O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

První světová válka – negativy


Fotografické obrazy z období 1. svìtové války získal Národní archiv v roce 2007 a v prùbìhu øíjna 2009 byl veøejnosti umožnìn dálkový pøístup k tomuto archivnímu souboru. Pokud nám mùže badatelská veøejnost poskytnout jakékoliv zpøesòující èi doplòující informace budeme velmi rádi. Psát mùžete na e-mail: emilie.benesova@nacr.czReprodukce archiválie Uszkowice - vojáci u chalupy pøi rozdìlování polní pošty. Poškození negativu mírné. Inv. è. 921.Reprodukce archiválie Podhorce - generální štáb. Skupinová fotografie. Poškození negativu mírné. Inv. è. 1196.Reprodukce archiválie Podhorce, lyžování - generál Goglia na lyžích. Poškození negativu mírné. Inv. è. 1279.Reprodukce archiválie Vojenské cvièení - vojenský létající balón pøipevnìný nad zemí. Poškození negativu mírné. Inv. è. 1289.Reprodukce archiválie Vojenské cvièení - vojáci pøi nabíjení 30,5cm hmoždíøe. Poškození negativu mírné. Inv. è. 1293.Reprodukce archiválie Princ Leopold Bavorský mezi vojáky pøi vojenské prohlídce u dìlostøelcù. Poškození negativu mírné. Inv. è. 1323Informace o fondu

Deskové negativy formátù 13x18 a 9x12 poøídil MUDr. Jan Munzar v letech 1892–1939. MUDr. Jan Munzar z Nechanic, kde mìli jeho rodièe pekárnu, zubaø u 5. Korpskommanda, voják z povolání. To jsou zatím veškerá osobní data, která se nám podaøilo zjistit. Dále bude nutné pátrat pøedevším v archivních souborech Vojenského historického archivu, v materiálech pøíslušných regionálních archivù a neménì významná mùže být pomoc veøejnosti.

Deskové negativy zakoupil Národní archiv od soukromé osoby. Šlo o dìdictví po tetì prodávajícího, která byla dcerou MUDr. J. Munzara. Negativy byly uloženy v rùzných krabicích a døevìných bednách na pùdì její vily v Mukaøovì, a to až do její smrti (2005), poté byly pøevezeny a uloženy ve sklepì panelového domu v Praze. V roce 2007 nabídl prodávající negativy Národnímu archivu, nákup byl schválen nákupní komisí a dne 5. února 2007 byla s kupujícím uzavøena smlouva o koupi archiválií.

Fotografické obrazy byly rozdìleny do tøí tématických celkù, z nichž první èítá 783 deskových negativù z období let 1892–1917. Jde pøedevším o fotografie rodinné, ale zachycují i bìžný život v armádì, napø. manévry v roce 1899 v Písku nebo 1904 (Rabí). Èást druhá na – celkem 839 sklenìných deskách – dokumentuje 1. svìtovou válku, pøedevším období let 1915–1918. Velmi kvalitnì dokumentuje život pluku, který prošel od Karpat ke Zborovu a nakonec se pøesunul do Boky Kotorské. Poslední, nejmenší èást obsahuje cca 300 deskových negativù z let 1919–1939 s obrázky poklidného rodinného života vojenského dùstojníka na penzi.

Spolu s deskovými negativy a nìkolika kolorovanými diapozitivy byl souèástí souboru také jakýsi "evidenèní sešit". Kromì velmi struèných popisù fotografických obrazù obsahuje podrobné údaje o expozici nìkterých snímkù, použitém fotografickém pøístroji a o dalších fotografických materiálech. Záznamy vznikaly postupnì a jsou dokladem toho, zájem pùvodce o fotografii byl mnohem hlubší, než pouze amatérský.

Oproti zápisùm v uvedeném sešitì, se nìkteré deskové negativy nedochovaly, pro úplnost jsou však v databázi zaznamenány i popisy tìchto, zøejmì navždy ztracených, fotografických obrazù. Z toho dùvodu obsahuje databáze 2033 záznamù, ale dochovalo se pouze 1932 kusù deskových negativù (z toho 17 kusù kolorovaných diapozitivù).

Soubor byl rozdìlen do 4 základních èástí:

I. Rodinné fotografie (záznamy 1–803)

II. První svìtová válka (záznamy 804–1672)

III. Fotografie po roce 1919 (záznamy 1673–2032)

IV. Neurèené fotografie (záznamy 2033–2126)Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (652 kB)

Evidence fondù a sbírek


Název: První svìtová válka – negativy
Pùvodce fondu (sbírky): Munzar J., MUDr., Nechanice
Èasový rozsah: (1892)1915-1918(1939)
Metráž: 2,00 bm
Pøístupnost fondu: Originální fotografické obrazy nejsou badatelùm pøedkládány!
Archivní pomùcky: nejsou