Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Německo, 12 - 19. října 2003
Mgr. Vlasta Měšťánková, PhDr. Vladimír Waage


Cesta do berlínských archivů

Místa jednání:

  1. Bundesarchiv Berlin, Finckensreinalle 63, Berlin
  2. Stassiarchiv Berlin
  3. Landesarchiv Berlin, Eichborndamm 115, Berlin
  4. Brandenburgisches Landehauptarchiv, Zum Windmühlenberg , Potsdam - Bornin.
  5. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Archiv Strasse, Berlin - Dahlem.

Účelem cesty bylo porovnat poskytování přímých badatelských služeb v berlínských archivech se stejným provozem v centrální studovně Státního ústředního archivu v Praze. Pro porovnání byly vybrány odpovídající archivy s rozsahem fondů, významem, objemem a druhem poskytovaných služeb
Všechny navštívené archivy procházejí dlouhým obdobím proměn, které souvisejí se znovu sjednocením Německa. Zkráceně lze říci, že německé archivnictví je ve velkém pohybu.
V bývalých východoněmeckých archivech byla zrušena legislativa bývalé NDR, včetně zrušení centrální archivní správy a včetně Jednotného archivního fondu. Německé archivy dnes nejsou v resortu Ministerstva vnitra, nýbrž pod ministerstvem pro vědu. Z důvodu zrušení centrální evidence archiváři v jednotlivých archivech nemají k dispozici celoněmecký přehled o fondech. V archivech dochází k masivním delimitacím mezi archivy. V případě Landesarchivu Berlin dokonce došlo ke sloučení dvou velkých a významných archivů měst při kterém došlo i ke scelení řady fondů. Některé archivy se stěhují do nových budov. V případě Bundesarchivu plánují výstavbu nové archivní budovy.
Z toho plyne, že dosud není dokončena nová evidence fondů, mnohé archivní pomůcky. Mnohé archivy mimo Landesarchiv Berlin pracují v provizorních prostorech, což je i v některých studovnách patrno na první pohled. (Vyjma Landesarchivu Berlin a Pruského tajného archivu.)
Bohužel žádný z navštívených archivů nemá srovnatelné prostorové parametry svých studoven se studovnou ve Státním ústředním archivu v Praze. Tyká se to i celkového množství archivního materiálu. V tomto srovnání stojí mimo jen archiv Stassi se svými 120 bkm.
Všechny navštívené archivy mají své průvodce v tištěné nebo internetové podobě. Také začínají se zpřístupňováním archivních pomůcek on line na svých internetových stránkách.
Informační systémy pro objednávání archiválií má zatím k dispozici pouze Bundesarchiv Berlin, ale zatím jen pro některé své fondy.
Studovny v navštívených archivech jsou však daleko lépe personálně zajištěny než studovna našeho archivu. Ve všech archivech je depotní služba, organizačně nepřičleněná ke studovně, rovněž personálně dostatečně obsazená. To znamená, že pro vlastní obsluhu badatelny je více pracovních sil než u nás. V Bundesarchivu mají dokonce tři směny personálu, které se střídají během dne. V mnohých badatelnách, kde je dozor spojený s informačními službami střídají se na tomto pracovišti všichni odborní pracovníci archivu (archiváři).
Archivní pomůcky ve většině archivů jsou badatelům volně přístupné na regálech, což šetří, na rozdíl od naší studovny, pracovní vytížení pracovníků dozoru. Využívá se coby archivní pomůcka vše to, podle čeho lze objednávat (seznamy, kartotéky a podobně). Původní registraturní pomůcky, které se v naší studovně často využívají k vyhledávání, jsme v navštívených badatelnách neviděli používat.
Na inventarizaci archiválií používají programy Midosa a Augiáš. Posledně zmíněný program umí i další evidence. Podle našeho názoru jedná se o kombinaci Pery a Janusu. Zavádění výpočetní techniky se liší od archivu k archivu. Například v Braniborsku, kde jejich zemský archiv není bohatě finančně dotován, se tato situace obráží i v pomalém zavádění informačních systémů.
Archivní pomůcky vytvořené v různých archivech v programu Midosa se vyznačují stejným formálním vzhledem.
Evidence badatelů je všude vedena na papírových badatelských listech a zároveň v elektronické databázi.
Badatelské listy obsahují stejné údaje jako u nás, liší se však podle jednotlivých archivů. Avšak na každém badatelském listu je zdůrazněné předtištěné prohlášení badatele k ochraně osobnosti a osobních údajů. V Německu, kde je rovněž přísný zákon na ochranu osobních údajů, je za zveřejnění osobních údajů zjištěných z archiválií zela zodpovědný badatel sám a za zneužití osobních údajů nese jedině on trestně právní odpovědnost.
Objednávání archiválií se děje mechanicky podle ručně vyplňovaných prioračních lístků. Bundesarchiv využívá u části fondů rovněž elektronický způsob objednávání z počítače vytištěnými prioračními lístky.
Kontrola bezpečnosti archiválií se v navštívených badatelnách provádí pouze vizuální kontrolou badatelů v prostoru studovny. Početní kontrolu listů v předkládaných svazcích neprovádějí. Předkládané fascikly jsou většinou svázané.
Pokud existují studijní mikrofilmy, nepůjčují se originály, ale výjimky existují.
Kopírování a skenování dokumentů pro badatele je rovněž různé od archivu k archivu. Většinou počet kopií není omezován ceny kopii se pohybují kole 0,30 €. V případě Bundesarchivu kopírovací služby provádí nasmlouvaná soukromá firma, která svou provozovnu přímo v budově archivu.
Reprodukování archiválií badateli běžně nepovolují.
Závěrem lze konstatovat, že naše mise do berlínských archivů ukázala, že koncepce naši studovny je na velmi dobré evropská úrovni.
Za velmi inspirativní pro další provoz naši studovny považujeme prohlášení badatelů k ochraně osobních údajů a velmi se nám líbil systém depotních služeb, spíše z hlediska dostatečného personálního vybavení.

Přivezené publikace a CD:

  1. Berliner Archive , Herausgeben vom Landesarchiv Berlin, Berlin 2003, 1 kus
  2. Das Bundesarchiv. Diensleister für Forschung Ofentlichkeit, Koblenz 2002, 2 kusy
  3. Das Landesarchiv Berlin und Steine Bestände I. Teil , Berlin 2003, 2 kusy
  4. Die Böhmen in Berlin, Katalog einer Austellung des Landesarchivs Berlin, Berlin 1982, 1 kus
  5. 1 kus CD s elektronickou kopií závěrečné zprávy vedoucího zvláštní vyšetřovací komise Gestapa Pannwitze z roku 1942 o průběhu vyšetřování atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Signatura ZB II 6287, svazek 1, 2, 3.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.