Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva o služební cestě do Paříže ve dnech 7.4. – 22.6. 2001
PhDr. Helena Nováčková


Ve dnech 9. dubna – 20. června 2001 jsem se zúčastnila Mezinárodní archivní technické stáže (Stage technique internationale d'archives, STIA), která je tradičně – od r. 1951 – pořádána Ředitelstvím francouzských archivů (Direction des Archives de France, DAF). Pobyt v Paříži byl finančně zajištěn stipendiem, které mi – podobně jako většině účastníků – poskytla francouzská vláda.
Na vyžádání organizace zajišťující pobyt stipendistů Egide (Centre français pour l'accueil et les échanges internationaux) se sídlem 28, rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris jsem do Paříže přijela v neděli 8. dubna. 9. dubna jsem v Egide obdržela stipendium na měsíc duben a formuláře pro zdravotní pojištění (Egide hradí 80% nákladů na lékařskou péči). Stipendium činilo 5880 Frs, resp. v dubnu a červnu alikvotní částku, a byl z něho přímo hrazen poplatek za ubytování. Vzhledem k nedostatku míst ve studentských ubytovnách jsem byla od 9. dubna do 6. května ubytována v hotelu Nation s adresou 12, rue Léon Frot, 75011 Paris (měsíční poplatek za ubytování 2010 Frs), od 7. května do 21. června pak v ubytovně s adresou 14, rue Rollin, 75005 Paris (měsíční poplatek 1920 Frs).
Stáž byla rozdělena do 4 tematických celků. První část se týkala struktury archivní sítě ve Francii, legislativy v archivnictví, přejímání písemností a vzdělávání archivářů. Na tento blok navazovala studijní cesta do Tours, Angers a Blois. Druhá část se soustředila na péči o archiválie a jejich zpracování a dále na problematiku specifických fondů a záznamových médií. Poté bylo 6 dní věnováno praxi účastníků. Třetí část stáže se týkala badatelského využívání archiválií. Čtvrtou část tvořil mezinárodní seminář, který propojil STIA se stáží pořádanou pro francouzské archiváře. Přednášky a diskusní panely zajistilo 96 osob, z toho zhruba polovinu tvořili pracovníci Národního archivu (Archives nationales, AN) a archivů departementních, oblastních a městských.

Zahájení stáže 9. dubna

Stáž, jíž se zúčastnilo 41 osob z 31 zemí Evropy, Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky, byla zahájena 9. dubna odpoledne v prostorách AN, resp. DAF. Vedoucí oddělení pro vzdělávání Ředitelství francouzských archivů Jean-Pierre Defrance, který byl pověřen vedením stáže, seznámil účastníky s programem a organizačními záležitostmi. Všichni obdrželi řadu materiálů a publikací informačního charakteru (mj. texty zákonů a nařízení týkajících se archivnictví, bibliografii k tematickým okruhům stáže, seznam internetových adres vybraných francouzských archivů, publikaci vydanou k 50. výročí STIA v r. 2000, ročenku stáže), dále průkazku opravňující ke volnému vstupu do státních muzeí, legitimaci na slevu v městské dopravě a magnetickou kartu pro vstup do prostor AN.

I. 10. – 30. dubna

Stáž byla oficiálně zahájena 10. dubna ředitelkou francouzských archivů Martine de Boisdeffre, která ve své přednášce zdůraznila význam archivů v demokratické informační společnosti a shrnula hlavní úkoly a kompetence DAF. Zároveň se dotkla navrhovaných modifikací archivního zákona a zmínila se o záměru řešit nevyhovující prostorovou situaci AN v centru Paříže vybudováním archivního areálu na okraji města. Slavnostní ráz zahájení podtrhla recepce za účasti pracovníků AN a dalších institucí zajišťujících program stáže.
Následují dny byly vyhrazeny prezentaci legislativy v  archivnictví, systému státní správy, struktury archivní sítě a řízení archivnictví ve Francii. Při výkladu o Národním archivu ředitelé jeho hlavních organizačních součástí představili svá pracoviště:

