O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Digitální badatelna

Z důvodu revize fyzického stavu archivních souborů a kontroly inventárních pomůcek budou od 1. 9. 2014 do odvolání předkládány žadatelům archiválie z archivních souborů veřejné správy z období 1945–1992 v maximálním rozsahu 3 archivních krabic na jeden den a ve lhůtě do 5 dnů, a to ode dne objednání v souladu s Badatelským řádem Národního archivu čl. 2 odst. 5 . Informace o zpřístupnění uvedená obvykle na straně 2 některých inventářů výše uvedených archivních souborů dostupných např. prostřednictvím vyhledávače www.badatelna.eu je z výše uvedených důvodů neplatná.


 badatelna       Portál badatelna.eu umožňuje on line přístup k archivním souborům a pomůckám Národního archivu. Knihy židovských familiantů

V roce 2013 bylo za finanční podpory JewishGen z USA digitalizováno v Národním archivu všech 190 svazků z archivního fondu „Knihy židovských familiantů“ a 4 svazky knih familiantů moravských židovských náboženských Židovské náboženské obce (zde i Federace židovských obcí v ČR)obcí v Hranicích, Kostelci (o. Hodonín) a Kyjově, které jsou uloženy ve fondu „Rada židovských náboženských obcí v krajích českých“. K digitalizovanému souboru byly po dohodě s vedením Archivu Židovského muzea v Praze, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě připojeny i knihy familiantů moravských židovských obcí, které byly nalezeny v písemnostech patrimoniální správy (ZA Opava, MZA Brno) a židovských náboženských obcí (AŽMP), celkem 24 svazků.Pro zájemce o dějiny Židů v českých zemích a o židovskou genealogii jsou nyní knihy židovských familiantů přístupné on-line zde

 Matriky židovských náboženských obcí z let 1784–1949

V roce 2011 byly digitalizovány všechny svazky matrik židovských náboženských obcí uložené v Národním archivu. V průběhu tohoto roku budou postupně zpřístupněny na Židovské náboženské obce (zde i Federace židovských obcí v ČR)www.badatelna.eu. Nejprve to budou svazky z fondu „Matriky židovských náboženských obcí v českých zemích„ (HBMa), pro jejichž zveřejnění byl po úpravách využit původní inventář. 
html icon  Postup při vyhledávání záznamů
html icon  Postup při práci s rejstříky

Policejní ředitelství I – konskripce (1850-1914): pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství Policejní ředitelství I – konskripce (1850-1914)

Kompletní databáze digitalizovaných pobytových přihlášek (konskripcí) pražského policejního ředitelství z let 1850–1918. V databázi je uloženo více než 2 miliony záznamů o osobách, jejichž jména se na konskripcích vyskytla.

Indikační skiciIndikační skici

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU
Národní archiv v minulých letech zdigitalizoval nejstarší katastrální mapy obcí na území bývalé země České z poloviny 19. století, tzv. indikační skicy stabilního katastru. Sekce map byly naskenovány v rozlišení 300 dpi. Celkem bylo zpracováno 9138 map a vyhotoveno bylo 199.006 skenů. Originály map už nebudou badatelům zapůjčovány.
Databáze zpřístupňující indikační skicy je k dispozici na webové stránce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního http://archivnimapy.cuzk.cz , pod sekcí Stabilní katastr, Digitalizované skicy.
Pokud objevíte chyby v databázi, prosíme o zaslání upozornění libor.gottfried@nacr.cz).monasteriumVirtuální archiv listin střední Evropy Monasterium: mezinárodní projekt

Národní archiv v Praze se v roce 2005 zapojil do projektu Monasterium. Kromě Rakouska a České republiky do projektu vstoupilo Bavorsko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko, Itálie a Švýcarsko. Cílem projektu je zdarma prostřednictvím webových stránek na adrese www.monasterium.net zpřístupnit široké badatelské veřejnosti co nejvíce listin i jiných typů dokumentů (např. rukopisů a aktového materiálu) především ze středoevropských klášterů a biskupství. 
        


Z našich fondů a sbírek
Negatívy 1. sv. válka    Šlechtický archiv  Vídeň   Státní tajemník u říšského protektora 


První světová válka             Ministerstvo vnitra - Šlechtický archiv, Vídeň (1770) 1835 – 1918: šlechtické erby a městské znaky)         Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě (Staatssekretär beim Reichsprotektor)                                                                  

 

Německé státní ministerstvo    Horní účetní knihy olověných dolů

 pro Čechy a Moravu                      ve Stříbře ze 16. století             


Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu                                  Staré montanum Praha - Úřední knihy, registraturní pomůcky, spisy sign. 1/1, 1/2
           

 

Sbírka plakátů – plakáty

z občanské války ve Španělsku  

 

Sbírka plakátů – plakáty z občanské války ve Španělsku