Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Rusko - Moskva, 28. října - 8. listopadu 2002
Mgr. Monika Sedláková


Ruský státní vojenský archiv
Průzkum tzv. trofejních fondů, pokračování v započaté práci v loňském roce

1. písemnosti německé správy na území Protektorátu Čechy a Moravy

2. německé dokumenty vztahující se k československé problematice v letech 1938-1945

3. další materiály

Tato zahraniční služební cesta do Moskvy navazovala na služební cestu z 8. až 14. září loňského roku. Jejím hlavním cílem bylo podrobné prostudování všech písemností z fondu č. 1488 Büro des Reichsprotektors im Böhmen und Mähren uloženém v bývalém Středisku uložení historicko-dokumentárních sbírek, které je od roku 1999 součástí Ruského státního vojenského archivu.
Vzhledem k tomu, že v loňském roce jsem shlédla pouze nepatrnou část materiálů Úřadu říšského protektora, jehož většina písemností je uložena ve Státním ústředním archivu v Praze, chtěla jsem nyní prostudovat veškeré dokumenty tohoto fondu. Ve zbylém čase jsem studovala materiály z některých dalších trofejních fondů vztahujících se k československým a českým dějinám, o nichž informuje německá publikace Das Zentrale Staatsarchiv in Moskau a rovněž v loňském roce vydaný ruský průvodce po Ruském státním vojenském archivu.
Na mou písemnou žádost porušili pracovníci vojenského archivu badatelský řád povolující předložit badateli každý den pouze 10 inventárních jednotek a připravovali pro mne takové množství materiálu, jaké jsem si předešlý den objednala.

Úřad říšského protektora
Složení tohoto trofejního fondu, který obsahuje 84 inventárních jednotek, je více než zvláštní. Nacházejí se zde vedle sebe dokumenty poměrně významné a dokumenty zcela podřadné s možností skartace. S největší pravděpodobností se jedná o písemnosti objevené a odvezené postupující Rudou armádou v pohraničních oblastech Československa, které již byly ve stavu rozsypu, nebo se do něho postupně dostaly.
Velkou část materiálů tvoří zprávy německých bezpečnostních složek o činnosti různých protektorátních skupin, např. církve, šlechty, odbojových a jiných organizací (Sokol, Vlajka, Národní souručenství, Český svaz pro spolupráci s Němci aj.). Na druhé straně poměrně obsáhlé jsou rovněž blahopřejné dopisy a telegramy určené Konstantinu von Neurathovi, či účty za dodávané zboží říšskému protektorovi a proplácení cestovného a stravného příslušníkům SS v Praze. Ve fondu najdeme také tištěná nařízení pro Sudety (Verordnungsblatt für die Sudetendeutschen Gebiete - později für den Reichsgau Sudetenland), rovněž tištěný úřední zpravodaj likvidačního komisaře pro organizace a spolky (Amtliches Nachrichtenblatt, Der Stillhalterkommissar für Organisationnen), různé oběžníky a formuláře ÚŘP (např. telefonní, telegrafické a poštovní spojení s říšskými úřady, nábor německých státních příslušníků z protektorátu do wehrmachtu aj.), výplatní listy úředníků protektorátní správy, korespondenci k začlenění protektorátních železnic do říšské železniční sítě, k obsazení místa generálního velitele protektorátní pošty. K zajímavým jednotlivinám patří dokumenty týkající se ztráty gobelínů Maltézského řádu, zapůjčování Neurathova osobního letadla do Berlína, tabulky a mapy s vyznačením propustné schopnosti říšských vnitrozemských přístavů a další. Převážná většina materiálů pochází z let 1939 - 1942, zastoupeny jsou originály došlých písemností, koncepty odesílaných dopisů, ale i dokumenty v kopiích a opisech.

Karl Friedrich von Pückler-Burghaus, velitel zbraní SS v Čechách a na Moravě
Písemnosti uložené v 6 inventárních jednotkách odpovídají vesměs popisům z inventáře tohoto fondu. Najdeme zde osobní dokumenty Karla Friedricha von Pückler-Burgaus (opisy rodného listu a oddacího listu rodičů, výpisy z matrik, univerzitní vysvědčení, Hitlerův výnos o udělení hodnosti generál-majora zbraní SS a Himmlerovo jmenování do funkce velitele zbraní SS v Čechách a na Moravě z roku 1942), soukromou a úřední korespondenci i z období před rokem 1942, koncepty jeho článků k prožitým bojům, oběžníky a služební pokyny ke struktuře německé armády a studijní materiály dělostřelecké školy SS v Benešově.

