Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze zahraniční služební cesty do Skotska (1999)
Helena Sedláčková, Jana Dernovšková


Návštěva se uskutečnila na pozvání ředitele Národního archivu Skotska v Edinburku, pana Patricka Cadella. Cestovní náklady (letenky) byly taktéž hrazeny skotskou stranou.

5. 7. - Po příletu do Edinburku po 14. hodině byla provedena krátká návštěva nové archivní budovy, tzv. Thomas Thomson House (TTH), na periferii města, spojená s letmou prohlídkou konzervační dílny a seznámení s částí personálu, poté vykonána orientační prohlídka centra města, včetně exteriéru třetí budovy archivu, tzv. West Register House, adaptovaného bývalého kostela pro potřeby archivu, kde jsou uloženy archiválie vládních institucí moderní doby, soudů po r. 1800, písemnosti dříve znárodněného průmyslu, mapy a plány; je zde také umístěna jedna ze studoven.

6. 7. - Dopoledne absolvována oficiální návštěva nové archivní budovy "TTH", moderního objektu, rozděleného vertikálně na dvě samostatné jednotky, totiž depozitáře a konzervační dílnu s kancelářemi. Obě části mají rozdílné a kontrolované klima. Ve třech podlažích je možno umístit do mobilních i pevných regálů celkem cca 43 km materiálů, dnes je zaplněna přibližně polovina. Speciální část depozitářů je vyčleněna pro uložení specifických materiálů - fotografického a počítačového. Dobře vypracovaný strategický plán pro případ havárií je typický pro všechny skotské archivy. Podrobné údaje o "TTH" jsou k dispozici v přivezených informačních listech. Pracovnice SÚA byly seznámeny s činností konzervační dílny, umístěné prozíravě na severní straně budovy.

Ing. Dernovškovou zajímaly zvláště nové materiály používané konzervační dílnou a metody, předně pak v oblasti konzervace foto-sbírek, jež je velmi aktuální i u nás. Diskutovala o této problematice s jednou z pracovnic, paní Jackie Thornburnovou, která se tímto zabývá. Paní Thornburnová jí poskytla základní informace a zásady, kterými se řídí. Získané poznatky a kontakt mohou být důležité pro nastupující konzervátorku, jejíž specializace bude právě na konzervaci foto-materiálů. Kromě konzervační dílny jsme si mohly prohlédnout uložení archiválií, které je díky standardům obdobné našemu. Listiny jsou uchovávány ve speciálně vyrobených krabicích a v nich fixovány v ochranném obalu z pěnového polyethylénu. Tento způsob uložení je sice ideální, ale je velmi náročný na prostor, proto je většina listin složená v obálkách, podobně jako u nás.

Odpoledne pracovnice měly možnost navštívit Univerzitní knihovnu a prohlédnout si originál tzv. stížného listu české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa z r. 1415. Listina nám byla předložena v dřevěné prosklenné skříňce, vyložené červeným sametem. Listina ani pečetě nebyly speciálně fixovány proti pohybu. Přesto jsou pečetě celkem v dobrém stavu, nejsou ulámány, či rozlámány. Jelikož nám nebylo dovoleno se jich dotýkat, zdá se, že některé mají setřený obraz a všechny by potřebovaly alespoň očistit. S pracovnicí oddělení, kde je dokument uložen, byla prodiskutována žádost dr. Růžka z AS MV ČR, která se týkala jednak možnosti zahrnout tyto pečetě do celostátního soupisu pečetí, jednak možnost zapůjčení písemností na výstavu do ČR. Proti zapracování do databáze nejsou žádné námitky, pokud by se provádělo na místě. Zapůjčení na výstavu nedává pracovnice oddělení příliš velkou naději, i když bylo sděleno, že lze podat oficiální žádost. Hlavní překážka tkví v obavě z náročnosti transportu, jenž by mohl způsobit poškození pečetí. Při pozdější diskusi s paní Lindou Ramsayovou o této problematice paní Ramsayová navrhla, že naše žádost by mohla být podpořena nabídkou skotských konzervátorů vyhotovit speciální krabici, jež by zaručila bezpečnou přepravu dokumentu. Z naší strany by pak konzervátoři mohli nabídnout bezplatnou konzervaci listiny a pečetí. Skotští konzervátoři by knihovně poskytli dobrozdání o vysoké úrovni našich konzervačních metod.

