Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Itálie - Řím, 4.10.- 4.11.2002
PhDr. Alena Pazderová


Výzkum bohemik pro potřeby edice pražské nunciatury Cesare Speciana z let 1592-1598 ve Státním archivu v Římě, v Tajném Vatikánském archivu a Vatikánské knihovně.

Kromě výzkumu jsem byla pověřena předáním edice Archivu České koruny Vatikánskému archivu v rámci dohodnuté výměny publikací mezi tímto archivem a Státním ústředním archivem v Praze. S dr. Marií Piou Rinaldi Mariani, vedoucí 2. oddělení italské archivní správy, jsem projednávala další možnosti spolupráce mezi českými a italskými archivy a s dr. Jarmilou Krejčíkovou, současnou kulturní atašé ČR, možnosti prezentace Státního ústředního archivu a dalších českých archivů v Římě formou výstavy. V Rakouském a Německém historickém ústavu v Římě jsem projednávala detaily mezinárodní konference připravované na r. 2003 a v Českém historickém ústavu v Římě jsem v zastoupení jeho ředitelky zabezpečila konání odborné přednášky.
Ve dnech 7.10 - 21.10. probíhal můj pobyt v Římě v rámci archivní dohody mezi ČR a Itálií, na něj pak navázal ve dnech 22.10. - 3.11. bezdevizový pobyt na stipendium Českého historického ústavu v Římě. Cestu do Říma a zpět jsem vykonala autobusem. Ubytována jsem byla v Českém historickém ústavu v Římě, via Concordia 1. Do Prahy jsem se vrátila 4.11. a do zaměstnání jsem nastoupila 5.11. 2002.

A/ Část technicko-organizační
Ve Státním archivu v Římě jsem pokračovala v systematickém výzkumu bohemik, jímž jsem navázala na výsledky mého bádání v minulém roce (viz má cestovní zpráva z r. 2001). Na základě Generálního soupisu fondů Státního archivu v Římě jsem vytypovávala inventáře a katalogy fondů vhodných pro studium bohemik i pro edici Specianovy nunciatury; tentokráte jsem se zaměřila na účetní knihy hlavního pokladníka Apoštolské komory obsažené ve fondu CAMERALE I.
Ve Vatikánském archivu jsem se soustředila na fondy: BORGHESE I 682, BORGHESE III 109 BC a BORGHESE IV 291. Doplňovala jsem chybějící přepisy v mé databázi Specianovy nunciatury a pořizovala soupisy chybějícího materiálu.
Ve Vatikánské knihovně jsem pro potřeby úvodu k edici Specianovy nunciatury studovala v oddělení tisků a časopisů edici Specianovy nunciatury z pera Natale Mosconiho a Specianovo filozofické a memoárové dílo edičně vydané týmž autorem pod názvem "Cesare Speciano. Proposizioni morali e civili”, Brescia 1961.
Na Generálním ředitelství italských archivů (italské archivní správě) jsem byla přijata jejím ředitelem prof. Salvatorem Italiou, který se velice pochvalně vyjádřil o úrovni česko-italských vztahů v oblasti archivnictví a podtrhl, že patří již tradičně k nejlepším. S dr. Marií Piou Rinaldi Mariani, vedoucí 2. oddělení italské archivní správy, jsme bilancovaly česko-italské archivní kontakty v posledních 5 letech a jednaly o vhodném tématu dlouhodobější spolupráce. Italská archivní správa projevila zájem o informativní soupis italik v archívech ČR, který by směroval italskou badatelskou veřejnost přímo na konkrétní archivy u nás a načrtl možnosti studia. Konstatovala jsem, že italika jsou v českých archivech hojně zastoupená, z čehož vyplývá, že by se jednalo o úkol dlouhodobějšího charakteru, a že budu o této věci informovat vedení české archivní správy. K tomu dodávám, že italská archivní správa projevila zájem i o dílčí soupisy, které by uveřejňovala v italském archivním časopise "Rassegna degli archivi”. Prostor k dalšímu jednání nabízí i možnost recipročního informativního soupisu bohemik v italských archivech. Dr. Mariani slíbila zaslat na ředitelství Archivní správy v Praze dopis s naformulovanými návrhy italské strany. Dále byla italskou stranou nabídnuta možnost přetištění odborných článků českých archivářů a konzervátorů v italském nebo anglickém jazyce ve výše zmíněném italském archivním časopisu. Stojí za úvahu, zda zde nezveřejnit zkušenosti konzervátorského pracoviště SÚA Praha z období povodní.
