Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Slovensko, 2.11. - 7.11. 2003
Bohumír Brom


Účast na 7. archivních dnech ve SR

Účelem cesty bylo:

  1. získat aktuální přehled o činnosti státních archivů na Slovensku na poli předarchivní péče
  2. účast na 7. archivních dnech ve SR - jako oficiální delegát za ČR, na pozvání předsedkyně Společnosti slovenských archivářů.

Popis výsledků cesty:

Neděle 2. 11. : Příjezd do Bratislavy a ubytování v inspekčním pokoji Slovenského národního archivu.

Pondělí 3. 11. : Dopoledne jednání s Mgr. Mrižovou (AS MV SR), odpoledne návštěva Archivu Ministerstva zahraničních věcí a konzultace s jeho ředitelem Dr. Tichým a dále jednání s vedoucí oddělení předarchivní péče Slovenského národního archivu Mgr. Šánikovou.
Mgr. Mrižová mě informovala o aktuálních otázkách slovenského archivnictví, zejména v souvislosti s problematikou předarchivní péče. Od 1. 1. 2003 pracují slovenští kolegové v rámci nové archivní legislativy (nový archivní zákon a jeho prováděcí vyhláška). Slovenská AS, včetně úseku kolegyně Mrižové (spisová služba / "správa registratúry"), pracuje aktivně mj. i na poli metodiky spisové služby a předarchivní péče. Díky vstřícnosti jmenované jsem získal některé metodické pokyny. Na pozvání ředitele dr. Tichého jsem navštívil sídlo Archivu ministerstva zahraničních věcí SROV. Po seznámení se s prostorovou situací a možnostmi badatelského využívání zde uložených archivních fondů jsme se v diskusi věnovali problematice předarchivní péče v oblasti mezinárodních politických a hospodářských vztahů tak, jak je realizována slovenskými kolegy. Odpolední setkání s mgr. Šánikovou na půdě Slovenského národního archivu bylo rovněž věnováno výměně zkušeností o praktickém vykonávání předarchivní péče na Slovensku a v ČR - z pozice obou "národních" archivů. Ostatně situace na obou stranách, z hlediska aktuálních problémů i rovněž co se týče personálního zajištění činnosti, je hodně podobná.

Úterý 4. 11.: Od časných ranních hodin přesun automobilem slovenské AS (společně s dalšími slovenskými kolegy a polským hostem) z Bratislavy do Liptovského Jána - místa jednání 7. archivních dní ve Slovenské republice. Ubytování a po obědě zahájení konference, která se v tomto roce konala se zaměřením na "Archívy a vzdelávanie" (viz program konference v příloze k této cestovní zprávě).
Odpolední program archivních dní otevřel příspěvek vedoucího katedry archivnictví na Univerzitě Komenského v Bratislavě prof. Sokolovského, který přítomné zevrubně seznámil s obsahem tamní VŠ výuky (zásadně se nijak zvláště neliší od české praxe). Důraz je kladem především na 1 semestrální kurzy. Při této příležitosti jsem byl velmi překvapen zjištěním, že kurz o spisové službě a předarchivní péči je zde pouze volitelný - není povinnou součástí studijního plánu! (tato záležitost byla též později v diskusi opakovaně kritizována). Celkově, jak ukázala následná diskuse po vystoupení jmenovaného, slovenští kolegové z praxe připomínali zejména dlouhotrvající problémy s nedostatečným obsahovým a praktickým zaměřením studia budoucích archivářů - především pokud jde o práci s novodobými dokumenty (nejen v písemné formě), předarchivní péčí, stále neexistující přípravu a praktické ověřování poznatků na poli akvizic a dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů, uplatňováním nových technologií informační společnosti. Dr. Vrabcová (Slovenský národní archiv) hovořila o zkušenostech se studentskou praxí v mateřském archivu. V současnosti na základě dohody stráví posluchači archivnictví UK v Bratislavě každoročně 5 dní na všech hlavních pracovištích národního archivu. Velmi zajímavé bylo vystoupení ředitele slovenské AS dr. Kartouze, který se věnoval otázkám vzdělávání v souvislosti s koncepcí rozvoje státních archivů na Slovensku do roku 2015. Pan ředitel se připojil k hlasům volajícím po praktičtějším a modernějším zaměření archivního studia (mj. nové technologie, právní minimum, "meziresortní" otázky rozvoje oboru, větší důraz na aktivní znalost cizích jazyků). Byla zde rovněž zmíněna skutečnost, že na Slovensku neexistuje VŠ příprava odborníků pro úsek konzervování a restaurování archivních dokumentů. Posledním referentem odpoledního programu byl mgr. Mišovič (AS SR). Ve svém příspěvku se pokusil zobecnit hlavní poznatky ze vzdělávání archivářů ve Velké Británii, Německu a v Polsku. Z celosvětových trendů, které formují náš obor, vyzdvihl zejména 2 skutečnosti:

Odpolední zasedání bylo zakončeno diskusí a prezentací slovenských filiálek známých českých firem EMBA Paseky n. Jizerou a BACH Systems Olomouc.

