Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Chorvatsko, 21.9- 27.9.2003
Alexandra Blodigová


Pomoc při pořádání archivu Svazu Čechů v Chorvatsku v Daruvaru

V rámci mezistátní kulturní dohody mezi ČR a Republikou Chorvatsko byla v roce 2001 podepsána dohoda o spolupráci mezi Národním archivem v RCH a AS MV. Z české strany bylo dohodnuto spolupráci zaměřit na pomoc při pořádání archivu Svazu Čechů v Chorvatsku, který je uložen v Daruvaru.
Zahraniční cesta v letošním roce měla navázat na předchozí pořádací práce v Archivu Svazu Čechů v Daruvaru, kterých se v roce 2002 se prací účastnil PhDr. Vl. Růžek, vedoucí oddělení odboru AS MV, který se letos nemohl zúčastnit.
Dne 22. 9. 2003 jsem začala pracovat v krajanském archivu Svazu Čechů, který je umístěn ve vyhovující místnosti Bradáčova domu, tj. bývalé české základní školy. Po poradě s panem Hruškou, který pracuje jako archivář Státního archivu, konkrétně je vedoucí pobočky v Požeze a zároveň je členem předsednictva a archivářem Svazu Čechů v Chorvatské republice, jsme se s ohledem na nutnost vyřešit problém osobní pozůstalosti profesora Matušky dohodli, že nejvíce prospěšnou prací v současnosti je operativní vypracování soupisu osobního fondu profesora Matušky, který je již v krajanském archivu uložen. Vzhledem k tomu, že pan PhDr. Jiří Života v uplynulých letech převezl z Prahy do Daruvaru osobní fond významného menšinového představitele Otto Sobotky, dohodli jsme se s kolegou Hruškou, že vypracuji i soupis této pozůstalosti, abychom mohli skutečně zodpovědně oba fondy porovnat a posoudit po obsahové stránce jejich význam pro menšinu.
Goran Hruška mi předal klíče od Českého domu a archivu, kde jsem ve dnech 23., 24., a 25. 9. 2003 vypracovala soupisy obou osobních fondů uložených v krajanském archivu v Daruvaru. /viz příloha/. Část osobního fondu profesora Matušky představuje celkem 6 kartonů a 1 balík. Mimo rukopisů vlastních prací zahrnuje sbírku dokumentace k historickému výzkumu obce Lipovljany. Ve 4 kartonech je uložen cenný soubor korespondence, který uspořádal původce.Bohužel bez pomůcky. Osobní fond Otto Sobotka uspořádal v Praze dr. Života. Jedná se o 8 kartonů archiválií. Vzhledem k pořádacímu schématu uplatňovanému při pořádání osobních fondů v SÚA a ve Státním archivu v Chorvatsku, jsme některé skupiny písemností vytvořené uměle pozměnili. Oba fondy se vzájemně doplňují, což je patrné již na první pohled porovnáme-li soupisy věcné skupiny korespondence. Mimo soupisy osobních fondů jsem rozčlenila a zaevidovala přírůstky. Dále jsem provedla šetření týkající se pátrání pana R. Říhy, který se na mne obrátil s žádostí o zjištění informací k pobytu jeho dědečka MUDR, J.Beneše v letech 1939/1941 v Záhřebu. V krajanském archivu, ani v příruční knihovně jsem nenalezla žádané údaje. Obrátila jsem se na redakci Jednoty, kde zmíněný dotaz zveřejní a v kladném případě vyrozumí žadatele. Zařídila jsem, že informaci rovněž odvysílá české vysílání rozhlasu v Daruvaru.
V archivu mne 24. 9. navštívila paní Lenka Leličová, redaktorka českého vysílání radia Daruvar, které jsem poskytla rozhovor. Význam krajanského archivu pro potřeby menšiny a pomoc při budování archivu ze strany SÚA chorvatská strana vysoce hodnotí, o čemž svědčí i dokumentární pořad, který se mnou natočila redaktorka chorvatské televize paní Jasna Filo. Rozhovor jsem dále poskytla i menšinové redakci rádia Zahřeb.
V patek 26. 9. jsem s kolegou Hruškou navštívila paní Melitu Matuškovou, která nám ukázala druhou část osobního fondu profesora Matušky. Paní Melita mne v archivu navštívila 25. 9. a prohlédla si zde uloženou část osobního fondu manžela. Sdělila mi, že manžel doma uspořádal k předání do krajanského archivu další část, a část vytřídil pro syna Alena. Sám se o předání do SÚA nezmiňoval. S kol. Hruškou jsme si prohlédli část vytříděnou panem profesorem a jednoznačně jsme usoudili, že nepochybně patří do krajanského archivu. Velkou část představují separáty, kopie, výpisky, výstřižky a jiná dokumentace k českým obcím v Chorvatsku. V odpoledních hodinách jsem o celém fondu jednala se synem Alenem Matuškou, který si prohledl krajanský archiv a vyjádřil přesvědčení, že otec by rád vše uložil zde. Část, kterou otec vyčlenil zvlášť, se vztahuje k připravované biografii významných menšinářů, kterou Alen Matušek dopracuje a vydá. Po zveřejnění předá rukopis včetně kartotéky rovněž do archivu, tak aby osobní fond byl co nejúplnější
Po návštěvě archivu s panem Matuškou-synem, jsem odevzdala představitelkám Svazu Čechů klíče od archivu. Rozloučila se mnou předsedkyně paní L. Janotová, tajemnice Svazu paní J. Kulhavá a kolega archivář p. Goran Hruška. Paní předsedkyně Janotová informovala pana Alena Matušku, že uvažují o tom pojmenovat krajanský archiv Svazu Čechů v Chorvatsku jménem jeho otce: Archiv profesora Matuška. Alen Matušek s radostí souhlasil. S panem Hruškou dohodl podmínky předání pozůstalosti, která bude předána formou daru. Paní předsedkyně mne rovněž informovala, že předsednictvo uvažuje o změně stanov v tom smyslu, že v případě zániku spolku by celý archiv připadl SÚA. Doporučila jsem ji tuto záležitost projednat s právníky tak, aby tento dodatek nebyl v rozporu s právními ustanoveními platnými v Chorvatsku.
Všichni představitelé Svazu Čechů se mnou rozloučili s tím, že je nutné ve zpřístupňovacích pracích pokračovat v příštím roce. Archivář kolega Hruška vykonává tuto funkci jako čestnou a v běžném roce se stará pouze o vyhledávání a půjčování archiválii a proto naší pomoc velmi oceňuje a vítá.
Cesta splnila svůj účel, neboť se podařilo prohloubit přehled o archiváliích v osobních fondech. Výsledky soupisu jsou přínosné i pro SÚA, který dlouhodobě uskutečňuje program péče o krajanské archivy. Podařilo se k všeobecné spokojenosti rodiny i představitelů Svazu Čechů v Chorvatsku vyřešit záležitost osobní pozůstalosti profesora Matušky.
Výsledek zahraniční cesty má význam i pro chorvatské Čechy, pro které je archiv zdrojem poučeni a svědectvím o kulturních, politických a společenských aktivitách jejich předků. Nezištnou pomoc při pořádání krajanského archivu ze strany SÚA oceňují i sdělovací prostředky, které průběžně informují o postupu zpřístupňovacích prací.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.