Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze zahraniční cesty do Francie (2000)
Bohumír Brom


Účelem cesty bylo

  1. zúčastnit se na pozvání ředitele oddělení stáží Ředitelství francouzských archivů p. Defrance oslav 50. let konání Mezinárodních archivních stáží ve Francii,
  2. realizovat osobní konzultace vyplývající z mého členství (od 4. 2. 2000) v Asociaci francouzských archivářů (dále jen AAF), neboť jsem se z finančních důvodů nemohl zúčastnit Valné hromady AAF v březnu tohoto roku,
  3. další jednání podle potřeby společně s dr. Linhartovou (AS MV).

Popis výsledků cesty:
V pondělí 19. 6. dopoledne jsem společně s dr. Linhartovou navštívil "Bureau des formations / DAF" (Oddělení stáží Ředitelství francouzských archivů – DAF), kde jsme byli přijati též jeho novým ředitelem Jean-Pierre Defrance.
S panem Defrance jsem hovořil také o možnostech mé bližší spolupráce se "Section des Archives Nationales et des Archives des administrations centrales" (Sekcí Národního archivu a archivů centrálních institucí AAF).
V rámci této konzultace jsem byl představen pí. Claire Sibille, pracovnici "Section des Archives privées / AN" (Sekce soukromých archivů Národního archivu), která rovněž jako člen "Section des Archives des administrations centrales" aktivně působí v pracovní skupině (založené v březnu 2000), věnované problematice veřejných a soukromých archivů.
Pí. Sibille jsem ve stručnosti přiblížil aktuálnost tohoto tématu v českém prostředí a byla mi nabídnuta možnost účasti v této pracovní skupině. Získal jsem základní výchozí materiál o problematice veřejných a soukromých archivů ve Francii a podrobný časový plán různých diskusních setkání a dalších akcí zmíněné pracovní skupiny, rozvržený od května 2000 až do září 2002. Pí. Sibille mi též nabídla zasílání aktuálních materiálů z činnosti zmíněné sekce AAF.
Odpoledne jsem navštívil vedoucího archivu "Chambre de commerce de Paris" (Pařížské obchodní komory) p. Oliviera Cottarela, kterého jsem při přípravě své cesty do Francie požádal o zprostředkování bližších kontaktů na "Section Archives économiques et d'entreprises AAF (Sekci hospodářských a podnikových archivů AAF). P. Cottarel mi kromě jiného přiblížil možnosti studia soudobé hospodářské a obchodní problematiky ve svém archivu (i z hlediska mezinárodní spolupráce obchodních a průmyslových komor v Evropě a francouzsko-československých hospodářských vztahů v minulosti) a také jsem obdržel některé požadované materiály a další kontakty na francouzské kolegy z oblasti archivů veřejného i soukromého hospodářského sektoru. Tyto informace využiji v nejbližší době pro svou oficiální spolupráci i se "Section Archives économiques et d'entreprises" (kromě již realizovaného oficiálního členství v "Section des Archives des administrations centrales AAF").
Úterý 20. 6. bylo původně věnováno účasti na oficiálních oslavách 50. výročí konání Mezinárodních archivních stáží ve Francii, spojené ve své úvodní části s ceremoniálem slavnostního ukončení Mezinárodní stáže pro rok 2000. Při této příležitosti jsem se setkal s některými svými bývalými kolegy ze stáže v roce 1999 a též s řadou oficiálních osobností francouzského archivnictví.
Kromě toho jsem tento den dopoledne zprostředkoval návštěvu Velvyslanectví ČR ve Francii (společně s dr. Linhartovou), kde jsme byli přijati pí. Jaroslavou Babanovou, která zde vykonává funkci 1. sekretáře úřadu. Se jmenovanou jsme hovořili o zkušenostech české strany s Mezinárodní archivní stáží ve Francii i o dalších možnostech budoucích česko-francouzských styků v kulturní oblasti. Velmi podnětnou se ukázala mj. informace pí. Babanové o již započaté přípravě tzv. "kulturní sezóny" ČR ve Francii v roce 2002, kterou by bylo možno využít též pro zintenzivnění česko-francouzských styků v oblasti archivnictví. Získali jsme při této příležitosti také kontakt na oficiální českou představitelku přípravného výboru a příslib zaslání zásadních materiálů o této akci. S pí. Babanovou jsme se poté společně zúčastnili zmíněné oslavy.
Dne 20. 6. jsem se v odpoledních hodinách zúčastnil s dr. Linhartovou jednání na Ředitelství francouzských archivů s pí. Frédérique Bazzoni, ředitelkou oddělení mezinárodních styků DAF. Poté jsme byli též přijati p. Gérardem Ermisse, šéfem Hlavní inspekce DAF. Hlavními tématy jednání byla příprava nové česko-francouzské dohody o archivní spolupráci a problematika české účasti v mezinárodní archivní stáži v příštím období. Oba francouzští představitelé projevili velmi vstřícný postoj k českým potřebám a návrhům. Mj. byli velmi zaujati myšlenkou zapojení českého archivnictví do již zmíněné velké kulturní akce ČR ve Francii v roce 2002. P. Ermisse nabídl v tomto směru i využití výstavních prostor v sídle Ředitelství francouzských archivů, zejména pokud se týče "Musée de l'histoire de France", které je organickou součástí Národního archivu. Pí. Bazzoni i p. Ermisse slíbili podporu českému projektu zmíněné archivní dohody a zájem na dalších konzultacích v tomto směru (včetně využití jednání Mezinárodního archivního kongresu v Seville v září 2000).

Přínos cesty:
- zintenzívnění kontaktů s francouzskými kolegy v oblasti archivnictví,
- oficiální účast na oslavách 50. výročí konání Mezinárodních archivních stáží ve Francii za českou stranu,
- projednání základních pravidel mé spolupráce s AAF pro další období, včetně zapojení se do činnosti 2 sekcí AAF – "Section des Archives et des administrations centrales" a "Section des Archives économiques et d'entreprises" – a vytvoření mechanismu získávání příslušné dokumentace a zkušeností též pro potřeby českého archivnictví.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.