V rámci reciproční výměny publikací mezi Archivio Segreto Vaticano a Státním ústředním archivem v Praze jsem Vatikánskému archivu předala dosud vyšlé svazky reprezentativní edice Archiv České koruny. Prefekt archivu, P. Sergio Pagano, mi osobně poděkoval s tím, abych jeho díky tlumočila ředitelce SÚA Praha. Uvedl, že edice má vynikající úroveň a že bude sloužit nejen badatelům Vatikánského archivu, ale i pro pedagogické účely vatikánské archivní školy, neboť kromě vzorného edičního zpracování obsahuje významné archivní prameny ze středoevropské oblasti.
Kulturní atašé ČR v Itálii PhDr. Jarmila Krejčíková projevila přání uspořádat výstavu na téma česko-italských vztahů. Téma nebylo zatím blíže specifikováno. Upozornila jsem na problém finanční náročnosti takového podniku včetně náročnosti časové na přípravu libreta. V případě, že by se mělo jednat o výstavu průřezovou, bylo by třeba přizvat ke spoluúčasti i další instituce; mimo SÚA v Praze i další archivy spravující italika, dále i např. Národní galerii, Národní knihovnu, knihovnu Strahovského kláštera a České muzeum hudby. Vzhledem k poměrně vysokým částkám na pojištění a transport originálů do zahraničí včetně dosud nevyřešených výstavních prostor, jimiž české velvyslanectví v Římě nedisponuje, nepřichází, podle mého mínění, realizace takové výstavy v nejbližších 2-3 letech v úvahu.
V Rakouském historickém ústavu v Římě jsem studovala práci: Johann Zöchbaur, Kaiser Rudolf II. und die Nachfolgefrage bis zum Tode des Erzherzogs Ernst (20. Februar 1595), 2., 3. Jahresbericht des bischöflichen Privat-Gymnasiums am "Collegium Patrinum”Urfahr 1899,1900. V knihovně 1. oddělení SÚA Praha se nachází pouze druhý díl této práce, díky laskavosti rakouských kolegů jsem pořídila xeroxovou kopii chybějící první části pro potřeby archivní knihovny. Dále jsem zde s dr. Andreou Sommer-Mattis projednávala podrobnosti mezinárodní konference, kterou připravuje Historická komise Rakouské akademie věd a Rakouský historický ústav v Římě ve spolupráci s Německým historickým ústavem v Římě pro r. 2003 na téma "Kaiserhof-Päpstlicher Hof”, na k jsem obdržela pozvání a byla požádána o referát s tematikou Specianovy nunciatury. V Německém historickém ústavu v Římě jsem s dr. Alexandrem Kollerem projednávala podrobnosti výše uvedené konference a ediční zásady Specianovy nunciatury.
Dne 29.10. 2002 jsem organizačně zabezpečila konání výroční přednášky Alessandra Catalana v Českém historickém ústavu v Římě, kterou jsem v zastoupení ředitelky prof. Zdeňky Hledíkové z FF-UK v Praze moderovala. Přednáška s názvem "E.A. von Harrach (1598-1667), la contririforma in Europa centrale e la riconquista dello spazio boemo” (Arnošt z Harrachu, protireformace ve střední Evropě a znovudobytí českého prostoru), která byla významným příspěvkem k dějinám katolické restaurace v českých zemích a k životu jednoho z jejích předních protagonistů - kardinála Harracha - se setkala s velkým zájmem všech zúčastněných.