Reichswirtschaftsministerium Tento rozsáhlý fond má více než 13 tis. inventárních jednotek a 56 inventářů. Písemnosti jsou uspořádané podle jednotlivých zemích, k nimž se vztahují. Inventář č. 10 obsahuje dokumenty týkající se hospodářství bývalého Československa rozdělené do téměř 450 inventárních jednotek. Většina dokumentů se týká reorganizace úvěrního a bankovního systému a pojišťovnictví nejen v protektorátu, ale také v Sudetech a částečně i na Slovensku. Zajímavými dokumenty jsou např. písemnosti k sanaci České banky Union, k organizaci Kreditanstalt der Deutschen, či k práci říšských revizních firem v protektorátu aj.

Polizeiamt Teplitz Schönau Fond č. 1381 Policejní úřad Teplice Šanov obsahuje více než 1500 inventárních jednotek. Jedná se o korespondenci policejních a správních úřadů v Teplicích Šanově, Ústí nad Labem a Liberci o pobytu a pracovním povolení protektorátních a jiných cizích státních příslušníků v Sudetské župě v letech 1938-1945. Převážnou většinu písemností (1420 inv.jed.) tvoří osobní spisy jednotlivých cizinců nasazených na práci v této oblasti.

Druhé oddělení hlavního štábu Ministerstva národní obrany V 18 inventárních jednotkách jsou uloženy např. služební instrukce k organizaci maďarské a německé rozvědky, seznamy agentů a kurýrů z let 1929-1938, ale také policejní hlášení o propagování fašismu v československém pohraničí, či zprávy o zasedání svobodných zednářů v Československu v letech 1922-1936.

Dokumenty k vytvoření československého státu Sbírku č. 1198 tvoří písemnosti vztahující se ke vzniku Československé republiky z let 1914-1918, rozdělené do 1240 inventárních jednotek. Najdeme zde velké množství zahraničních novinových článků a celých novin s tématikou národně-osvobozeneckého hnutí (např. Čechoslovák, Československá samostatnost, Československý deník aj.), na druhé straně pak poměrně početnou korespondenci T.G. Masaryka, E. Beneše, M.R. Štefánika a dalších. V druhém případě se ale jedná pouze o fotokopie nesporně významných dokumentů. Zůstává záhadou, jakým způsobem se tato sbírka, stejně tak i předešlý fond, do ruského vojenského archivu dostaly.

Letošní služební cestou jsem uzavřela výzkum moskevských trofejních fondů vztahujících se k československé historii. Více či méně prostudované fondy můžeme rozdělit do několika skupin. První skupinu tvoří dva fondy, a to Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě a Policejní úřad Teplice Šanov. Původci obou fondů jsou úřady existující v letech 1938-1945 na území bývalého Československa, tedy v odtrženém pohraničí a v Protektorátu Čechy a Moravu. Z tohoto důvodu by byla vhodná jejich úplná delimitace do České republiky. V druhé skupině se objeví fondy či sbírky s nejasným původem - Druhé oddělení hlavního štábu MNO, Dokumenty k vytvoření čs. státu. Také v tomto případě se nabízí jejich delimitace. Do další skupiny můžeme zařadit následující fondy - Reichswirtschaftsministerium, Reichssicherheitshauptamt, Deutsche Revisions- und Treuhand AG Berlin. Písemnosti z těchto fondů vztahující se k naší problematice vznikly z činnosti cizích původců a proto není možné jejich vyčlenění. Bylo by ale velice přínosné vyhotovení jejich mikrofilmů. V poslední skupině zbývají dva fondy - Karl Friedrich von Pückler-Burghaus, velitel zbraní SS v Čechách a na Moravě, Německé policejní a správní instituce na obsazeném území. Rovněž z těchto fondů by bylo možné vybrat určité dokumenty k mikrofilmování.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.