Připomenuta byla i existence střediska pro ukládání bezpečnostních mikrofilmů založeného v r. 1964 na jihu Francie (Centre national du microfilm, Espeyran).
CHAN tvoří – vedle administrativního zázemí, oddělení pro zahraniční styky a oddělení nových informačních technologií – 4 odbory: odbor fondů, odbor péče o archiválie, odbor pro badatelské využívání archiválií a odbor pro kulturní a vzdělávací akce, jehož součástí je Muzeum dějin Francie. Odbor fondů má následující strukturu: sekce pro nejstarší období (section ancienne), 6. století – 1789, jejíž součástí je oddělení onomastiky a oddělení pečetí; sekce 19. století (1789-1914); sekce 20. století (1914-1958); sekce soukromých fondů (archives privées, AP); Ústřední archiv listin pařížských notářů (Minutier central des notaires parisiens, 1470-1906); sekce map, plánů a fotografií; historická knihovna. Všechny součásti CHAN byly postupně představeny při návštěvách zařazených s ohledem na tematickou strukturu stáže. V průběhu prvního bloku jsme navštívili historické depoty (postaveny v 19. století) sekce pro nejstarší období, kde jsme si prohlédli zejména ukázky listin pařížských notářů, a dále středisko pro styk s veřejností a badatelské využívání archiválií Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN). Protože prostorové řešení střediska, v němž je mj. umístěna studovna archivních pomůcek a centrální studovna archiválií, neodpovídá z funkčního a bezpečnostního hlediska současným potřebám, bude CARAN v březnu-červnu 2002 uzavřen a proběhne v něm rozsáhlá rekonstrukce. Individuální studium inventářů ( a to nejen AN, ale např. i archivu ministerstva zahraničních věcí a vojenských archivů) a fondů AN bylo zainteresovaným účastníkům stáže usnadněno tím, že jim byla poskytnuta magnetická karta pro vstup do CARAN s roční platností bez poplatku 100 Frs za vystavení.
Velká pozornost byla v rámci prvního bloku věnována přejímání , archivnímu zpracování a zpřístupňování písemností ústředních orgánů státní správy, jež zajišťují mise AN v ministerstvech (s výjimkou ministerstev zahraničních věcí, obrany a financí) a především středisko ve Fontainebleau. Základní výklad o CAC byl ředitelkou Christine Petillat doplněn při speciální přednášce (19.4., spolu s ředitelem departementního archivu Puy-de-Dôme Henri Hoursem) a při návštěvě CAC, při níž bylo mj. demonstrováno využívání počítačového programu PRIAM 3 pro jednoduché rešerše v uloženém materiálu. Protože francouzská legislativa umožňuje (částečný) přístup občanů k dokumentům vzniklým ve státní správě – na základě archivního zákona č.79-18 z 3. 1. 1979 a prováděcího nařízení č.79-1037 z 3. 12. 1979, dále zákona č.78-753 z 17. 7. 1978 o svobodě přístupu ke správním dokumentům a prováděcího nařízení č.88-465 z 28. 4. 1988 – je CAC vybaveno vlastní studovnou. Činnost misí AN byla přiblížena při návštěvě ministerstva školství. Do kontextu daného tématu zapadala i přednáška o výběru písemností k trvalému uložení a o skartačních plánech ( 23.4., ředitelka departementního archivu Moselle Line Skorka).
V návaznosti na prezentaci Národního archivu jsme byli seznámeni se soustavou regionálních archivů (15 středisek vzniklých na základě zákona č.83-663 z 22. 7. 1983 o decentralizaci státní správy a prováděcího nařízení č.86-102 z 20. 1. 1986), departementních archivů (více než 2 000 běžných km materiálů) a komunálních archivů (více než 400, okolo 400 běžných km písemností). Poznatky o struktuře a činnosti francouzských archivů byly významně obohaceny při návštěvách archivu a dokumentačního střediska ministerstva zahraničních věcí na Quai d'Orsay, tří archivů ministerstva obrany (pozemní armády, letectva a námořnictva) ve Vincennes a rovněž Archivu města Paříže. Při všech těchto návštěvách – stejně jako při návštěvě Národní knihovny – jsme obdrželi velké množství dokumentačního materiálu.
Závěrečná část prvního bloku byla věnována prezentaci Společnosti francouzských archivářů a dále vzdělávání archivářů ve Francii. V této souvislosti jsme navštívili Ecole des Chartes a Ecole nationale du Patrimoine, která připravuje absolventy Ecole des Chartes, archiváře-paleografy, na prestižní profesionální dráhu konzervátorů. Odborná archivní témata uzavřela 30. dubna přednáška Bruno Gallanda týkající se typologie archivních pomůcek a mezinárodní standardizace, tj. zejména aplikace normy ISAD(G).
Část programu v rámci I. bloku byla vyhrazena přípravě praxe v závěru května a zejména přípravě vystoupení jednotlivých účastníků stáže. Záměrem vedoucího stáže Jean-Pierra Defrance bylo, aby obecnou prezentaci národního archivnictví a mateřských pracovišť shrnul předem vyžádaný materiál a vlastní vystoupení pak pojednávala o vybraných problémech korespondujících s tematickým okruhy jednotlivých pracovních bloků. I když se tento záměr nepodařilo zcela naplnit a prezentace, která proběhla ve dnech 30. dubna, 7. května, 9. května a 25. května, zpravidla sledovala předem připravený text, její úroveň byla do té míry kvalitní, že se předpokládá zařazení ukázek na internetové stránky DAF. Ve svém příspěvku předneseném 9. května jsem písemné podklady se základními údaji o síti archivů v ČR, legislativě v archivnictví a o vzniku SÚA doplnila komentářem o vývoji v l.1989- 2000 a jeho vlivu na rozvoj a aktivity SÚA ( Archives Centrales d'Etat de Prague dans une décennie de changements, 1989-2000). Podstatná část příspěvku spočívala v prezentaci budov SÚA, přičemž jsem vycházela z textů a obrazové dokumentace publikace připravované k otevření archivního areálu na Chodovci (za zapůjčení děkuji redaktorce SÚA A. Kynclové). "Trezor" I. oddělení a budovy AA vzbudily velkou pozornost kolegů.
Pracovní program ve dnech 10. – 23. dubna doplňoval konverzační kurz, v němž si někteří kolegové prohlubovali jazykové dovednosti.

