Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie (1999)
Alena Pazderová


Ve Vatikánském archivu jsem předala Mons. Dr. Aldo Martinimu, zdejšímu odbornému pracovníku v oblasti sigilografie a předsedovi italského sigilografického výboru, fotografie buly Přemysla I. pro vatikánskou sbírku, kterou měli možnost shlédnout čeští archiváři při odborné exkurzi Vatikánského archivu v dubnu tr. Dr. Martini mě současně upozornil na nutnost zastoupení ČR v mezinárodním Sigilografickém výboru. Byl účasten jeho jednání v Durhamu a Edinburku, kde vyslechl obšírný referát dr. Sedláčkové, s níž následně konzultoval jednotlivé problémy. Konstatoval, že čeští archiváři mají velice dobré výsledky ve zpracování centrálního soupisu pečetí na území ČR a že je zapotřebí, aby se zapojili do mezinárodní spolupráce, už s ohledem na proponovaný vstup do EU. Výsledkem mezinárodní spolupráce má být celoevropská databanka pečetí, přístupná bez omezení všem zúčastněným zemím. Byla jsem upozorněna, že na r. 2000 je připravován Archivní kongres v Seville, kde by již měla mít ČR svého zástupce. Jeho jméno by mělo být nahlášeno naší archivní správou sekretáři CIA dr. Joanu van Albada ze Španělska a prezidentce Sigilografického výboru dr. Marie-Claude Delmas z Francie. Byla jsem upozorněna, že jednací řečí mezinárodního Sigilografického výboru je francouzština, avšak je dobré, zná-li uchazeč také italštinu a angličtinu, případně němčinu, což zjednodušuje následná jednání v sekcích. Pro své znalosti jazykové i odborné se výboru jeví jako vhodný kandidát dr. Sedláčková, která tento úkol koordinuje v SÚA.

STÁTNÍ ARCHIV V ŘÍMĚ

V rámci tradičního výzkumu bohemik v italských archivech jsem ve Státním archivu v Římě pokračovala ve výzkumu materiálů bohemikálního charakteru, přičemž hlavní zřetel při výběru zkoumaných fondů byl kladen na jejich možnou souvislost s edicí Specianovy nunciatury v Praze. Nevýhodou italských centrálních inventářů i tzv. katalogů je, že většinou neudávají časové rozpětí u jednotlivých položek, takže až po prohlédnutí objednaného svazku lze zjistit, že sice věcně by bylo vhodné materiál použít, avšak časově nikoli.

Průzkumu byly podrobeny fondy CAMERALE I a II, obsahující spisy apoštolské komory (Reverenda Camera Apostolica) převážně finančního charakteru. Fondy Camerale I a Camerale II, jakožto fondy velkého rozsahu, dělí se na množství podfondů (tzv. serie), vzniklých z činnosti jednotlivých oddělení a podúřadů komory.

TAJNÝ VATIKÁNSKÝ ARCHIV

Ve Vatikánském archivu jsem navázala na předchozí výzkum a pokračovala jsem v kolacionování přepisů pro léta 1595 a 1596, pořízených bývalým zemským archivem pro edice nunciatur. Současně jsem prohlédla již zkolacionované přepisy z r. 1592. Tyto předpisy již mám uloženy v počítači a průběžně je opatřuji regesty. Nejasnosti nebo nesrovnalosti, k nimž došlo při přepisu do počítače, nebo gramatické odlišnosti, zkratky atd., na něž jsem narazila při přípravě 1. svazku edice pro r. 1592, jsem odstranila po nahlédnutí do originálu.

Byly kolacionovány přepisy z následujících fondů:

Fond BORGHESE I 771

Tento fond obsahuje korespondenci státního sekretariátu s Cesare Specianem, nunciem na císařském dvoře v Praze, pro léta 1595-1596. Nejčastěji se jedná o písemnosti z pera papežského sekretáře Minuccia Minucciho adresované Specianovi.

FOND BORGHESE III 67 C

Tento fond obsahuje Specianovu korespondenci s papežským sekretariátem v Římě z let 1595-96. Navázala jsem na práce prováděné loni (ukončen r. 1595) a pokračovala jsem v kolacionování zpráv pro r. 1596.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.