Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Rakousko - Vídeň 2002
Alexandra Blodigová 25.-29. 5. 2002, Dr. Ing. Michal Ďurovič, PhMr. Bronislava Bacílková, Mgr. Jan Kahuda 17. 7. 2002, Mgr. Jan Kahuda, Jan Edl (SOkA Tachov) 28. 8. - 2. 9. 2002, Alexandra Blodigová, Mgr. Jan Kahuda 14.-30. 10. 2002, PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt, Mgr. Monika Sedláková, PhDr. Jaroslav Pažout 14.-16. 10. 2002, Alexandra Blodigová, Mgr. Jan Kahuda 25. 11. - 13. 12. 2002, PhDr. Eva Drašarová, CSc. 8.-13. 12. 2002, PhDr. Emilie Benešová, Dr. Ing. Michal Ďurovič, PhDr. Jiří Křesťan, CSc., PhDr. Vácslav Babička (ředitel Odboru archivní správy MV ČR), Jan Edl (SOkA Tachov) 11.-13. 12. 2002


Projekt zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni

Projekt zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni vycházel z dlouhodobé snahy Státního ústředního archivu v Praze spolupracovat s českými krajanskými komunitami v zahraničí při záchraně, evidenci a zpřístupnění archivů krajanských spolků a organizací i jednotlivců z řad zahraničních krajanů.
K prvním kontaktům s rakouskými krajany a konkrétně představiteli Školského spolku Komenský došlo při Konferenci zahraničních Čechů v Praze v roce 2000. Této konference se za SÚA zúčastnili ředitelka PhDr. Eva Drašarová, CSc., vedoucí 6. oddělení SÚA PhDr. Jiří Křesťan, CSc. a pracovnice téhož oddělení Alexandra Blodigová, kteří měli možnost se seznámit s některými přítomnými představiteli české menšiny ve Vídni, mj. rovněž se zástupcem Školského spolku Komenský vrchním medicinálním radou MUDr. Janem Petříkem. Dr. Petřík upozornil tehdy poprvé zástupce SÚA na rozsáhlý archiv Školského spolku Komenský uložený v budově české školy ve Vídni.
Další kontakty pak pokračovaly v květnu 2002, kdy byli zástupci SÚA pozváni na oslavu 130. výročí Školského spolku Komenský (SÚA oficiálně zastupovala pracovnice 6. oddělení Alexandra Blodigová), při které byl předběžně dohodnut se starostou spolku ing. Karlem Hanzlem společný projekt záchrany a zpracování rozsáhlého archivu. Prvním krokem byl odborný průzkum fyzického stavu archivu a knihovny ve sklepních a podkrovních prostorech školy, který provedli v červenci 2002 pracovníci 10. oddělení dr. Ing. Michal Ďurovič a PhMr. Bronislava Bacílková. Při tomto průzkumu byl podle očekávání zjištěn výskyt plísní, a proto byla jako optimální řešení doporučena celková dezinfekce archivu. Vzhledem k tomu, že chemická dezinfekce rozsáhlého archivu byla možná pouze na odpovídajícím způsobem vybaveném pracovišti, bylo nutné hledat finanční zdroje pro převoz celého archivu do Prahy. Pomocnou ruku zde podalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které se rozhodlo podpořit záchranu archivu formou termínovaného vědeckého projektu pod názvem Česká menšina v Rakousku (vědecký projekt MZV ČR č. RB 1/37/02). Poté, co byl projekt přijat, byla uzavřena mezi Státním ústředním archivem v Praze a Školským spolkem Komenský smlouva o vzájemné spolupráci, která precizovala další průběh prací spojených s realizací projektu. Koordinátorkou projektu na rakouské straně se stala známá historička ing. Vlasta Valeš (mj. autorka výstavy úspěšné výstavy o dějinách vídeňských Čechů Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století, Praha - Brno 2002). Ing. Valeš byla k 1. 7. 2002 pověřena Školským spolkem Komenský správou jeho archivu a rozsáhlé knihovny. Díky pomoci velvyslanectví ČR ve Vídni se poté podařilo na počátku září 2002 převézt archiv (437 balíků) do Prahy. V Praze byl archiv nejprve chemicky ošetřen v dezinfekční lince SÚA, poté roztříděn a postupně ukládán do kartonů. Tyto práce prováděli kromě pracovníků 6. oddělení SÚA (Alexandra Blodigová, Jan Kahuda, Jiří Křesťan, Jaroslav Bubeník a Dana Marvalová) rovněž pracovníci 2. oddělení (Hana Bartošová) a 3. oddělení (Monika Sedláková, Jaroslav Pažout). Mezitím pokračovaly práce rovněž ve Vídni, kde byla provedena úprava tzv. zadní knihovny v 5. patře školy, kam měl být archiv opět uložen.