7. 7. - Na pozvání prof. P. Harveye se obě pracovnice mohly zúčastnit zasedání členů sfragistického výboru při Mezinárodní archivní radě, jenž měl setkání v Durhamu, asi 250 km od Edinburku. Hlavním tématem jednání v době naší přítomnosti byla otázka digitalizace pečetí. H. Sedláčková informovala členy výboru o programu soupisu pečetí, přičemž bylo zdůrazněno, že digitalizace bude provedena až po ukončení soupisu jako další fáze, a to jen těch nejlepších exemplářů. Pro nedostatek času nebylo možno předvést členům náš program v praxi. Z ostatních účastníků se o digitalizaci pokoušejí pouze Italové, kteří zatím pracují na projektu za účasti soukromé firmy (jak je v Itálii běžné), vše je ovšem pouze v teoretické rovině. Poněkud lépe postoupili Angličané, kteří na již vypracovanou a fungující katalogizaci navazují digitalizací, vidí v ní jedinou možnost, jak zjistit, zda se jedná o duplicitní výskyt téhož otisku.

Odpoledne byl účastníkům předveden katalog pečetí, ale s výsledky digitalizace, se kterou započali 1. 6., jsme kvůli technickým potížím seznámeni nebyli. Program PRO vykazuje mnohé podobné znaky jako náš, lze zodpovědně říci, že náš je z hlediska sfragistického popisu podrobnější. (Bližší informace o katalogizaci viz P. Harvey, Computer catalogue of seals in the Public Record Office, London, v: Janus, 1996, č. 2, s. 29-36.

8. 7. - Celý den jsme se mohly připojit k programu připraveného pro členy sfragistického výboru skotským archivem. Prohlédly jsme si třetí, hlavní budovu archivu "General Register House", postavenou již jako archiv na konci 18. století, ve které jsou uloženy vládní písemnosti a soudů před r. 1800, dále lokální písemnosti církví a měst, rodinné archivy, písemnosti velkostatků, společností a institucí. Byly jsme také oficiálně přijaty ředitelem archivu panem Cadellem, během návštěvy byl navázán kontakt s archivářem vatikánského tajného archivu Monsign. Aldo Martinim, paní S. Ricci-Noé z italské archivní správy a ředitelem archivu v St. Gallen panem Lorenzem Hollensteinem. Znovu byl prodiskutován náš program soupisu pečetí s prof. Harveyem.

9. 7. - Dopoledne ing. Dernovšková navštívila "TTH", kde měla neformální přednášku a setkání s konzervátory. Referovala o konzervačních metodách používaných u nás pro konzervaci pergamenů a pečetí, o složení našeho konzervátorského pracoviště a využívání spolupráce s chemiky. Pro připomenutí ing. Dernovšková byla před třemi roky pozvána právě paní L. Ramsayovou, aby prezentovala metodu zpevňování degradovaných pečetí propolisem. Metoda řeší lépe problematiku zpevnění vosku pečetí než jiné metody využívané v západní Evropě. Od té doby konzervační oddělení SRO tuto metodu využívá. Také další konzervační dílny archivů ve Velké Británii se o ni zajímají. Článek o propolisu ing. Dernovškové byl publikován v SSCR Journal v roce 1997.

Dr. Sedláčková mezitím v doprovozu dr. A. Borthwicka navštívila úřad skotského herolda, kde je uložen a veden registr udělených šlechtických, městských znaků a znaků institucí. Osobně se také setkala s heroldem, lordem Lvem. Odpoledne od 15.00 přednesla pro zaměstnance archivu a přizvané odborníky přednášku o vývoji českých panovnických pečetí, doplněnou diapozitivy a 10 exempláři kopií pečetí, vyhotovených konzervační dílnou 1. oddělení, které značnou měrou přispěly k jejímu úspěchu.

Možnost další spolupráce:

Pro nejbližší dobu bylo dohodnuto, že budou provedeny našim pracovištěm analýzy několika vzorků starých oprav pečetí. Bude přitom využita metodika analýz pečetí vypracovaná na základě spolupráce našeho pracoviště s VŠCHT. Podobně se pečetěmi zabývali kolegové ze Španělska.

V rámci dlouhodobější spolupráce se pokusíme o navržení projektu s mezioborovou a mezistátní účastí. Jednalo by se o srovnávací studii pečetí, vykazujících shodné či podobné rysy, např. církevní pečeti.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.