Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Itálie, 26.9.- 30.10.2003
PhDr. Alena Pazderová


Výzkum bohemik v Archivio di Stato di Romano, jednání v Rakouském historickém ústavu v Římě a v Německém historickém ústavu v Římě.

Ve dnech 26.09. - 30.10. 2003 jsem v rámci kulturní dohody s Itálií a bezplatného devizového pobytu na stipendium Českého historického ústavu v Římě vykonala služební a studijní cestu do Říma, jejímž účelem bylo pokračování ve výzkumu bohemik směrovaném pro potřeby edice pražské nunciatury Cesare Speciana z let 1592-1598, započatém ve Státním archivu v Římě v roce 1995, a souběžné doplňování pramenné základny za týmž účelem v Tajném Vatikánském archivu a Vatikánské knihovně v Římě. V Rakouském a Německém historickém ústavu v Římě jsem projednávala detaily mezinárodní konference ve dnech 17.-18.11. 2003, nazvané "Corte Imperiale - Corte Papale" (Císařský dvůr - papežský dvůr), na níž přednesu referát s názvem "La Boemia multiconfessionale e la Nunziatura di Cesare Speciano a Praga (Multikonfesionální Čechy a nunciatura Cesare Speciana v Praze).
V Českém historickém ústavu v Římě jsem v zastoupení jeho ředitelky vyřizovala agendu spojenou s chodem ústavu a připravila konání odborné přednášky prof. Zdenky Hledíkové. Jelikož Český historický ústav v Římě oslaví letos v prosinci 10. výročí svého znovuotevření, projednávala jsem s velvyslancem ČR u Svatého stolce ing. Pavlem T. Jaitnerem a kulturní atašé ČR PhDr. Jarmilou Krejčíkovou zabezpečení konání důstojných oslav tohoto výročí spojených s odbornou konferencí. Akce se uskuteční koncem března r. 2004.
V rámci tradičního výzkumu bohemik v italských archivech jsem ve Státním archivu v Římě pokračovala v základním výzkumu zdejších fondů s ohledem na připravovanou edici Specianovy nunciatury. Navázala jsem na loňský výzkum a pokračovala v excerpci série Depositeria generale di Papa Clemente VIII, která je součástí fondu Camerale I. Sérii tvoří řada účetních knih obsahujících příjmy a výdaje papežské komory, vedených hlavním pokladníkem papežské komory Giovannim Battistou Ubertinim. Zpracovala jsem léta 1587-89. Soustředila jsem se na výdaje, v nichž se pravidelně objevují záznamy o všech výplatách tohoto úřadu. Svůj zájem jsem zaměřila na měsíční příjmy nunciů, odstupňované podle důležitosti a velikosti nunciatury, dále na výplaty podpor pro koleje a chudé studenty v evropských zemích včetně českých (Praha, Olomouc) a na od r. 1593 pravidelnou finanční podporu císařského dvora v boji proti Turkům. Celkem jsem prošla cca 500 fol. K této problematice jsem pořídila podrobné výpisy, které upotřebím pro úvod nunciaturní edice i pro poznámkový aparát.
Ve Vatikánském tajném archivu jsem doplňovala materiály pro Specianovu nunciaturu formou opisů do PC. Pokračovala jsem vytěžováním fondu BORGHESE Serie I 682 ("Nunziatura di Spagna 1595-1599"), který zcela proti pravidlům obsahuje i listy papežského nepota San Giorgio z let 1592-1596, pověřeného v papežském sekretariátu záležitostmi nunciatury na císařském dvoře, adresované do Prahy nunciu Specianovi. Tyto listy byly ke španělské nunciatuře připojeny omylem při vazbě listů do konvolutu, jak dokazuje i jejich nechronologické řazení. Pořídila jsem přepis 19 listů z r. 1595, tj. 23 stran. Dále jsem se zaměřila na fond BORGHESE Serie III 109 BC, který obsahuje Specianovy listy odesílané z Prahy papežskému sekretariátu do Říma v průběhu roku 1597 a tzv. "avvisi diversi" (různé zprávy) z Prahy z téhož roku. Při kontrole s přepisy, které byly pořízeny římskými kopisty a dr. Matouškem z AZČ ve třicátých letech minulého století za účelem použití pro nunciaturní edici, jsem v minulém roce zjistila, že poměrně značná část opisů nebyla z neznámých důvodů vůbec pořízena. Prováděla jsem proto počítačový přepis chybějících zpráv a přepsala jsem 73 stran. Jelikož je převážná většina zpráv obtížně čitelná (zkorodované písmo, velice zběžný rukopis), vyžaduje si jejich přepis více času a bude v něm pokračováno i v příštím roce.
Ve Vatikánské knihovně jsem pro potřeby úvodu k edici Specianovy nunciatury opět studovala v oddělení tisků a časopisů edici Specianovy nunciatury z pera Natale Mosconiho a Specianovo filozofické a memoárové dílo edičně vydané týmž autorem pod názvem "Cesare Speciano. Proposizioni morali e civili", Brescia 1961.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.