Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Tallinn, Tartu (Estonsko), 6.5. - 9.5.2004
Dr. ing. Michal Ďurovič


Zasedání Mezinárodní archivní rady - komise pro ochranu archiválií v mírném klimatu
(International Council on Archives - Committee on Preservation of Archives in Temperate Climates)
.

Ve dnech 7. a 8. května 2004 jsem se zúčastnil pravidelného zasedání Mezinárodní archivní rady - komise pro ochranu archiválií v mírném klimatu (International Council on Archives - Committee on Preservation of Archives in Temperate Climates). Ze stálých členů komise se zasedání dále účastnili:

Ted Steemers (předseda), Rijksarchiefdienst, Nizozemí
Anna Michas (asistentka předsedy komise), Archiwum Panstwowe w Krakowie, Polsko
Brent G.Thompson, Family and Church History, Salt Lake City, USA
Jedert Vodopivec, Archives of the Republic of Slovenia, Slovinsko
Marie-Therese Varlamoff, Bibliotheque Nationale de France, Francie
Sibylle Monod, Centre de Recherches Conservation Documents Graphiques (CRCDG), Francie
Michal Ďurovič, Státní ústřední archiv v Praze, Česká republika
Gabriella Albrecht-Kunszeri, National Archives of Hungary, Maďarsko
Ruth Tiidor, National Archives of Estonia, Estonsko
Maria Rita Sagstetter, Generaldirektion der Staatliche Archive Bayerns, SRN
Tatiana Klymenko, State Archives Cherkassy Region, Ukrajina
Hans Budde, Rheinisches Archiv- und Museumamt, SRN
Jozef Hanus, Slovensky narodny archiv, Slovac Republic
Marie-Claude Delmas, Departement de la conservation Archives Nationales, Francie

První den jednání komise proběhlo v Archivu města Tallinn. Jednání zahájil předseda komise Ted Steemers, který přítomné seznámil se závěry jednání výkonného výboru Mezinárodní archivní rady v německém Boppartu. Výkonný výbor MAR navrhuje zásadní reorganizaci celé instituce. Tyto změny budou spočívat ve zrušení jednotlivých odborných komisí a jejich nahrazení pracovními skupinami složenými z vybraných expertů. Tyto skupiny by měly pracovat v následujících oblastech:

