. Jan Krlín


Arhiv Republike Slovenije

Studium materiálů k česko - slovinským vztahům za 1. světové války a těsně po ní, pokračování ve výměně kopií některých inventářů rakouských ministerstev do roku 1918 za kopie obdobných inventářů 2. odd.SÚA a rozšíření vzájemných styků v oblasti publikační (Paginae historiae).
Stáž se uskutečnila na podkladě kulturní dohody mezi českým Ministerstvem vnitra a slovinským Ministerstvem kultury signované roku 1995. Do Lublaně jsem přijel v neděli 16. června, druhý den mne v Archivu Republike Slovenije (dále ARS) přijala tajemnice archivu pro zahraniční styky Mag. Natalija Glažar. Od ní jsem obdržel finanční prostředky na pobyt ve Slovinsku. Slečna Glažar spolu s Mag. Brane Radulovičem se mnou poté projednali organizační záležitosti mého studijního pobytu. Později jsem měl ještě možnost krátce hovořit s ředitelem Mag. Vladimirem Žumerem.
Po vyřízení všech nezbytných formalit jsem již od 10 hod. mohl začít pracovat ve studovně. Navázal jsem na své poslední výzkumy, ze kterých jsem zatím mj. vytěžil materiál na dva články, které vyjdou letos ve sborníku SÚA Paginae historiae 10/2002 - Narodni svet v Ljubljane 1918 (Národní výbor v Lublani 1918) a problematika budování nových státních struktur na území dnešního Slovinska a ve sborníku k 70.narozeninám prom. hist. R.Machatkové (též publikace SÚA) - Převrat v Lublani v říjnu 1918.
Zaměřil jsem se na fond Jugoslovanski poslanski klub na Dunaji - Dunaj - Jihoslovanský poslanecký klub ve Vídni - Vídeň, kart.9 -Interpelace 1916 - 1917,později na fond Deželna vlada za Ljubljanu - predsedstvo - místodržitelství v Lublani (1861 - 1918), konkrétně kart. 2, 3. Studoval jsem fond Predsedstvo deželne vlade Ljubljana 1918 - 1924, Též kart.2 a 3 a Narodni svet Velikovec (Narodni svet za Koroško)1918 - 1920 - Národní výbor pro Korutany Velikovec/Völkermarkt/, kart. 1. Materiál zajímavý z hlediska mé práce jsem si průběžně dával kopírovat.
Ve čtvrtek 20. června jsem se krátce zúčastnil v doprovodu Mag. Raduloviče na osobní pozvání ředitele Městského archivu v Lublani Mag. Brano Koziny otevření zajímavé výstavy Stara Ljubljana mesto trgov.Poté jsem krátce na pozvání ředitele Slovenského školského muzea mag. Branko Šustera navštívil tuto instituci. Dále jsem pokračoval v práci v archivní studovně.
Téhož dne jsem byl ředitelem ARS představen řediteli Státního ústředního archivu v Černé Hoře a jeho náměstkovi,kteří dleli v archivu při příležitosti otevření výstavy o Černé Hoře v ARS v Lublani.Uvedení představitelé Černé Hory projevili zájem o bližší spolupráci s Českou republikou - což tímto tlumočím, s tím že mnoho materiálů k dějinám Černé Hory se prý nachází v našich archivech. V pátek 21. června jsem se na pozvání ředitele ARS V. Žumera zúčastnil spolu s jeho náměstkem M. Župančičem a tajemníkem Slovinské archivní společnosti slavnosti ke 30. výročí otevření Pokrajinského arhivu v Nové Gorici za široké účasti představitelů slovinské státní správy i archivnictví. V sobotu 22.června 2002 jsem odjel do Prahy.
Konkrétní přínos cesty: Při jednáních s ředitelem ARS Mag. Žumerem bylo domluveno, že mi zašle kopie inventářů především tzv. vídeňských fondů: Trgovinsko ministrstvo /Ministerstvo obchodu-Vídeň (1848 - 1918),Ministrstvo za bogočastja in pouk/ Ministerstvo kultu a vyučování - Vídeň (1867 - 1918), Pravosodno ministrstvo/ Ministerstvo spravedlnosti - Vídeň (1848 - 1918) Deželna vlada za Ljublanu (1918-1924) - predsedstvo, Narodni svet Velikovec. Dále jsem objednal kopie dokumentů z fondů Jugoslovanski poslanski klub, Deželna vlada za Ljubljanu (1861 - 1918), Deželna vlada za Ljubljanu - predsedstvo (1918 -1924)a Narodni svet Velikovec v rozsahu cca 100 s. Uvedené kopie inventářů a dokumentů je možno využít v činnosti II. odd. SÚA. Dále jsem obdržel množství publikací,které jsem předal knihovně SÚA.
Přijetí u slovinských archivářů bylo velmi přátelské. Zde bych např. zdůraznil velikou vstřícnost u ředitele ARS Mag. Žumera a tajemnice archivu Mag. N. Glažar, či. pracovníky archivu Mag. Raduloviče či Lilijanu Žnidaršič - Golec PhD. Požadované materiály jsem dostal bez problémů.
Vzhledem k tomu, že se mi z časových důvodů dosud nepodařilo prozkoumat všechny dokumenty k česko - slovinským vztahům kolem 1. světové války, chtěl bych ve svých výzkumech pokračoval i v budoucnu. Ve fondech Jugoslovanski poslanski klub, Deželna vlada Ljubljana 1918 - 1924 a Narodni svet Velikovec 1918 - 1920.
Myslím si, že služební cesta byla přínosem pro mne i SÚA studiem slovinských archivních fondů i získáním dalších kopií archivních dokumentů a množství tištěných publikací.Přínosem do budoucnosti je i spolupráce při výměně kopií archivních pomůcek i případně v oblasti publikační.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.