O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Seznam pomůcekSeznamy archivních pomùcek


Aktuální pøehled archivních pomùcek k fondùm a sbírkám, které se pøedkládají ve studovnì 1. oddìlení na tøídì Milady Horákové 133, v Praze 6 - Dejvicích.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (151 kB)


Aktuální pøehled archivních pomùcek k fondùm a sbírkám, které se pøedkládají ve studovnì umístìné v sídle archivu v Praze 4 - Chodovci.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (560 kB)


Seznam archivních pomùcek zaslaných jinými archivy. Na vyžádání ve studovnì v Praze 4 - Chodovci.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (619 kB)Soupis dokumentù týkajících se povyšování obcí na mìsteèka a mìsta z fondù Národního archivu

   

Pøehled personálních spisù profesorù a docentù èeské a nìmecké polytechniky v Praze uložených v Rakouském státním archivu ve Vídni
(Archiválie jsou dostupné v Österreichische Staatsarchiv, Nottendorfer Gasse 2, A-1030 Wien)

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (897 kB)

 

Pøehled personálních spisù profesorù a docentù pražské (od 1882 èeské a nìmecké) univerzity uložených v Rakouském státním archivu ve Vídni
(Archiválie jsou dostupné v Österreichische Staatsarchiv, Nottendorfer Gasse 2, A-1030 Wien)

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (1705 kB)

 

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústøedního státního archivu NDR v Postupimi (1934 – 1945; mikrofilmy)