O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Místní dráha Tábor – Bechyně. První dráha Rakouska-Uherska, kde se předpokládal pouze elektrický provoz. Provoz zahájen slavnostně 21. 6. 1903.


Reprodukce archiválie Parní elektrárna pro dráhu Tábor – Bechynì (Pohled 1:100) (NA, GI/R, karton 419, sg. 26702/7)
Pro železnièní projekty z doby monarchie netypická stavba – parní elektrárna. Táborský zdroj proudu pro napájení elektrické dráhy Tábor – Bechynì a osvìtlení mìsta byl postaven na základì projektu vypracovaného Zemským výborem království Èeského (z prostøedku Zemì Èeské byl dráze garantován úvìr u Zemské banky). Projekt byl schválen ministerstvem železnic a pøedložen na tzv. politické pochùzce dne 17.2.1902, která pøedcházela stavebnímu povolení (stavební koncesi) dráhy. Elektrické zaøízení elektrárny dodala – stejnì jako elektrickou výzbroj motorových vozù i trati samé – firma Køižík. Budova elektrárny pod mostem dráhy v Táboøe dodnes stojí, aèkoli už neslouží pùvodnímu úèelu.Reprodukce archiválie Vlakopis prvního pravidelného vlaku elektrické dráhy Tábor – Bechynì (NA, GI/R, karton 420, sg. 27361)
Dne 22.6.1903 v 6.00 hodin vyjel ze stanice Bechynì s 12 cestujícími první pravidelný vlak elektrické místní dráhy Tábor – Bechynì. Motorový vùz è. 2 øídil strojvedoucí Jan Kos. Do Tábora vlak dorazil v 7.18 s 16 cestujícími.Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (459 kB)

Informace o fondu

V roce 1872 vznikla Generální inspekce rakouských drah jako pomocný orgán Ministerstva obchodu, od roku 1896 Ministerstva železnic. Starala se o výkon státní správy v oblasti železnic, poskytovala odborné posudky, úèastnila se všech úøedních øízení. Pro odbornou potøebu spravovala tzv. plánový archiv, kam byla ukládána základní dokumentace k železnicím pøedlitavské èásti monarchie. Na základì spisové rozluky byly dokumenty plánového archivu mladší roku 1888 (s nìkterými výjimkami u starších plánù) po zániku monarchie pøedány èeskoslovenskému ministerstvu železnic a poèátkem 60. let 20. století tehdejšímu Státnímu ústøednímu archivu (dnes Národní archiv). Plánový archiv Generální inspekce rakouských drah je souèástí stejnojmenného archivního fondu a patøí dlouhodobì k nejvyužívanìjším zejména pro studium dìjin tzv. místních drah – nalezneme zde kromì projektù také protokoly úøedních jednání a vlakopisy prvních vlakù.

Evidence fondù a sbírek


Název: Generální inspekce rakouských drah Vídeò
Místa vzniku fondu: Vídeò
Pùvodce fondu (sbírky): Generální inspekce rakouských drah (k. k. Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnnen) 1856-1918
Èasový rozsah: 1863-1918
Metráž: 172,00 bm zpracováno a inventarizováno; 4,70 bm nezpracováno
Pøístupnost fondu: Fond je pøístupný v souladu se znìním archivního zákona a dalších právních pøedpisù
Badatelna: Fond je pøedkládán v centrální badatelnì Národního archivu v Praze - Chodovci.
Archivní pomùcky:
BAKOŠ I.-CHURÁÒ M.: GENERÁLNÍ INSPEKCE RAKOUSKÝCH DRAH, 1888 - 1918. Inventáø, 1962, s. 108, ev.è. 284.