O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Ponaučení o kanónech, moždířích, kulích a granátech ze 17. století


Reprodukce archiválie V rozsáhlém a rozmanitém fondu Øeditelství císaøských soukromých a rodinných statkù Praha, který je uložen ve II. oddìlení Národního archivu, je možné najít i zajímavou odbornou literaturu z období po tøicetileté válce (ØSRF/P, sg. ATS spoleèné 203, kn. è. 161). V tomto pøípadì se jedná o Uèebnici pro výuku dìlostøelcù (Novissimum fundamentum et praxis artilleriae, oder Nachitzigerbesten Mannier neu vermehrter und gantz Grundlicher Unterricht), kterou sepsal Ernst Braun, hejtman artilerie královského mìsta Gdaòsku (Danzig). Gdaòsk ležící v Západním Prusku, též nazývaném Královské Prusy, tehdy pøíslušel k Polskému království. Již od roku 1674 vládl Polsku jeden z jeho nejvýznamnìjších panovníkù Jan III. Sobieski (1629–1696), zdatný vojevùdce a zkušený bojovník proti Turkùm. Kniha sestávající ze šesti èástí vyšla v roce 1682 u Johanna Friedricha Gräfena. Ètenáø se mohl na 197 stranách seznámit v pøehledných kapitolách se vším, co souviselo s vojenským øemeslem v oblasti dìlostøelectví. V knize je dostatek doprovodných nákresù, tabulek, matematických propoètù a nejrùznìjších pøehledù èi návodù.Reprodukce archiválieReprodukce archiválieReprodukce archiválie