Středa 5. 11. : Z dopoledního průběhu konference byly nejzajímavější referát dr. Kollárové (Státní archiv Levoča, pobočka Poprad) a příspěvky zahraničních hostů z Polska a Maďarska.
Dr. Kollárová se věnovala problematice práce s veřejností (zejména spolupráci se školami), a to na pozadí konkrétních mezinárodních projektů, na nichž se její mateřský archiv podílel. V roce 1998 vznikl projekt příhraniční spolupráce Poprad - Zakopané, jedním z jeho výsledků byla i polsko - slovenská publikace "Tatry a podtatranská oblast". Další projekt, o němž referující hovořila, se týkal výchovy k evropskému občanství v rámci iniciativy EU "Leonardo" (s partnery z Bulharska, Francie a Portugalska). Dr. Stryjkowski (zástupce ředitele vojvodského archivu v Poznani) zevrubně popsal systém VŠ přípravy polských archivních odborníků a poté se především zabýval otázkami praxe studentů archivnictví. Během prvních 3 let pozná student v Polsku různé typy archivů, dále následuje tzv. praxe 2. stupně, jejíž součástí je především pořádání menšího archivního fondu, a mj. rovněž i několikadenní výjezdy do centrálních archivů ve Varšavě a do "zvláštních" archivů. Současně jsou podle možností organizovány mezinárodní výjezdy s nejlepšími studenty do sousedních zemí. V této souvislosti připomenul kolega Stryjkowski 2 úspěšné akce v roce 2002, a to zájezd do vídeňských archivů a též velmi dobře hodnocenou návštěvu SOkA Břeclav. Ostatně i Polská společnost archivářů podle slov polského zástupce v současnosti organizuje přípravu cca 500 - 600 posluchačů v kurzech 1. 2. stupně a speciálních. Maďarský delegát dr. Sándor představil současnou podobu výuky archivářů ve své zemi (5-ti leté VŠ studium). Příprava se dělí na kurzy, většinou 1 semestrální. Povinná praxe je každoročně několikadenní, a to v centrálním archivu, v archivech samospráv i v archivech speciálních. Dále existuje pestrá škála volitelných předmětů (mj. včetně "správy hospodářských dokumentů"). Samozřejmostí je v Maďarsku i dálkové VŠ studium archivnictví.
Před obědem proběhla ještě diskuse. Zaujaly mě zejména příspěvky kolegy Šulavíka (Slovnaft Bratislava) o modernizačních trendech v archivnictví a situaci v archivu jmenované významné slovenské firmy a dále kolegyně Šánikové (Slovenský národní archiv), jež mj. požadovala realizaci systému SŠ studia správy registratúry a archivnictví.
Odpolední program byl věnován exkurzi účastníků mezinárodní konference do Múzea liptovskej dediny v Pribyline a dále proběhl společenský večer.

Čtvrtek 6. 11. : Mária Stieberová (slovenská AS) kritizovala ve svém vystoupení především existenci "Správy registratúry" v systému VŠ přípravy pouze jako volitelného předmětu a dále dlouhodobý nepoměr mezi značnými hodinovými dotacemi "klasických" předmětů z oblasti PVH a nedostatečným časovým prostorem zejména pro spisovou službu, předarchivní péči, informační technologie v archivnictví, správu "nepapírových" forem dokumentů. Dr. Nováková (Státní archiv Bratislavě, pobočka Šal'a) mj. požadovala 2-letý SŠ archivní kurs. L. Nagyová (Slovenské elektrárny Bratislava) a R. Nadzam (SW firma PosAm Bratislava) na konferenci představili společný projekt vzdělávání uživatelů spisové služby v elektronické podobě v bratislavské centrále Slovenských elektráren.

Pátek 7. 11. : Dopoledne jsem opakovaně navštívil sídlo slovenské AS. Podobně jako v pondělí s mgr. Mrižovou i nyní s dalšími pracovníky AS dr. Špánkovou a mgr. Mišovičem jsme hovořili o aktuálních problémech archivnictví v obou zemích, zejména pokud se týče systému předarchivní péče a navazujících otázek. Domluvili jsme se na pokračující spolupráci a na vzájemném předávání informací a materiálů zajímající obě strany. Setkal jsem se rovněž s ředitelem AS SR dr. Kartouzem.
Odpoledne jsem krátce navštívil kolegyni mgr. Sedláčkovou, která má na starosti spisovou službu a správní archiv na Ministerstvu financí.

Přínos cesty (včetně dalších návrhů):

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.