O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Povýšení JUDr. Františka Ladislava Riegera do stavu svobodných pánů (1897)
Reprodukce archiválie Erb pøedního èeského politika - JUDr. Františka Ladislava Riegera (1818-1903), který byl na základì císaøského rozhodnutí povýšen dne 12. kvìtna 1897 do stavu svobodných pánù. František Ladislav Rieger byl v té dobì rovnìž èlenem panské snìmovny øíšské rady ve Vídni, majitel nìkolika rakouských, ruských, srbských a èernohorských vyznamenání, èestným obèanem mìsta Prahy a od roku 1862 vlastníkem statku Maleè (u Chotìboøe). Spis je dnes uložen ve fondu Ministerstvo vnitra - Šlechtický archiv, Vídeò (karton 40).Reprodukce archiválie Spis o povýšení F. L. Riegera do stavu svobodných pánù - titulní list.Reprodukce archiválie Spis o povýšení F. L. Riegera do stavu svobodných pánù - list s pøiznáním titulu "Freiherr von Rieger" a èást heraldického popisu udìleného erbu.Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (513 kB)

Evidence fondù a sbírek


Název: Ministerstvo vnitra, Vídeò
Místa vzniku fondu: Vídeò
Pùvodce fondu (sbírky): Ministerstvo vnitra Vídeò (Ministerium des Innern Wien) 1848-1918
Èasový rozsah: (1831)1848-1918(1920)
Metráž: 349,83 bm zpracováno a inventarizováno; 43,80 bm nezpracováno
Pøístupnost fondu: Fond je pøístupný v souladu se znìním archivního zákona a dalších právních pøedpisù.
Badatelna: Archiválie jsou pøedkládány v centrální badatelnì Národního archivu na Chodovci.
Archivní pomùcky:
ÈERMÁKOVÁ R.: PRESIDIUM RAKOUSKÉHO MINISTERSTVA VNITRA VÍDEÒ 1911 - 1918, SIGN. 15/3 - VÌCI SPOLKOVÉ. Katalog, 1955, s. 147, ev.è. 29.
CHURÁÒ M.: MINISTERSTVO VNITRA VÍDEÒ 1848 - 1918, PØÍLOHA: ŠLECHTICKÝ ARCHIV 1833 - 1918. Inventáø, 1958, s. 140, ev.è. 74.
CHURÁÒ M.: PRESIDIUM MINISTERSTVA VNITRA VÍDEÒ, 1888 - 1918. Inventáø, 1961, s. 44, ev.è. 190.
SAKAØOVÁ A.-ŠPIRITOVÁ A.: PREZÍDIUM MINISTERSTVA VNITRA VÍDEÒ 1911 - 1918, SIGN. 15/3. Rejstøík, 1992, s. 67, ev.è. 1265.