Studijní cesta 1. – 4. května

Studijní cesta měla složku pracovní: podrobná prohlídka jednotlivých pracovišť departementních archivů se sídlem v Tours (za přítomnosti ředitelky DAF Martine de Boisdeffre) a v Angers, prohlídka archivu (Blois) koncernu Saint-Gobain specializujího se na výrobu technického skla, skleněných vláken apod., spojená s výkladem ředitele archivu Jacquese Portevina o problematice podnikových archivů; složku kulturní: návštěva opatství ve Fontevraud, hradu v Angers a zámku v Blois; složku společenskou: přijetí čelnými představiteli státní, regionální a městské správy.

II. 7. - 23. května

Druhý pracovní blok měl tři hlavní témata: péče o archiválie; nové technologie a jejich využívání v archivním zpracování dokumentů; "speciální fondy", tj. zejména osobní fondy a fondy právnických osob nestátní provenience (archives privées, AP).
Přednáška týkající se archivních budov a francouzských norem pro jejich stavbu byla obohacena o zkušenosti architekta Gérarda Buffičra, který dlouhodobě spolupracuje s DAF a autorsky se podílel na různých typech realizovaných projektů. Žádoucí efekt neměla přednáška o preventivní péči o archiválie v AN, protože přednášející nereflektovala profesionální úroveň účastníků stáže ani skutečnost, že jim při exkurzích byla představena řada specializovaných restaurátorských pracovišť. Naproti tomu zvláště kolegové z afrických států uvítali přednášku týkající se péče o archiválie v subtropických a tropických podmínkách. Prohlídky ceněné restaurátorské dílny CHAN (viz zpráva L. Linhartové o stáži v r. 1995, Archivní časopis, 1995, č. 4) jsem se nezúčastnila, protože ji z technických důvodů nebylo možné zajistit pro všechny stážisty. Při návštěvě vědeckého střediska pro péči o grafické dokumenty (Centre de Recherche sur la Conservation des Documents Graphiques) se s velkým ohlasem setkala přednáška Léona-Bavi Vilmonta týkající se magnetických a optických nosičů dat a strategie digitalizace (proč, co, jak, za kolik digitalizovat, kontrola kvality, normy). Těmto otázkám bude věnováno mezinárodní sympozium, které ve dnech 27.-30. května 2002 uspořádá v Paříži ARSAG (Association pour la recherche scientifique sur les arts graphiques).
Problematika využití nových informačních technologií v archivnictví s akcentem na digitalizaci archiválií a archivních pomůcek byla široce rozvinuta v přednáškách vedoucí oddělení nových technologií CHAN Florence Clavaud a hlavní konzervátorky s pověřením pro otázky informačních technologií DAF Cathérine Dhérent. Tyto přednášky byly doplněny prezentací internetových stránek DAF, databáze ARCHIM (ARCHives/IMages: vybrané digitalizované písemnosti, pečeti, mapy, plány CHAN, které lze konzultovat na lokální síti v CARAN i na Internetu) a internetových stránek departementních archivů Yvelines a Savoie. Při návštěvě departementního archivu Seine-et-Marne se sídlem v Melunu byla předvedena aktuální verze počítačového programu GAIA, který asi 30 departementních archivů využívá pro lokaci fondů, evidenci práce studovny a rešerše. Problémového okruhu standardizace archivního popisu se týkala přednáška na téma Encoded Archival Description, EAD, americké archivářky Kris Kiesling z Texaské univerzity v Austinu.
Závěrečné dny druhého bloku byly věnovány zejména "archives privées, AP" v rámci Národního archivu, tj. sekci AP v CHAN, fondům politiků v sekci 20.století CHAN a CAMT v Roubaix, v němž všechny fondy mají charakter AP. Představeny byly též fondy vědeckých institucí, které mají částečně charakter AP, a fondy architektů v Institut français de l'Architecture. Přednášky a diskuse se týkaly zvláště forem akvizice (koupě, koupě s uplatněním předkupního práva státu, dary, dědické odkazy, depozita, mikrofilmování na základě zápůjčky, náhradní plnění daňových povinností) a podmínek pro badatelské využívání AP (vedle běžných limitů daných archivním zákonem se vyžaduje souhlas původce, resp. dědiců, a to i u těch písemností AP, které vznikly z úřední činnosti).
Přednášky druhého tematického bloku byly doplněny exkurzemi do již zmíněného departementního archivu v Melunu, střediska armádního zpravodajství a filmu ve Fort d'Ivry na okraji Paříže (Etablissement Cinématographique et Photographique des Armées), CAMT v Roubaix a archivu pařížské hromadné dopravy R.A.T.P. v Saint-Germain-en-Lay.

