Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Rakousko, 14.9.- 19.9.2003
PhDr. Jiřina Juněcová


Výzkum bohemik v registraturách ústředních úřadů habsburské monarchie.

Pracovnice Státního ústředního archivu v Praze dr. Juněcová navštívila ve dnech 14.-19. září 2003 Rakouský státní archiv ve Vídni. Účelem její cesty bylo dokončení výzkumu bokemikálních písemností v registraturách ústředních úřadů habsburské monarchie do roku 1918, které se týkaly císařského majetku v Čechách a na Moravě anebo souvisely s fondy získanými z Vídně v rámci archivní rozluky s Rakouskem po roce 1918.
Úkolem dr. Juněcové bylo pokračovat ve studiu fondu Generální ředitelství císařských soukromých a rodinných fondů ve Vídni. Byly prohlédnuty spisy z roku 1919 a 1921 obsahující archiválie, které se týkaly personálií zaměstnanců všech císařských statků, dále oprav zámků na statcích panovníka v Rakousku a na Slovensku (Šaštín a Holíč) a archiválie k pronájmům pozemků všech panství. Generální ředitelství císařských soukromých a rodinných fondů ve Vídni se po roce 1919 vyvíjelo v podstatě obdobně jako u nás Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků v Praze.
Dalším fondem, v jehož studiu archivářka pokračovala, bylo Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Vídeň. Prostudované písemnosti ředitelství z roku 1921 se vztahovaly k moravským statkům Hodonín a Velké Pavlovice. Jednalo se o archivní materiál k cukrovaru v Hodoníně (pachtovní smlouvy), dále o spisy týkající se prováděných stavebních úprav a rekonstrukcí budov v hospodářských dvorech a v cihelně na panství Velké Pavlovice, prodeje pozemků na stavbu železniční dráhy Zaječí - Hodonín, protokol s popisem pozemků na hranicích velkostatků (řešení hraničních sporů) a dále požadavek pražského ředitelství na vydání map a plánů pozemků a hospodářských budov v hospodářských dvorech obou již uvedených velkostatků. U zmíněného přípisu bylo poznamenáno, že tyto mapy a plány byly postoupeny Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků v Praze dne 13. května 1921.
Posledním fondem, kterému věnovala dr. Juněcová pozornost, byl Úřad nejvyššího dvorského hofmistra. Tomuto úřadu podléhalo rozhodování a schvalování veškerých změn dotýkajících se majetku rakouských panovníků v nejvyšší instanci a tedy také všech císařských statků. Vzhledem k časovým možnostem byly prostudovány původní registraturní pomůcky tzv. real-indexy z let 1863-1913, což urychlilo orientaci po obsahu fondu. Spisy hofmistrovského úřadu jsou řazeny podle původního uložení v registratuře, tj. chronologicky za sebou a v jejich rámci podle signatur. Na základě indexů bylo potom možné přímo vytipovat písemnosti vztahující se k pražskému a vídeňskému ředitelství, která jsou uložena v našem archivu. Došlo k prostudování kartonů z let 1875-1901 (kartony č. 946, 979, 990, 1054, 1122, 1207, 1274 a 1496). Uvedené archiválie se týkaly kromě schvalování personálních změn na císařských velkostatcích, pronájmů pozemků (z českých panství se vyskytovaly statky Buštěhrad, Tachlovice), opravy vojenského opevnění ve Smiřicích, patronátních záležitostí na všech císařských panstvích, provádění archeologických vykopávek v Červeném Poříčí, dále také instrukcí a nařízení pro celou majetkovou doménu. Mezi nimi se vyskytla nařízení, která řešila postavení úředníků císařských soukromých a rodinných statků s tím, že jsou postaveni na roveň ostatním úředníkům císařského dvora. Ve stavebním oddělení hofmistrovského úřadu byl nalezen soupis provedených oprav císařských sídel a hospodářských budov na dominiích v Rakousku, Maďarsku a také oprav z let 1874-1875 na Hradčanech.
Na závěr je možné uvést, že pracovní pobyt v Rakouském státním archivu byl velmi zajímavý a rozhodně byl splněn úkol, který si dr. Juněcová vytyčila. Je možno konstatovat, že zmíněný pracovní pobyt splnil všechna očekávání do něj vkládaná a posunul opět o něco dále naše znalosti o archiváliích k dějinám českých zemí uložených ve Vídni.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.