O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Evidence archiválií

Národní archiv vede zejména následující evidence archiválií:

Základní evidence Národního archivního dìdictví

Evidence je vedena podle zákona è. 499/2004 Sb., vyhlášky è. 645/2004 Sb., metodického návodu odboru archivní správy k vedení evidence Národního archivního dìdictví ze dne 25.2.2005 a pokynu øeditele odboru archivní správy ze dne 3.1.2006 týkajícího se zpùsobu vedení evidence NAD archivních souborù, které jsou pøedmìtem smlouvy o výpùjèce archiválií.

Ve své základní evidenci Národního archivního dìdictví (dále jen NAD) vede Národní archiv údaje o archivních fondech a sbírkách, které spravuje, tj. vèetnì archivních fondù a sbírek, které jsou v archivu uloženy na základì smlouvy o uložení. Základní evidence zahrnuje evidenci pøírùstkù a úbytkù, která se dále èlení na evidenci vnìjších pøírùstkù a úbytkù a evidenci vnitøních pøírùstkù a úbytkù, evidenèní listy NAD a evidenci archivních pomùcek. Základní evidence je vedena v digitální podobì, v listinné podobì jsou povinnì vedeny pouze evidenèní listy NAD a záznamy o vnìjších pøírùstcích a úbytcích. Evidence je vedena prùbìžnì, vždy jednou roènì do konce února kalendáøního roku pøedává Národní archiv data ze své základní evidence do ústøední evidence NAD vedené odborem archivní správy MV, a to v digitální podobì.

K 31.12.2008 spravoval Národní archiv celkem 1724 archivních souborù o celkovém rozsahu 119 611,15 bìžných metrù.


Základní evidence èásti NAD uložené mimo archivy, muzea, knihovny, galerie, památníky, pracovištì Akademie vìd ÈR a vysoké školy

Evidence je vedena podle zákona è. 499/2004 Sb., vyhlášky è. 645/2004 Sb. a metodického návodu odboru archivní správy k vedení evidence Národního archivního dìdictví ze dne 25.2.2005

Podle své pùsobnosti vede Národní archiv ve své základní evidenci NAD rovnìž údaje o archiváliích, které jsou uloženy mimo muzea, knihovny, galerie, památníky, pracovištì Akademie vìd ÈR a vysoké školy (dále jen kulturnì vìdecké instituce) a archivy, tj. u právnických nebo fyzických osob, které nemají ze zákona povinnost vést základní evidenci NAD. V Digitální podobì je základní evidence je vedena v rozsahu evidenèních listù NAD a evidence archivních pomùcek, v listinné podobì tuto evidenci tvoøí evidenèní listy NAD. Evidence se aktualizuje vždy jednou roènì do konce ledna následujícího roku. Vlastník nebo držitel archiválie, který rovnìž podepisuje evidenèní list NAD vedený v listinné podobì, má povinnost na vyžádání pøedat archivu údaje potøebné pro vedení evidence. Údaje z této evidence pøedává Národní archiv do ústøední evidence NAD v digitální podobì vždy do konce února kalendáøního roku.

K 31.12.2008 evidoval Národní archiv v této evidenci ètaøi archivní fondy - Salesiáni - dùm, Praha, jehož vlastníkem je Salesiánská provincie Praha - kongregace Salesiáni Dona Bosca, Náboženská matice, Praha, jehož vlastníkem je Náboženská matice, Èeská geologická služba - Geofond, jehož vlastníkem je Èeská geologická služba - Geofond a Obèanská demokratická strana (vlastníkem ODS).


Druhotná evidence NAD a evidence došlých stejnopisù archivních pomùcek

Evidence je vedena podle zákona è. 499/2004 Sb., vyhlášky è. 645/2004 Sb. a metodického návodu odboru archivní správy k vedení evidence Národního archivního dìdictví ze dne 25.2.2005 a metodického návodu k vedení evidence NAD v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie vìd ÈR a vysokých školách ze dne 31.10.2005.

