Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Trenčín (Slovenská republika), 9.6. - 11.6. 2004
PaedDr. Bohumír Brom


8. archivní dni - konference Společnosti slovenských archivářů.

Účel cesty:

  1. zúčastnit se na pozvání vedení Společnosti slovenských archivářů 8. archivních dní ve Slovenské republice, které se uskutečnily v Trenčíně ve dnech 9. - 11. 6. 2004,
  2. vystoupit na konferenci s příspěvkem o aktuálních otázkách českého archivnictví,
  3. získat informace z jednání konference, dále rozvinout spolupráci se slovenskými partnery.

Popis výsledků cesty:

Středa 9. 6. :
Jednání konference bylo slavnostně zahájeno ve 13.30 hod. přivítáním účastníků, které provedla Veronika Nováková z titulu předsedkyně Společnosti slovenských archivářů jako hlavního organizátora archivních dní. Vzpomenula především zaměření konference - název „Päť decénií archívnej legislatívy (retrospektíva pre perspektívu)“ by měl vést účastníky zejména k zamyšlení a zhodnocení 50 uplynulých let od přijetí vládního nařízení č. 29 / 1954 Sb. a současně i vzájemných kontaktů a spolupráce mezi českými a slovenskými archiváři.
Odpolední program byl věnován zejména zásadním referátům vedoucích představitelů českého a slovenského archivnictví i obou partnerských archivních společností.
Jako první vystoupil ředitel AS MV SR Peter Kartous. V přehledu zhodnotil historický vývoj archivnictví na Slovensku, a to i z hlediska mezinárodního (evropského) kontextu. Ředitel OAS MV ČR Vácslav Babička se v příspěvku nazvaném „Kontinuita a diskontinuita české archivní legislativy“ věnoval především porovnání původní české archivní legislativy ze 70. let minulého století (viz zákon č. 74/1974 Sb. a jeho tehdejší prováděcí předpisy) s nově připravovaným českým archivním zákonem.
Předsedkyně Společnosti slovenských archivářů Veronika Nováková ve svém vystoupení bilancovala léta činnosti Společnosti od jejího založení, tj. od konce 80. let minulého století. Pro zlepšení komunikace mezi svými členy organizovala Společnost nejprve různé semináře, od roku 1997 pak s roční pravidelností archivní dny (jejich 1. ročník se konal v Popradu). Zásadní iniciativou členů společnosti v minulosti byla účast na přípravě nového slovenského archivního zákona. Mezi největší problémy patří otázka vzdělávání archivářů a rovněž, z hlediska začlenění slovenského archivnictví do resortu ministerstva vnitra, stále přetrvávající rezervy při komunikaci s ministerstvem kultury. Od roku 1994 je Společnost členem Mezinárodní archivní rady (kategorie členství B). Do budoucnosti se chce rovněž více zaměřit na mezinárodní spolupráci - především s ohledem na členství Slovenska v EU.
Také další řečník, Daniel Doležal, hodnotil činnost v uplynulém období, tj. v tomto případě práci České archivní společnosti od jejího založení až po současnost. Zaměřil se na hlavní okruhy činnosti Společnosti - zejména na pořádání společných akcí (archivních konferencí, exkurzí aj.) a na úsilí spolupracovat s vedoucími činiteli českého archivnictví i s dalšími partnerskými institucemi při hájení zájmů archivářské profese v ČR.
Následná diskuse potvrdila, že ač slovenští a čeští archiváři působí nyní již řadu let v samostatných zemích, s ohledem na dřívější společné tradice a praxi a dále i z hlediska současného společného členství SR i ČR v EU, řešíme se svými slovenskými kolegy problémy podobného rázu a máme stále velmi úzké profesionální i kolegiální vztahy.

Čtvrtek 10. 6. :
V úvodu 2. dne konference vystoupil Bohumír Brom a ve svém příspěvku se pokusil doplnit oba své české předřečníky, hlavně co se týče legislativního a organizačního vývoje českého archivnictví v období od rozpadu československého státu do společného vstupu ČR a SR do EU v tomto roce. Zaměřil se tak zejména na zlepšování materiálně-technického stavu v českých archivech, převzetím písemností KSČ do státních archivů a aktuálními otázkami jejich využívání, vládním usnesením č. 213/1991 (v tomto ohledu především problematikou správních archivů u ústředních orgánů státní správy), vztahem reformy veřejné správy v ČR k archivnictví (včetně nynějšího postavení státních archivů jako organizačních složek státu) a v neposlední řadě i aktuálními otázkami spisové služby a předarchivní péče, a to i na základě masového rozvoje informačních a komunikačních technologií v současnosti (mj. problematika elektronických dokumentů).
Kolegyně Jana Kubíková vzpomenula na uplynulá léta, kdy se ještě jako pracovnice kanceláře SNR podílela na delimitaci spisového materiálu z bývalého Federálního shromáždění po roce 1992. Mimochodem, z hlediska slovenské strany byla tato delimitace dokončena plně koncem června roku 2003. Na předcházející příspěvek navázala Mária Kačkovičová, jednak jako bývalá zaměstnankyně Kanceláře prezidenta SR (do 1. 1. 1995) a poté jako pracovník Archivu Slovenské národní banky. Anna Dunajská ze státního archivu v Trnavě zhodnotila dlouholetou spolupráci SOkA Mikulov a Trnava, jejíž počátky lze vystopovat již od roku 1965, a to nejprve v podobě osobních kontaktů ředitelů obou zmíněných archivů, později i ve společných akcích kolektivů pracovníků. Velmi pochvalně se vyjádřila i o tradici Mikulovských sympózií (od roku 1962).
2. část dopoledního programu otevřel referát Marka Ďurča o problematice církevního archivnictví na Slovensku. Pavel Šalamon, i v ČR dobře známý pracovník tzv. Archivu otevřené společnosti z Budapešti, hovořil o možnostech využívání dokumentů slovenské provenience, které jsou uloženy v tomto archivu. Posledním českým řečníkem na konferenci byla Rút Macurová, jež se zabývala současnými otázkami českého podnikového archivnictví a pokusila se o srovnání jeho nynější situace s uplynulou dobou před rokem 1990. Následující příspěvek Jána Šulavíka byl zajímavým „osvěžením“ pro účastníky konference - byl věnován problematice tzv. outsourcingu a jeho využitím v současné praxi správy dokumentů u původců (na Slovensku se dnes používá pojem „správa registratúrnych záznamov“).
Následovala diskuse a dotazy na některé výše uvedené referující. V rámci ukončení tohoto bloku konference pí. předsedkyně Slovenské společnosti archivářů nastínila i uvažované téma pro další připravované archivní dny v Košicích v roce 2005: problematiku hospodářského archivnictví.
Odpoledne pokračovala konference kulturním programem na Trenčínském hradě a poté společenským večerem pro všechny účastníky.

Pátek 11. 6. :
Dopoledního programu slovenských archivních dní, de facto valné hromady Společnosti slovenských archivářů, se delegace vedení České archivní společnosti, jejímž jsem byl členem, po dohodě se slovenskými partnery již nezúčastnila. Namísto toho byla pro nás připravena exkurze do SOkA Trenčín.

Přínos cesty (včetně dalších návrhů):

Nahoru

© Národní archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.