Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Rakousko - Vídeň, 14.- 16.10.2002
Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Tomáš Kalina


Projekt zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni,
Průzkum archivních fondů k dějinám dopravy

Mimořádná služební cesta do Vídně se uskutečnila v souvislosti s manipulačními pracemi při ukládání archiválií Školského spolu Komenský ve Vídni, jehož zpracování prováděli pracovníci Státního ústředního archivu na základě grantu Ministerstva zahraničních věcí. Naše práce spočívala především v pomoci při nakládání v Praze, vykládání a uložení v české menšinové škole ve Vídni.
Druhým úkolem byl průzkum vybraných archivních fondů k dějinám dopravy v Rakouském státním archivu (Österreichisches Staatsarchiv Wien). Na základě dřívějších přípravných prací v Čechách (Ing. Kunt) a předcházejících výzkumů ve Vídni (dr. Drašarová) a v Lublani (Mgr. Krlín) byl vytipován především tzv. plánový archiv Generální inspekce rakouských železnic (Österr. Staatsarchiv - Archiv der Republik /AdR/: Planarchiv der Generalinspektion und der Verkehrsministerien,), jehož část uložená po spisové rozluce v Praze patří k nejvyužívanějším fondům SÚA. Cílem průzkumu bylo především zjistit původní ukládací systém známý částečně z části uložené v SÚA a z písemností spisové rozluky 1921-1924 (SÚA, fond Likvidační komisař pro ministerstvo železnic ve Vídni).
Na základě předběžného telefonátu se správkyní fondu, vedoucí oddělení "Verkehr” v Archiv der Republik paní Marií Stagl jsme měli připraveny původní pomůcky k vybrané c.k.priv. Rakouské severozápadní dráze (ÖNWB). Tratě vybrané železniční společnosti umožnily sledovat celé období existence generální inspekce (1871-1918) i manipulaci po rozpadu monarchie (nacházela se na území českých zemí i Rakouska; rakouský materiál byl stále "živý” - poslední záznam je z roku 1979).
Každá dráha má svůj "Index”, kde jsou seznamy protokolů politických pochůzek, abecední rejstřík a konečně seznam plánů s archivními čísly. Pro rakouskou část byl, zřejmě v meziválečném období, vyhotoven tzv. "Kilometerindex”, obsahující seznam tratí, základní údaje (datum otevření, politické pochůzky, technicko-policejní zkoušky atp.), přehled podélných profilů, vozidel, vleček atd. Přehled podle kilometráže obsahuje odkazy na archivní čísla k stavbám a úpravám v jednotlivých stanicích a zejména ke stavbám železničního spodku (mosty, propustě). Ukládání dokumentace ÖNWB jako jedné z největších železničních společností však bylo prováděno pod touto značkou, takže zmíněné pomůcky celý systém z Čech známých signatur neosvětlily.
Laskavostí paní M.Stagl byly poté předloženy pomůcky k trati Raspenava - Bílý Potok, která byla jako místní dráha již zahrnuta do signaturního systému pod značkou "R/21”.
Vyřešení většiny otázek umožnilo teprve studium původní pomůcky archivu vypracované v roce 1915 pod názvem "Verzeichnis der projektierten, im Bau begriffenen und im Betriebe befindlichen österreichischen Eisenbahnlinien”. Tato vzhledem rukopisná kniha je vlastně rejstříkem jednotlivých tratí s doplněnou signaturou (k velkým železničním společnostem jsou navíc signatury shrnuty na zvláštním listě - odpovídají s nepatrnými výjimkami užívaným německým zkratkám, např. ÖNWB). Co však bylo důležitější, v příloze je kompletně a do detailů popsána spisová manipulace, věcné skupiny, registraturní a archivní pomůcky i včleněné fondy. Nechybí ani seznam přednostů archivu od jeho začátků.
Vzhledem k nemožnosti kopírování z této pomůcky byla podstatná její část během návštěvy archivu opsána. Předpokládáme, že z rejstříku bude po jeho přepsání a setřídění dle signatur (sledovány všechny tratě z českých zemí, Bosny a Hercegoviny, některé z Haliče a Jižních Tyrol, veškeré státní dráhy) zřejmé uspořádání zejména místních drah, což bude možné promítnout do pomůcky fondu Generální inspekce uloženého v SÚA.
Pro potřeby SÚA byla okopírována také archivní pomůcka Komise pro rozdělení vozidel Rakousko-uherských (Archiv der Republik: Kommission für die Aufteilung des rollenden Eisenbahmaterials der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1919-1933), která obsahuje archiválie k badatelsky nejvyhledávanější problematice oboru dopravy: kolejovým vozidlům. Jednání této komise se zúčastnil též zástupce ministerstva železnic ČSR (některé podklady jsou uloženy ve stejnojmenném fondu SÚA).
Druhý den byl ještě využit na průzkum fondů dopravy v Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA). Tyto fondy přes svojí mimořádnou cenu však nejsou tak dobře badatelsky přístupné. Základní pomůckou je vydaný inventář, vlastně spíše průvodce po fondech bývalého Verkehrsarchiv z roku 1959 (v SÚA je k dispozici). Velmi dobře jsou zpracovány nejstarší fondy: Erste priv. Eisenbahgesellschaft (koněspřežka Č.Budějovice - Linec) a ústřední řízení resortu dopravy (od všeobecné dvorské komory po ministerstvo obchodu a generální ředitelství rakouských státních drah, tedy do r. 1896). Archiválie až na jednotlivá čísla jednací jsou podchyceny v třídílném tzv. "Verkehrsarchiv - Hauptinventar”, rukopisu vytvořeném v období do r. 1945, jehož kopie je předkládána badatelům. Zběžným studiem byl zjištěn způsob zpracování. Archiválie jsou většinou uloženy v numericko-chronologické řadě, takže první stránka příslušného fondu obsahuje přehled rozsahů čísel jednacích a jejich uložení do kartonů. Vedle toho je věcně členěný obsah s odkazy na stránky. Konkrétní věcná skupina je potom ještě dále členěna a k tomuto členění jsou připisována čísla jednací lomená rokem z celého fondu.
Důležitým z hlediska SÚA je zejména fond Generálního ředitelství rakouských státních drah, z něhož je zpracováno pouze presidium, všeobecná spisovna a "důvěrné” spisy jsou torzem (podobně i část ze spisové rozluky v SÚA obsahuje pouze presidium). K tomuto fondu bylo opsáno věcné členění. Nakonec byly ještě ve fondu Ministerstvo obchodu dohledány spisy ústředního poradního orgánu v otázkách železniční dopravy - Státní železniční rady.
Ukazuje se, že výzkum fondů dopravy v Rakouského státního archivu může nejen pomoci při studiu materiálu (badatelsky velmi žádaného), ale i při zpracování či pochopení fondů ze spisové rozluky uložených v SÚA. Z tohoto důvodu by bylo nanejvýš žádoucí získat kopii řečeného "Hauptinventar” a provést ještě další průzkum: plánového archivu generální inspekce (skupiny "Vorschriften” a "Fahrbetriebsmittel”), Ministerstva obchodu a některé soukromé železniční společnosti, jejíž tratě se nalézaly z velké části na našem území (např. KFJB - Dráha císaře Františka Josefa Wien - Cheb, Č.Velenice - Praha, Veselí nad Lužnicí - České Budějovice). V neposlední řadě bude zpracováno přes 40 stran přepisů, přičemž se počítá s publikováním výsledku.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.