V polovině října pak opět za pomoci našeho zastupitelského úřadu došlo k převezení již roztříděného archivu zpět do Vídně. Konečné uložení archivu provedli za pomoci žáků sekundární školy a reálného gymnázia Komenského pracovníci 3., 6. a 8. oddělení SÚA (Monika Sedláková, Jaroslav Pažout, Alexandra Blodigová, Jan Kahuda, Tomáš Kalina a Miroslav Kunt). Kartony byly opatřeny štítky s novým logem dle návrhu akad. mal. Víta Zdrubeckého a PhDr. Marcely Zdrubecké. Celkem se jedná o 579 kartonů, tj. asi 85 bm archiválií o časovém rozsahu cca 1870 - 1945, výjimečně i pozdějších. Archiv byl uspořádán podle umělého schématu, vytvořeného podle organizační struktury spolku. Jeho první část obsahuje písemnosti samotného ústředí spolku, zejm. knihy zápisů ústředního výboru Komenského dochované již od roku 1875, dále rukopisy stanov z různých období včetně jejich úprav, písemnosti z valných hromad spolku od roku 1881, zápisy ze schůzí dalších orgánů spolku (např. předsednictva, sborů, odborů spolku v Rakousku i v Čechách apod.). Následují důležité písemnosti dokumentující dlouholeté snahy rakouských Čechů o vlastní školství již od konce 19. století. Jedná se např. o zapsané interpelace poslanců na říšské radě, dolnorakouském zemském sněmu apod., stížnosti na porušování jazykové rovnoprávnosti, ohrazování a rozsáhlé protesty proti některým zákonům, jako byl například tzv. lex Kolisko z roku 1913, který měl zavést němčinu jako jediný vyučovací jazyk. Z rozsáhlého oddílu korespondence spolku jmenujme alespoň korespondenci s významnými osobnostmi - politiky i umělci (mj. též dopisy Alfonse Muchy, Aloise Jiráska a dalších). Důležitým celkem je pak rozsáhlá korespondence s odbory Komenského v Rakousku, dokumentující jeho územní působnost (nejedná se jen o Vídeň a její bezprostřední okolí, spolek Komenský měl své zastoupení rovněž např. ve Štýru, Vitorazi, Linci nebo Štýrském Hradci). Neméně důležitá je korespondence s odbory v Čechách a na Moravě dosvědčující široký zájem jejich obyvatel o spolek a solidaritu Čechů a Moravanů s jejich krajany žijícími ve Vídni. Zájemce o dějiny české menšiny ve Vídni nalezne řadu cenných pramenů i mezi korespondencí spolku Komenský s jinými českými spolky ve Vídni. Jsou zde zastoupeny hojně jak ty dodnes existující (Menšinová rada, Akademický spolek, České srdce, Sokol, Orel, Jednota sv. Metoděje, Jednota Máj, Dělnická tělocvičná jednota a další), tak ty, o jejichž existenci dnes již ví málokdo (např. Beseda Vlastimil, Jednota českých hostinských Hostimil, Českožidovské sdružení Rozvoj nebo Hádankářský kroužek Štvanci na Dunaji). Následují písemnosti dokumentující kulturní a sociální činnost spolku (organizace výstav, přednášek, divadelních a filmových představení, studentských dnů, poskytování středoškolských a vysokoškolských stipendií, organizace feriálních osad, vánočních nadílek, zdravotní péče apod.). Velkou skupinou jsou pak písemnosti finanční povahy (účetní knihy, pokladní knihy, rozpočty, bilance, finanční korespondence, evidence příjmů - dary, odkazy, sbírky, prodej zboží ve prospěch spolku apod.).
