Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Bratislava, Spišská Sobota (Slovenská republika), 19.9. - 24.9. 2004
PaedDr. Bohumír Brom


Celoslovenská porada k aktuální problematice předarchivní péče.

Účel cesty:

  1. zúčastnit se na pozvání ředitele AS MV SR dr. Kartouse celoslovenské porady zástupců AS MV SR, zaměstnanců státních archivů SR a jejich poboček k aktuální problematice předarchivní péče (Spišská Sobota, 22. - 23. 9. 2004), vystoupit na zmíněném setkání s referátem o souvislostech reformy veřejné správy s aktuálním vývojem archivnictví v ČR,
  2. pokračovat v již tradičních kontaktech se slovenskými kolegy a získat zde další aktuální poznatky z praxe předarchivní péče na centrální úrovni.

Pondělí 20. 9. :
V dopoledních hodinách jsem byl nejprve přijat ředitelem SNA dr. Peterem Draškabou. Hovořili jsme spolu o aktuálních problémech předarchivní péče v ČR i v SR a rovněž o dalších možnostech vzájemné spolupráce archivářů z obou zemí. Dále jsem navštívil badatelnu SNA za účelem vytipovat vhodné archivní fondy zde uložené a zpřístupněné pro účely mojí další výzkumné práce o vývoji čs. zahraničního obchodu po roce 1945 a o problematice hospodářských vztahů mezi Západem a Východem v období studené války.
Odpoledne jsem se zúčastnil předem dohodnutého jednání s vedoucí oddělení předarchivní péče SNA mgr. Máriou Šánikovou. Hovořili jsme o záležitostech výkonu předarchivní péče z pozice centrálních archivů v našich zemích. Zajímal jsem se především, a to i s ohledem na současné úkoly 5. odd. SÚA, o strukturu původců, kteří jsou v gesci SNA, a o praxi výběru archiválií a skartačního řízení v rámci již platného nového slovenského zákona o archivnictví. Kolegyně Šániková mi mj. vysvětlila okolnosti prezentace seznamu původců v péči SNA na jeho internetových stránkách (viz přílohy).

Úterý 21. 9. :
Dopoledne jsem nejprve navštívil kolegy z AS MV SR. Informovali jsme se o novinkách v obou zemích co se týče archivní legislativy a organizace. Mgr. Milan Mišovič mě rovněž seznámil s organizačním zajištěním porady ve Spišské Sobotě, včetně podmínek cesty do Popradu následující den.
Dále jsem na pozvání ředitele Archivu MZV SR dr. Ivana Tichého navštívil krátce jmenovaný archiv zvláštního významu. Byl jsem seznámen s aktuální situací v oblasti zpřístupňování fondů ministerstva, včetně obchodních oddělení slovenských ambasád v zahraničí, a to před i po rozdělení federace.
Odpolední část programu jsem měl vyhrazenu pro návštěvu „registraturního střediska" Ministerstva financí SR. Jeho vedoucí dr. Silvia Sedláčková mě provedla jeho prostorami a přiblížila mi jeho činnost. Do kompetence tohoto pracoviště patří rovněž podatelna a knihovna ministerstva. Svoji slovenskou kolegyni jsem na oplátku seznámil s institucí tzv. správních archivů u ústředních orgánů státní správy, jejíž charakteristika je nyní poprvé stanovena i v novém českém archivním zákoně. Slovenská právní úprava archivnictví instituci tohoto typu nezná.

