Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Rakousko, Institut für österreichische Geschichtsforschung Wien 2002 a bohemikální výzkum 5.3.-28.5.2002
Mgr. Jan Kahuda


Pobyt v rámci doktorského studia ve studijním programu historické vědy - pomocné vědy historické na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK
Rakousko, 5. 3. - 28. 5. 2002
stipendium v programu AKTION ČR - Rakousko určeného pro studenty magisterského a doktorského studia
Institut für österreichische Geschichtsforschung Wien
Vedoucí práce: prof. dr. Ivan Hlaváček, prof. dr. Werner Maleczek
Téma: Dějiny rodinného archivu Metternichů.

Můj studijní pobyt měl v zásadě tři cíle. Prvním a nejdůležitějším z nich byla heuristika ve vídeňských archivech a knihovnách týkající se pramenů a literatury k dějinám metternišského archivu a Metternichů obecně. Druhým úkolem bylo pokračování v bohemikálním výzkumu ve vídeňských archivech a třetím zjištění stavu a průzkum archivů krajanských spolků ve Vídni. Neocenitelnou pomoc před cestou do Vídně mi poskytli kolegové ze SÚA, kteří sem pravidelně zajíždějí, zejména vedoucí 2. oddělení Mgr. Roman Horký, který mě seznámil s podmínkami studia ve vídeňských archivech a zapůjčil mi některé pomůcky, které měl k dispozici.

 1. Prameny a literatura k dějinám Metternichů a jejich rodinného archivu
  K tématu byly prostudovány fondy uložené zejm. v Haus-, Hof- und Staatsarchivu, zejm. písemnosti státní kanceláře (Staatskanzlei): části StK - Wissenschaft, Kunst und Literatur (abecedně řazená korespondence kanceláře s vědci a umělci); Interiora -Personalia (kart. 7 - osobní spis kancléře Metternicha); Interiora - Korrespondenz (politická a soukromá korespondence kancléře Metternicha s úředníky a agenty kanceláře, např. Hudelist, Hoppe, Pilat, Ottenfels ad., korespondence Metternicha s členy císařské rodiny; částečně se jedná o originály, jejichž kopie jsou uloženy v RAM); Adelsakten und Familiaria (kart. 6 - návrh nového metternišského erbu); dále fond Ministerium des äußern - Administrative Registratur, Fach 4 - Personalia (kart. 215 - osobní spis Richarda Metternicha); fond Grosse Korrespondenz (uměle vytvořená sbírka důležitější korespondence z období od poloviny 17. do poloviny 19. století, částečně se kryje s RAM), např. korespondence Metternich - Floret, Stadion, Bombelles atd.; fond Partezettelsammlung (kart. 70 - úmrtní oznámení členů rodu Metternichů). Dále byly prostudovány některé písemnosti uložené v Allgemeines Verwaltungsarchiv: f. Ministerium des Innern - Präsidium (sign. 32, kart. 983, 2212 - obecné záležitosti organizace archivnictví a ochrany historických památek); f. Ministerium des Innern - Allgemeine Reihe (sign. 32, kart. 2336-2337, obecné záležitosti archivnictví a ochrany historických památek); f. Justizministerium (kart. 3121, závěť Richarda Metternicha); f. Adelsarchiv - Reichskanzlei, Hofkanzlei (písemnosti týkající se rodu Metternichů); Nachlaß Theophila Wassilko (kart. 6-7, přípravný materiál k monografii o Paulině Metternichové); Kriegsarchiv, f. Nachlaß Melanie Zichy-Metternich-Sándor (2 kartony, osobní archiv dcery kancléře Metternicha, osobní doklady, korespondence, diáře - 35 ks); Archiv der Akademie der bildenden Künste (f. Metternich-Protektorat, 22 fasciklů z let 1812-1849 korespondence úřadu protektora AVU ve Vídni)
 2. Bohemikální výzkum ve vídeňských archivech
  Průzkum se soustředil na písemnosti z období 1749-1848, ve většině případů jsem vycházel z moderních archivních, popř. původních registraturních pomůcek, v některých případech z konkrétního spisového materiálu.

Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Průzkum zaměřen na skupiny fondů: Staatskanzlei (V), Kabinettsarchiv (XI), Österreichische Akten (XI), Handschriftensammlung (XI) a Nachlässe, Familienarchive (XIX)

Allgemeines Verwaltungsarchiv

Hofkammerarchiv
f. Domänenakten - v minulosti soustavně studován (dr. Culková, dr. Lišková); bylo navázáno na jejich výzkum, prohlédnuta část Geistliche Domänen - Böhmen (Rote Nr. 4-16, 1788-1800), vyhotoven podrobný soupis.

Österreichische Nationalbibliothek
f. Autographensammlung (katalog k dispozici na internetu www.onb.ac.at , řada bohemikálního materiálu, např. korespondence - Karel Adámek, Gelasius Dobner, Gustav Eim, Josef Emler, T. G. Masaryk, Alice Masaryková, Ferdinand Menčík, František Palacký, Čeněk Zíbrt apod.); f. Handschriftensammlung (systematický průzkum provedl v 70. letech dr. Beránek; prohlédnuta kartotéka přírůstků (např.rukopisy jihlavského archiváře J. H. Marzyho ad.).

Institut für österreichische Geschichtsforschung
V institutu uloženy osobní pozůstalosti jeho ředitelů a dalších vědců s institutem spjatých (např. Hans Hirsch, Engelbert Mühlbacher, Emil von Ottenthal, Matthias Pangerl, Oswald Redlich, Theodor von Sickel), dále zde archiv Komise pro novější rakouské dějiny (Kommission für neuere Geschichte Österreichs).

 1. Zjištění stavu a průzkum archivů krajanských spolků
  Pro plnění tohoto úkolu bylo využito kontaktů, které navázali pracovníci SÚA dr. Křesťan, dr. Drašarová a A. Blodigová v rámci Konference zahraničních Čechů v roce 2000. V současné době je struktura menšinových organizací následující:
  1. Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku, Margaretenplatz 7, 1050 Wien, střechová organizace sdružující další české spolky: Akademický spolek, Slovanská beseda, České srdce, Sokolská župa rakouská, Jednota sv. Metoděje, Československé lidové sdružení, Dělnická tělocvičná jednota, Česká strana sociálně demokratická v Rakousku, Sdružení Čechů a Slováků, Klub českých turistů, Sportovní klub Slovan, Vlastenecká omladina, Spolek Národní dům, Československá jednota Barák, Jednota Máj, Orel; tiskový orgán Vídeňské svobodné listy vychází 1x za 14 dní.
  2. Školský spolek Komenský, Sebastianplatz 3, 1030 Wien, provozuje českou školu (mateřskou, obecnou a sekundární, gymnázium - vyšší stupeň).
  3. Spolek Jirásek, Spolek Nová vlast, Thalheimergasse 38/1/1, 1160 Wien.
  4. Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku, Schlösselgasse 18, 1080 Wien.
  5. Kontaktforum. Prezentace české kultury v Rakousku, Spittelberggasse 7, 1070 Wien.

   Rozsáhlejší archivní celky byly zjištěny v případě Školského spolku Komenský (cca 90 bm archiv uložený v české škole) a dále osobní archivy prof. Karla Matala (předseda České strany sociálně demokratické v Rakousku a místopředseda Menšinové rady, vdova po prof. Matalovi pí. Olga Matalová předává archiv do Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung) a Ludwiga Kollina (předseda Spolku Jirásek). Krajanským organizacím i jejich funkcionářům předány kontakty na SÚA a nabídnuta případná pomoc při zpracování archivů.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.