Praxe 24. května - 1. června

Šest dní vyhrazených praxi jsem věnovala individuálnímu studijnímu programu souvisejícímu s podílem SÚA na přípravě ediční řady Dokumenty československé zahraniční politiky 1918-1945. Vedle zpracování četných biografických doplňků pro osobní rejstříky dílů pro léta 1938-1940 jsem v archivu ministerstva zahraničních věcí prostudovala inventáře vztahující se k období 2. světové války, resp. 1938-1945, a zpracovala materiály týkající se Československa ve fondu Guerre 1939-1945 (Comité national français – Londres, vol. 289-291; Comité français de la Libération nationale-Gouvernement provisoire de la République française - Alger, vol. 1424-1427). Seznámila jsem se rovněž s archivními pomůckami písemností týkajících se Československa (českých zemí) a uložených v archivním středisku MZV v  Nantes (Ministčre des Affaires étrangčres, Centre des archives diplomatiques de Nantes): Répertoire numérique des archives rapatriées du consulat de France, puis de la section consulaire de l'Ambassade de France ŕ Prague, 1897-1971 (25 inventárních jednotek, materiály pouze zčásti přístupné); Archives rapatriées des services culturels français ŕ Prague, 1885-1990: Alliance française, 1885-1950, 10 kart. a svazků; Mission militaire (action culturelle), 1920-1926, 3 kart.; Institut Ernest Denis, 1920-1945, 33 kart.; Service culturel de l'Ambassade, 1945-1990, 94 kart. Středisko MZV v Nantes bylo v letošním roce v nabídce institucí, v nichž bylo možné – s finančním zajištěním cesty a pobytu ze strany Egide u stipendistů – realizovat praxi v průběhu stáže.