Středa 22. 9. :
V časných ranních hodinách jsem společně s některými kolegy z AS, SNA a SOA Bratislava vyjel do Spišské Soboty, kde jsem se na pozvání ředitele AS MV SR dr. Petera Kartouse zúčastnil dvoudenní celoslovenské porady pracovníků státních archivů SR, kteří se zabývají problematikou předarchivní péče.
1. část porady byla věnována otázkám reformy veřejné správy na Slovensku a jejímu dopadu na archivní praxi. Slovenská AS v této souvislosti zorganizovala dotazníkovou akci ohledně podchycení zaniklých úřadů a zpřesnění evidence úřadů nových. I přes korespondenční charakter rozesílání dotazníků byla doporučena osobní návštěva příslušného archiváře v rámci konečného sběru údajů a vyhodnocení situace u konkrétního původce. Předarchivní dohled nad krajskými úřady ve SR vykonávají SOA a nad obvodními úřady SOkA. V odpoledním bloku bylo též provedeno hodnocení činnosti Ústřední komise pro předarchivní péči při AS MV za uplynulý rok - v rámci tohoto jednání jsem získal materiály o statutu a činnosti zmíněného poradního orgánu ředitele slovenské AS.
V souvislosti s výše uvedeným tématem jsem byl požádán o stručný výklad o průběhu reformy veřejné správy v ČR a jejích dopadech na archivnictví. Ve svém příspěvku jsem se nejprve zabýval základní charakteristikou průběhu reformy veřejné správy v ČR (1. a 2. fáze reformy, zřízení „nových" krajů jako vyšších územních samosprávných celků s přenesenou působností ve věcech státní správy, ukončení činnosti OÚ k 31. 12. 2002 a jeho důsledky, obce s rozšířenou působností). V souvislosti se zákonem č. 320/2002 Sb. jsem vysvětlil jeho význam pro změny v organizaci a v kompetencích pro jednotlivé subjekty českého archivnictví (zrušení OÚ a jeho důsledky na další postavení SOkA, SÚA a SOA/ZA jako organizační složky státu). Současně jsem účastníkům porady stručně přiblížil i některé metodické otázky z oblasti spisové služby, zejména spjaté se spisovou rozlukou v souvislosti se zrušením OÚ, příp. s činností nově vzniklého Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Čtvrtek 23. 9. :
Výše zmíněná porada pokračovala 2. dnem svého jednání. Nejprve byla na programu problematika agend bývalých NV a ONV na Slovensku - zejména co se týče přeřazování vybraných typů písemností z A do S. Na konci jednání o této záležitosti byl přijat závěr diskutovat tuto problematiku ještě cca do konce října 2004 a teprve poté bude ze strany AS MV SR připravena směrnice, která bude výše uvedené překvalifikování celkově sumarizovat.
Dalším bodem byla situace u daňových úřadů na Slovensku, příprava nového spisového a skartačního řádu a plánu pro tyto instituce a sjednocení metodiky.
Účastníci byli rovněž informováni o přípravách nového „registraturního plánu pro samosprávu v SR". Neméně zajímavou a inspirativní zkušeností byla též diskuse o nových normách Slovenské technické společnosti, které se týkají managementu jakosti - včetně souvisejících otázek správy dokumentů, řízené tvorby dokumentů, zásad ochrany dat apod. Zástupci AS doporučili archivářům v oboru předarchivní péče v této souvislosti sledovat i tuto problematiku a zařazovat již existující normy u daných firem do spisů o konkrétních původcích.
Pátek 24. 9. : V ranních hodinách jsem byl ještě jednou přijat ředitelem SNA dr. Peterem Draškabou - mj. se mnou p. ředitel konzultoval některé aktuální otázky přípravy nového českého archivního zákona a jeho prováděcích předpisů, a to v souvislosti s plánovaným vystoupením ředitele Draškaby na Mikulovském sympóziu. Zmíněného přijetí se zúčastnili i kolegové ze SÚA dr. Kalina a ing. Kunt. Poté jsem odjel ze SNA na AS, kde jsem pokračoval v konzultacích s kolegy mgr. Milanem Mišovičem a dr. Máriou Mrižovou (aktuální problematika metodiky v oblasti předarchivní péče na Slovensku) a dr. Máriou Špánkovou (otázky mezinárodní spolupráce SR v archivnictví, vč. MAR a EBNA - získal jsem materiál o správě elektronických dokumentů z pracovní skupiny MARu - v současnosti je již oficiálně publikován na internetových stránkách této instituce).

Přínos cesty (včetně dalších návrhů):

Nahoru

© Národní archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.