Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Paříž; Héricy (Francie), 18.4 - 24.4.2004
Mgr. Zora Machková


Jednání o akvizicích osobních fondů Josefa Fišery a Pavla Tigrida.

Jednání o akvizici osobního fondu Josefa Fišery

Český emigrant, bratranec V.Vančury, který se za 2.sv.války se aktivně zapojil do krajanských skupin napojených na francouzský odboj, zachránce stovek mužů, žen a židovských dětí z Československa, držitel řady vyznamenání. Jednání probíhalo v jeho bytě na adrese 9, Rue Mathurin Régnier v Paříži. K jednání dal podnět odbor Archivní správy Ministerstva vnitra ČR, jenž k tomu byl vyzván Ministerstvem kultury ČR (jmenovitě ministrem kultury Pavlem Dostálem). Vzhledem k velmi vysokému věku pana profesora Fišery (devadesát dva let ) a jeho zdravotním potížím (před mým příjezdem byl několikrát opakovaně hospitalizován v nemocnici a v současnosti je v trvalé péči zdravotního ošetřovatele) to byla jednání poměrně komplikovaná. Již při přípravě našeho setkání, kterou jsem vedla z Prahy, nebyl pan profesor schopen specifikovat, jaké písemnosti jsou v jeho držení a zda nám je hodlá všechny přenechat. Přesto nás opakovaně vybízel, abychom ho navštívili v Paříži, jednání o předání písemností podmiňoval osobním kontaktem a nutností prohlídky písemností přímo na místě odborným archivářem. To ostatně také sdělil pracovnici našeho velvyslanectví v Paříži paní Ljubě Svobodové, se kterou jsme projednávali případný převoz písemností do České republiky a která profesora Fišeru naším jménem kontaktovala.
Po milém uvítání, jehož se mi od pana profesora dostalo, mně ukázal část svého archivu, který společně se svou zesnulou manželkou roztřídil a přehledně uložil do označených kartonů, které jsou částečně pročíslovány. Jedná se o písemnosti vztahující se k jeho mnohostranným aktivitám, ať již spolkovým (prof. Fišera byl dlouholetým předsedou spolku Sdružení československých dobrovolníků ve Francii), vědeckým (byl profesorem na pařížské Sorbonně), či k jeho zapojení do odboje za 2. světové války. Dle sdělení pana prof. Fišery o písemnosti vojenského charakteru projevil zájem Vojenský historický ústav. Jak mi sdělil, není však nyní schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dovést jednání do konce. Vybídl nás, ať se navzájem mezi sebou domluvíme a zrealizujeme předání jeho archivu do České republiky. On sám požaduje důkladnou revizi obsahu kartonů před jejich předáním. Rozsah fondu je asi 150 kartonů.
S prof. Fišerou jsme se domluvili, že budeme pokračovat v jednáních o předání jeho archivu. Státní ústřední archiv bude usilovat o předání písemností v součinnosti Vojenským historickým ústavem, který využije možnosti pokračovat v jednáních prostřednictvím vojenského atašé v Paříži a který je schopen zajistit převoz archivu prof. Fišery do SÚA.
Úspěch dalších jednání však závisí především na zdravotním stavu prof. Fišery.

Jednání o akvizici osobního fondu Pavla Tigrida

Během příprav mé služební cesty probíhala jednání s paní Ivanou Tigridovou (adresa: 3, rue de l´Abreuvoir, Héricy, 77850 Francie), manželkou zesnulého Pavla Tigrida, významného českého novináře, spisovatele a politika, který patřil k hlavním politickým mluvčím československého poúnorového exilu. Paní Tigridové jsme nabídli možnost uložit osobní archiv jejího manžela ve Státním ústředním archivu. Paní Tigridová původně plánovala návštěvu našeho archivu v březnu 2004, bohužel ji však musela zrušit ze zdravotních důvodů. Protože projevila zájem předat nám osobní archiv Pavla Tigrida, upřednostnili jsme jednání s ní před původně plánovaným jednáním s představiteli Sokola Paříž.
Návštěvu u paní Tigridové jsem uskutečnila ve dnech 21. 4.-22. 4. 2004. Ve středu 21. 4. jsem po jistých obtížích (přerušený provoz metra z důvodu podezření na umístění bomby) dojela vlakem do městečka Héricy asi 70 km od Paříže. Jednání s paní Tigridovou proběhla ve velmi přátelské atmosféře. Paní Tigridová se rozhodla darovat nám písemnosti svého zesnulého manžela, proto jsem jí předala návrh darovací smlouvy, který slíbila prostudovat. Smlouvu přiveze do České republiky při své nadcházející návštěvě, kde se také dojedná její podpis.
Paní Tigridová mě požádala, abych prošla písemnosti Pavla Tigrida, oddělila je od jejích osobních písemností, roztřídila je, vypracovala jejich soupis a připravila je k transportu do Státního ústředního archivu. To jsem také po dva dny činila, takže v současnosti jsou připraveny v podobě balíků k převozu do České republiky. Jedná se asi o 10 bm písemností Pavla Tigrida. Větší část materiálů je z období od r.1989-2002, ale jsou zde i písemnosti starší. Písemnosti jsem roztřídila do věcných celků, část agendy byla vedena chronologicky, což jsem prozatím zachovala.
Dalším výsledkem mého jednání bylo, že se paní Tigridová rozhodla nám předat kompletní řadu Svědectví a knihy Pavla Tigrida, oproti svému původnímu přesvědčení darovat celou jeho knihovnu univerzitní knihovně v Olomouci. Dále nám daruje magnetofonové nahrávky svého manžela. Převoz písemností se uskuteční prostřednictvím našeho velvyslanectví v Paříži. Paní Tigridová hodlá v brzké době navštívit Českou republiku a při té příležitosti budou dojednány podrobnosti.

Výsledky jednání a přínos cesty:

Bylo dosaženo stanovených cílů. V případě akvizice osobního fondu Pavla Tigrida je vše připraveno k fyzickému předání písemností. Podpis smlouvy je jen formální záležitostí. Státní ústřední archiv tak získá unikátní archiv značné hodnoty, o jehož získání usilovaly i jiné instituce.
V případě akvizice osobního fondu Josefa Fišery, je celá situace komplikovaná především vysokým věkem a zdravotním stavem pana profesora. Přesto si myslím, že započatá jednání je možné ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a naším velvyslanectvím ve Francii dovést ke zdárnému konci.

Nahoru

© Národní archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.