III. 5. – 8. června

Příspěvky třetího tematického bloku věnovaného badatelskému využívání archivů se týkaly legislativních aspektů, zajištění archiválií ve studovnách z bezpečnostního hlediska, využívání archivů historiky (aktuální témata francouzské historiografie) a zejména změn ve struktuře uživatelů archivů. "Odborní badatelé", tj. zejména vědečtí pracovníci a studenti, tvořili v  r.1969 v AN 76% uživatelů, v  r.1996 26%. Počet "amatérských badatelů", tj. zejména genealogů, stoupl v AN z 3% v r. 1969 na 26% v r.1996 ( v AN přitom nejsou uloženy matriky). V departementních archivech tato část uživatelů představovala v r.1996 v průměru 57%, přičemž v departementech, v nichž nejsou sídla univerzit, tvořila až 80%. Podstatným prvkem denního života francouzských archivů je rovněž nárůst agendy pro správní účely, stejně jako stoupající počet podobně motivovaných badatelských návštěv. Zkušenosti s úřední agendou byly zajímavě ilustrovány výkladem o agendě týkající se odškodňování obětí persekuce z rasových důvodů. Jestliže v r.1969 bylo pro 43 359 badatelů vyřízeno v AN a v departementních archivech 732 511 objednávek archivního materiálu (communications), v r.1996 příslušnou statistiku tvořilo 171 505 osob a 3 371 011 objednávek. Počet a struktura uživatelů jsou faktory, které významně ovlivňují řízení a činnost AN a departementních archivů, působí na rozhodování o výstavbě či stavebních úpravách archivních budov, určují strategii digitalizace (priorita digitalizace matrik) apod.
Součástí daného tematického bloku byla návštěva Muzea dějin Francie, jíž předcházela přednáška o široké škále aktivit výchovně vzdělávacího odboru CHAN. Exkluzivitou byla návštěva v Institut de France, při níž jsme výklad o Akademiích, z nichž nejstarší založil v r.1635 kardinál Richelieu, vyslechli v křeslech "nesmrtelných".

IV. 11. – 18. června

11.- 13. června účastníci STIA sledovali přednášky, které v průběhu semináře pořádaného pro francouzské archiváře na téma "Archivy v Evropě – zvláštnosti a konvergence" přednesli Charles Kecskemeti: Archivářské tradice v Evropě a role Mezinárodní archivní rady 1948-1998; Jocelyne Collonval: Archiv Rady Evropy; Jean-Marie Palayret: Archiv evropských společenství v Evropském univerzitním archivu ve Florencii; Alain Droguet: Archivy ve Švédsku; Nikolas Karapidakis: Archivy v Řecku; Wolfgang Stein: Archivy v Německu; Eric Ketelaar: Archivy v Nizozemí; Patrick Cadell: Archivy ve Velké Británii; Gigliola Fioravanti: Archivy v Itálii; Anna Laszuk: Archivy v Polsku a projekt Pamětˇ Polska; Patrick Cadell: Komparace archivnictví v Evropě; George MacKenzie: Zpřístupnění skotských archivních fondů na Internetu; Martine de Boisdeffre: Evropská sekce (Branche européenne) Mezinárodní archivní rady. Zájem účastníků STIA o seminář se promítl ve velkém množství dotazů a diskusních glos. Možnosti komparace dále rozšířil celodenní výklad vedoucího oddělení pro digitalizaci Národního archivu v  Québeku Normanda Charbonneaua o archivnictví v USA a v Kanadě. Perspektivy oboru konfrontovaného s využíváním nových technologií v administrativní praxi byly námětem úvah generálního sekretáře Mezinárodní archivní rady Joana Van Albady. "Mezinárodní" týden završila návštěva budovy a archivu UNESCO. Na závěr tematického bloku odpovědní pracovníci ministerstva kultury (Ministčre de la Culture et de la Communication) a ministerstva zahraničních věcí hovořili o koncepci a prioritách mezinárodní kulturní spolupráce Francie. Bilanci bilaterální spolupráce DAF se zeměmi reprezentovanými na STIA podala konzervátorka s pověřením pro mezinárodní vztahy při generální inspekci DAF Frédérique Bazzoni. Podstatné rozšíření kontaktů mezi českými a francouzskými archiváři nepochybně umožní připravovaná bilaterální dohoda, s jejímž podpisem se v nejbližší době počítá.

Závěr stáže 19. - 20. června

Stáž byla 19. června slavnostně zakončena recepcí, při níž ředitelka DAF Martine de Boisdeffre – za přítomnosti kulturních atašé jednotlivých zúčastněných zemí (za ČR paní Babanová) a četných hostů z řad přednášejících – předala účastníkům osvědčení o absolvování stáže. 20. června Jean-Pierre Defrance zhodnotil průběh stáže a nastínil uvažované změny (mj. zkrácení délky trvání na 2 měsíce, redukce tematických okruhů). Koncepčním úpravám jistě napomohou podněty zaznamenané v sedmistránkovém hodnotícím dotazníku, který každý účastník stáže musel vyplnit.

Hodnocení

Účast na STIA hodnotím jako profesionálně velmi zajímavou a v mnoha směrech přínosnou zkušenost. Umožnila mi:

V Praze dne 11. července 2001

PhDr. Helena Nováčková

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.