Druhým oddělením archivu jsou písemnosti školského inspektorátu. Jedná se o korespondenci školských inspektorů s různými státními, zemskými a městskými orgány (Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR, Zemská školní rada, Městská školní rada Vídeň, Vyslanectví a generální konzulát ČSR apod.). Důležité jsou zprávy o činnosti jednotlivých škol (mateřských, obecných, měšťanských a hlavních, reálky, reálného gymnázia, obchodní školy, odborných škol i českých tříd ve veřejných školách). Následují osobní spisy jednotlivých učitelů a rukopisy učebnic. Písemnosti dokumentují snahu spolku o zakládání nových škol nejen ve Vídni, ale i v okolí.
Třetí částí archivu jsou pak archivy jednotlivých škol. Obsahují zpravidla školní kroniky, konferenční protokoly a zejména řady třídních katalogů, ve kterých se mohou jejich žáci seznámit nejen se svou klasifikací, ale i svým hodnocením učiteli, které bývalo zpravidla velice přísné. Větší celky tvoří zejména obecné školy (Schützengasse, Salmgasse, Quellenstrasse, Vorgartenstrasse, Erlgasse, Ehrenfelsgasse, D´Orsaygasse, Migazziplatz aj.), měšťanské a hlavní školy (Schützengasse, Herbststrasse, Vorgartenstrasse, Wielandgasse, Erlgasse), reálné gymnázium (Sebastianplatz) a reálka (Herbststrasse).
Poslední část archivu pak obsahuje písemnosti cizích spolků a organizací, jejichž torza byla nalezena v budově české školy. K nejrozsáhlejším patří písemnosti Československého ústředního výboru ve Vídni a jeho reemigrační kanceláře, včetně kartoték repatriantů. Dále jsou zastoupeny například Akademický spolek, vzdělávací a zábavní spolky Hostimil, Jablonský, Lumír, Národ, Neruda nebo Záboj, První česká politická jednota ve Vídni a další. V Praze dosud zůstávají fotografie, jejichž dezinfekce si vyžádala delší čas; do Vídně budou vráceny v příštím roce.
K spolkovému archivu byl vyhotoven soupis, který je spolu s úvodní studií o dějinách spolku výsledkem vědeckého projektu. Soupis podrobně podchycuje veškeré písemnosti v archivu uložené. Pro úvodní text k soupisu byla dále pořízena excerpta vybraných archiválií a rovněž vybraných menšinových novin a časopisů (např. Vídeňské svobodné listy, Vídeňské menšinové listy, Dunaj, Dolnorakouský obzor a další). Výsledný soupis bude k dispozici nejen ve Vídni, ale i na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a ve Státním ústředním archivu v Praze.
S výsledky projektu byla krajanská veřejnost i další zájemci seznámeni na slavnostní prezentaci dne 12. 12. 2002 ve velké klubovně české školy. Součástí prezentace bylo rovněž představení SÚA a českého archivnictví vůbec. Celou prezentaci moderovala ing. Vlasta Valeš, s projevy vystoupili ing. Karel Hanzl, starosta Školského spolku Komenský, J.E. Jiří Gruša, vyslanec ČR v Rakousku, PhDr. Vácslav Babička, ředitel Odboru archivní správy MV ČR, PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka SÚA a PhDr. Jiří Křesťan, CSc., vedoucí VI. oddělení SÚA. Dále byl promítnut film "Archiv pro 21. století” a poté měli účastníci možnost prohlédnout si prostory archivu a malou výstavku archiválií. Prezentace se zúčastnilo asi 100 hostů včetně zástupců MZV ČR, vyslanectví ČR, Českého centra, rakouských archivů a vídeňských krajanských spolků.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.