B/ Část odborná
V rámci tradičního výzkumu bohemik v italských archivech jsem ve Státním archivu v Římě pokračovala v základním výzkumu zdejších fondů, který jsem opět prováděla s ohledem na připravovanou edici Specianovy nunciatury. Tentokrát jsem studovala sérii Depositeria generale di Papa Clemente VIII, která je součástí fondu Camerale I. Sérii tvoří řada účetních knih obsahujících příjmy a výdaje papežské komory. Zaměřila jsem se na období 1592-1598, které koresponduje se Specianovou nunciaturou. Knihy v tomto období byly vedeny hlavním pokladníkem papežské komory Giovannim Battistou Ubertinim.
Soustředila jsem se na výdaje, v nichž se pravidelně objevují záznamy o všech výplatách tohoto úřadu. Svůj zájem jsem zaměřila na měsíční příjmy nunciů, odstupňované podle důležitosti a velikosti nunciatury, dále na výplaty podpor pro koleje a chudé studenty v evropských zemích včetně českých (Praha, Olomouc) a na od r. 1593 pravidelnou finanční podporu císařského dvora v boji proti Turkům. Celkem jsem prošla cca 1 000 fol.
K této problematice jsem pořídila podrobné výpisy, které upotřebím pro úvod nunciaturní edice i pro poznámkový aparát.
Ve Vatikánském tajném archivu jsem doplňovala materiály pro Specianovu nunciaturu jak formou opisů, tak formou prostého soupisu. Procházela jsem jednotlivé knihy fondu BORGHESE. Signatura BORGHESE Serie I 682 nese název "Nunziatura di Spagna 1595-1599”. Zcela proti pravidlům obsahuje i listy papežského nepota San Giorgio, pověřeného v papežském sekretariátu záležitostmi nunciatury na císařském dvoře v Praze, z let 1592-1596, adresované do Prahy nunciu Specianovi. Tyto listy byly ke španělské nunciatuře připojeny omylem při vazbě listů do konvolutu, jak dokazuje i jejich nechronologické řazení, a správně by se měly nacházet sice v témž fondu, ale v signatuře "Nunziatura di Germania”. Z r. 1592 se zde nacházejí 4 San Giorgiovy listy, jejichž počítačový přepis jsem pořídila. Dále se jedná o 19 listů z r. 1595 a 7 listů z r. 1596. Pro nedostatek času jsem pořídila pouze jejich soupis s odkazem na fol.
Dále jsem studovala signaturu BORGHESE Serie IV 291, která obsahuje různé dobové zprávy, tzv. avvisi, které byly připojovány nunciem k jeho oficiální korespondenci pro ilustraci jejího obsahu. Serie se skládá ze tří typů zpráv: 1/ Avvisi e documenti diversi nell´anno 1596 (Zprávy a různé dokumenty z r. 1596) na ff. 3r-42r, 2/ Avvisi di Praga del 1603 accompagnati con lettera politica di Sebastiano Lamberto de´ Fornari, arciprete di Savona (Zprávy z Prahy r.1603 doprovozené politickým listem Sebastiana Lamberta de´ Fornari, arcikněze ze Savony) na ff. 44r-209r a 3/ Simili del 1604 (Totéž pro r.1604), ff. 210r a násl. S ohledem na edici jsem se zaměřila pouze na r. 1596 a pořídila jsem počítačový přepis avvis.
Dále jsem se zaměřila na signaturu BORGHESE Serie III 109 BC, která obsahuje Specianovy listy odesílané z Prahy papežskému sekretariátu do Říma v průběhu roku 1597 a tzv. "avvisi diversi” (různé zprávy) z Prahy z téhož roku. Při kontrole s přepisy, které byly pořízeny římskými kopisty a dr. Matouškem z AZČ ve třicátých letech za účelem použití pro nunciaturní edici, jsem zjistila, že poměrně značná část opisů nebyla z neznámých důvodů vůbec pořízena. Pořídila jsem proto soupis chybějících Specianových listů i soupis "avvis”; pro nedostatek času však již nebylo možné uskutečnit jejich počítačový přepis, což bude úkolem pro příští rok.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se domnívám, že má cesta plně splnila svůj účel.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.