Tyto 4 zájmové oblasti budou řízeny přímo výkonným výborem MAR, tj. výkonný výbor bude mít 4 sekretariáty pro zmíněné oblasti. Návrh výkonného výboru však musí schválit delegáti MAR kongresu, který se uskuteční letos ve Vídni.
Dalším bodem jednání byla krátká informace o připravovaném kongresu MAR ve Vídni. Členové komise se aktivně kongresu zúčastní přednáškami o živelných pohromách a aplikace matematických modelů pro stanovení fyzického stavu archivních fondů (podrobněji se o této problematice jednalo až následující den).
Marie Therese Varlamoff informovala o činnosti Modrého štítu a poukázala na problém nedostatečné spolupráce národních výborů s mezinárodním výborem (jazykový problém). Poukázala též na fakt, že Modrý štít je organizace bez rozpočtu, a proto je jeho koordinační role velmi omezená. Dále informovala o tom, že mezinárodní knihovní asociace (IFLA) připravuje jednotný manuál krizových plánů pro knihovny a vyzvala členy komise ke spolupráci.
Anna Michas informovala o stavu prací na návrhu doporučení pro vystavování archivních materiálů. Jednotliví členové komise již zpracovali následující okruhy: výběr archiválií pro výstavy, kriteria pro odmítnut zápůjček, délka výstav, výpůjční smlouvy, transport archiválií, světelné, teplotní a vlhkostní podmínky vystavování, materiál pro zhotovování výstavních vitrín, systémy ochrany výstavních prostor, katalogy a publikace k výstavám atd. Ted Steemers a Jonas Palm celý materiál sjednotí a Brent Thomson provede jazykovou korektru.
Jedert Vodopivec krátce informovala o sborníku z loňské konference o vystavování archivních a knihovních fondů v Ljubljani. Sborník je před vytištěním (ve slovinském a anglickém jazyce) a bude prezentován na letošní konferenci MAR ve Vídni.
Jozef Hanus podrobně seznámil členy komise se zprávou o stavu péče o fyzický stav archiválií v archivech rozšiřující se Evropské unie. Tato zpráva je součástí celkové zprávy EU s názvem New Report on Archives in the Enlarged European Union, Part 4. Natalia Glazar z Archivu Slovinské republiky zpracovala obdobnou dílčí zprávu o archivních budovách. Vzhledem k tomu, že Česká republika v této oblasti vykonala mnoho práce, byl požádán dr. Indra ze SOA Praha o zaslání informace o této problematice.
Gabriella Albrecht-Kunszeri vyvolala diskusi o potřebě regulovat zhotovování elektrografických kopií archivních dokumentů, používání skenerů a digitálních kamer ve studovnách. Bylo dohodnuto, že Anna Michas, Jozef Hanus a Michal Ďurovič do konce roku 2004 shromáždí veškeré informace o vlivu těchto technologií na archiválie a vypracují návrh opatření, o kterém se však bude ještě dále diskutovat než bude publikován.
K dalším diskutovaným tématům patřila ochrana fotografických sbírek v archivech. Obecně bylo konstatováno, že tento druh archiválií je přehlížen a péče o ně je často podceňována. Archiváři jsou velmi málo informováni o této problematice. Z projektu SEPIA (projekt European Commission on Preservation and Acess) vzešlo mnoho výsledků, ale málo z nich bylo uvedeno do archivní praxe.
Posledním bodem jednání tohoto dne bylo krátké vystoupení Michal Ďuroviče, který přítomné informoval o záměru uskutečnit zasedání komise v roce 2006 v Praze a o záměru, aby součástí zasedání byl i seminář o zkušenostech s živelními pohromami.Tento seminář by organizoval Státní ústřední archiv v Praze, Národní technické muzeum v Praze společně s prof. Bertrandem Lavédrinem - ředitelem Centre de Recherches sur la Conservation des Documents Graphiques v Paříži. Avšak ve světle nových informací o reorganizaci práce odborných komisí MAR bude nutné počkat na závěry vídeňského kongresu.
Následující den ráno jsme se autobusem přemístili do 200 km vzdáleného universitního města Tartu, kde nás v budově Historického archivu nejdříve přivítal ředitel Národního archivu Estonska. Po krátké exkurzi jsme se přemístili do nové budovy archivu, kde pokračovalo odpolední jednání komise.
Prvním bodem byla presentace knihy „Restaurování a konzervování archiválií a knih“, kterou v roce 2002 vydalo nakladatelství Paseka v Praze. Hlavním smyslem této presentace bylo nalezení podpory (morální a finanční) pro překlad do anglického jazyka. Členové komise knihu přivítali a její případný překlad podpořili. Předseda komise Ted Steemers bude hledat finanční zdroje na překlad u výkonného výboru MAR v Paříži. Další možnou cestou, jak zajistit překlad knihy je oslovení Getty Conservation Institute v USA.
Zbytek dopoledního jednání komise bylo věnováno přípravě a koordinaci vystoupení členů na konferenci ve Vídni. Komise přednese dva příspěvky. První příspěvek se bude týkat přípravy na živelní katastrofy. Koordinátorem této společné přednášky je Marie-Claude Delmas z Národního archivu Francie. V rámci této přednášky vystoupí též Ted Steemers (úvod a mezinárodní pomoc při živelních katastrofách), Marie-Rita Sagstetter (obecný postup při živelních pohromách), Anna Michas (praktické rady z povodní v Polsku 1997), Michal Ďurovič (informace o povodni v Praze 2002 s důrazem na výhody a nevýhody jednotlivých metod sušení), Marie-Claude Delmas (plány příprav na živelní pohromy, finanční a psychologické aspekty živelních katastrof). Dalším tématem společného vystoupení bude informace o matematických metodách průzkumu fyzického stavu archivních fondů a seznámení s konkrétními výsledky v Nizozemí (Ted Steemers), Polsku (Anna Michas), Estonsku (Ruth Tiidor), Maďarsku (Gabriella Albrecht-Kunszeri) a Německu (Hans Budde).
Jednání komise bylo ten den zakončeno vysazením dvou smrků před budovou archivu (vstup Estonska do EU byl oslaven vysazením 1 000 000 stromů po celém Estonsku. Toto číslo odpovídá počtu obyvatel Estonska).

Závěrečné hodnocení:

Celé zasedání komise bylo organizováno kolegyní z Historického archivu Estonska Ruth Tiidor a proběhlo bez jakýchkoliv problémů ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Bohužel s vysokou pravděpodobností bylo toto zasedání poslední, protože výkonný výbor MAR chce zásadně změnit způsob práce odborných komisí. Proto i příprava a organizování navrhovaného zasedání komise v roce 2006 v Praze bude záviset na rozhodnutí vídeňského kongresu.
Členové komise se dohodli, že všechny rozpracované úkoly - především doporučení týkající se podmínek vystavování archiválií - budou dokončeny.
Nehledě na výsledky kongresu ve Vídni navrhuji, aby se Státní ústřední archiv v Praze stal organizátorem mezinárodního semináře, jehož náplní by bylo restaurování povodní zasažených archiválií. Spolupořadateli by byly Národní technické muzeum v Praze a Centre de Recherches sur la Conservation des Documents Graphiques v Paříži.

Nahoru

© Národní archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.