Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, Státní archiv ve Florencii (2000)
Eva Gregorovičová


Účel cesty:
Presentace inventáře z Rodinného archivu toskánských Habsburků "Fra Toscana e Boemia. Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nelľArchivio centrale di Stato di Praga".

Plánovaná služební cesta, konaná u příležitosti presentace inventáře "Fra Toscana e Boemia. Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nelľArchivio centrale di Stato di Praga", byla uskutečněna ve dnech 29. února – 6. března 2000 ve Státním archivu ve Florencii (ASFi), Itálie. Inventář písemností velkovévodů Ferdinanda III. a Leopolda II. z Rodinného archivu toskánských Habsburků (RAT), uloženého v SÚA Praha, v roce 1999 vydala tiskem italská archivní správa. Akce, vycházející z kulturní dohody o spolupráci mezi archivními správami obou republik, byla uspořádána italskou archivní správou v Římě (Ufficio Centrale per i beni archivistici) ve spolupráci s ASFi. Za českou stranu se jí zúčastnili zástupce AS MV ČR Mgr. Michal Wanner a pracovníci Státního ústředního archivu v Praze, jmenovitě PhDr. Vácslav Babička, ředitel SÚA, PhDr. Alena Pazderová, ved. I. odd. SÚA a PhDr. Eva Gregorovičová, odb. archivářka VI. odd. SÚA. Důvodem cesty byla účast české delegaci na presentaci inventáře k písemnostem Rodinného archivu toskánských Habsburků (RAT), který připravili k vydání florentští archiváři dr. Stefano Vitali a dr. Carlo Vivoli během svých studijních cest do SÚA, s příspěvkem dr. Evy Gregorovičové, správkyně rodinného archivu, o struktuře a zpracovanosti fondu RAT, který je v péči Státního ústředního archivu v Praze.
Za italskou stranu byli na připravené presentaci přítomni dr. Salvatore Italia, generální ředitel italské AS v Římě, dr. Gigliola Fioravanti, vedoucí odboru zahraničních styků římské AS a dr. Antonio Dentoni-Litta, vedoucí edičního odboru italské AS. Dále dr. Rosalia Manno Tolu, ředitelka ASFi, autoři inventáře dr. Stefano Vitali, odborný pracovník ASFi, dr. Carlo Vivoli, ředitel Státního archivu v Pistoji, pozvaní hosté z ředitelství paláce Pitti Mario Mirri, Carlo Sisi, Filippo Valenti, zástupci velvyslanectví České republiky dr. Marie Zábranová, kulturní atašé, dr. Jan Lorenz, zástupce kulturní atašé, pracovníci ASFi a další hosté. Vlastní presentace se konala dne 2. 3. 2000 na půdě Státního archivu ve Florencii a se svými příspěvky vedle italských kolegů vystoupili i členové české delegace. Mgr. Wanner jako zástupce AS promluvil o významu dlouholeté mezinárodní spolupráce mezi oběma archivními institucemi. PhDr. Babička ve svém příspěvku zhodnotil dosavadní využívání studijních cest českých archivářů, uskutečněných v rámci kulturní dohody a zaměřených jednak na výzkum bohemik v italských archivech a jednak na průzkum vztahů mezi Rodinným archivem toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii. Italští referující zhodnotili význam pomůcky jednak z hlediska mezinárodní spolupráce, dále z hlediska metodického sestavení pomůcky v konfrontaci s odkazy na spojitost s příslušnými archivními fondy ASFi a byl vyzvednut i význam inventáře pro badatelské využití.
V rámci této akce informovaly dr. Pazderová a dr. Gregorovičová generálního ředitele S. Italiu a dr. Fioravanti o chystané výstavě "Siena v Praze", na níž se bude podílet Státní archiv v Sieně zápůjčkou originálu zakládací listiny císaře Karla IV. pro sienskou universitu, o přípravách reciproční presentace inventáře v Praze na půdě Italského kulturního institutu, která se bude konat dne 11. 5. 2000. Kromě toho jednaly o realizaci nadcházející studijní cesty do SÚA dvou florentských archivářek dr. Diany Toccafondi a dr. Orsoly Gori, které chtějí dokončit v RAT kontrolu soupisu písemností velkovévody Petra Leopolda, sepsaných r. 1996. Státní archiv ve Florencii a římská AS plánují totiž obdobné vydání inventáře písemností Petra Leopolda tiskem, jak tomu bylo v případě pomůcky Vitaliho a Vivoliho.
Další jednání, týkající se organizace presentace inventáře v Praze, byla vedena s ředitelkou ASF dr. Manno Tolu a s autory pomůcky, s nimiž bylo prodiskutováno zaměření jejich vystoupení na připravovaném kolokviu. Kromě toho nám dr. Manno Tolu předala ideový záměr výstavy k 400. výročí vzniku opery, kde budou představeny i dokumenty k florentským divadlům. ASFi počítá s tím, že z RAT budou zapůjčeny plány a dokumenty k divadlu Pergola. Výstava bude otevřena na podzim 2000 přímo ve výstavních prostorách florentského archivu.
Mimo to dr. Babička a dr. Gregorovičová jednali s dr. Raffaellou Zaccaria, odbornou archivářkou ASFi, o další oboustranné spolupráci při dokončení inventáře osobní korespondence velkovévody Leopolda II., která je uložena v RAT.
Velmi důležité bylo i jednání naší delegace s kulturní atašé ČR v Římě dr. Zábranovou, kterou jsme informovali o připravované reciproční presentaci inventáře v Praze, o programu další spolupráce při vydávání pomůcek k RAT, o výstavě "Siena v Praze", která bude ve spolupráci s Národní galerií a institucemi v Sieně otevřena v dubnu v Praze. Při této příležitosti byla dr. Zábranová požádána o přijetí členství v čestném výboru výstavy spolu s velvyslankyní ČR v Itálii. V závěru dr. Zábranová a její nástupce dr. Lorenz projevili zájem o uspořádání menší výstavní akce z našich archivních fondů pro naši ambasádu v Římě.
Mimo jiné jsme si při neformálních rozhovorech s kolegy archiváři ujasnili některé společné problémy. Zvláště užitečné v tomto směru byly rozhovory mezi Mgr. Wannerem, dr. Vitalim a dr. Fioravanti o zavádění počítačové techniky a počítačových programů do archivářské práce.
V rámci programu pro nás byly připraveny dvě exkurze. Dne 1. 3. jsme absolvovali prohlídku paláce Pitti, sídla toskánských velkovévodů habsbursko-lotrinské sekundogenitury, včetně veřejnosti nepřístupných prostor. V sobotu 4. 3. jsme v doprovodu ředitelky Manno Tolu navštívili knihovnu Biblioteca Laurenziana, kde nám výklad podala přímo její ředitelka.
Sama presentace, vzájemná jednání a neformální rozhovory ukázaly, jaký obrovský význam má v mezinárodní měřítku právě kulturní spolupráce s italským archivním prostředím.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.