Národní archiv vede druhotnou evidenci NAD archiválií uložených v bezpeènostních archivech, ve specializovaných archivech, jejichž zøizovateli jsou organizaèní složky státu s celostátní pùsobností, jimi zøízené státní pøíspìvkové organizace a právnické osoby zøízené zákonem s celostátní pùsobností, v Archivu hlavního mìsta Prahy, v soukromých archivech, jejichž zøizovateli jsou vrcholné a obdobné orgány politických stran, politických hnutí, obèanských sdružení, odborových organizací, organizací zamìstnavatelù, profesních komor, církví a náboženských spoleèností, nadací a nadaèních fondù, obecnì prospìšných spoleèností a vybrané fyzické osoby a v kulturnì vìdeckých institucích, mezi nìž patøí ústavy Akademie vìd ÈR a centrální muzea, knihovny, galerie a památníky.

Národní archiv vede druhotnou evidenci NAD pouze v digitální podobì v rozsahu evidenèní listy NAD a evidence archivních pomùcek. Bezpeènostní archivy, specializované archivy, soukromé archivy a Archiv hlavního mìsta Prahy pøedávají údaje ze své základní evidence do druhotné evidence Národního archivu vždy jednou roènì do konce února kalendáøního roku v digitální podobì. Kulturnì vìdecké instituce pøedávají údaje do druhotné evidence Národního archivu vždy do konce ledna kalendáøního roku, a to v listinné nebo digitální podobì. Národní archiv pøedává údaje ze své druhotné evidence do ústøední evidence NAD v digitální podobì do konce února kalendáøního roku.

V souèasné dobì pøedávají data do druhotné evidence Národního archivu následující archivy a kulturnì-vìdecké instituce:

bezpeènostní archivy

Archiv Bezpeènostní informaèní služby, Archiv Ministerstva vnitra, Archiv Úøadu pro zahranièní styky a informace, Bezpeènostní archiv Národního bezpeènostního úøadu

specializované archivy

Archiv Židovského muzea v Praze, Archiv a programové fondy Èeské televize, Masarykùv ústav a Archiv Akademie vìd Èeské republiky, Archiv Èeské národní banky, Archiv Èeského rozhlasu, Archiv Kanceláøe prezidenta republiky, Archiv Národní galerie, Archiv Národní knihovny ÈR, Archiv Národního muzea, Archiv Národního technického muzea, Archiv Poslanecké snìmovny, Archiv Pražského hradu, Archiv Senátu, Literární archiv Památníku národního písemnictví, Národní filmový archiv, Odbor administrativy a zpracování informací Ministerstva zahranièních vìcí, Ústøední archiv zemìmìøièství a katastru, Vojenský historický archiv

archivy územních samosprávných celkù

Archiv hlavního mìsta Prahy

soukromé archivy

Archiv Èeské strany sociálnì demokratické, Všeodborový archiv

ústavy Akademie vìd ÈR

Ústav pro soudobé dìjiny Akademie vìd ÈR, v.v.i.

muzea

Národní zemìdìlské muzeum

Národní muzeum - Historické muzeum: Èeskoslovenské dokumentární støedisko

Národní muzeum - Historické muzeum: Oddìlení dìjin tìlesné výchovy a sportu

Národní technické muzeum

knihovny

Knihovna Národního muzea

Souèástí druhotné evidence Národního archivu je rovnìž evidence pøijatých stejnopisù archivních pomùcek vedená v digitální podobì. Archivy a kulturnì vìdecké instituce, které pøedávají Národnímu archivu údaje ze své základní evidence NAD do druhotné evidence, mají podle § 8 vyhlášky è. 645/2004 Sb. povinnost pøedávat také stejnopisy svých dílèích inventáøù, inventáøù, katalogù, rejstøíkù, tematických katalogù, soupisù dokumentù a tematických rejstøíkù.

Ke dni 31.12. 2008 evidoval Národní archiv celkem 221 pøijatých stejnopisù archivních pomùcek. Do druhotné evidence Národnímu archivu pøedaly stejnopisy následující archivy a kulturnì vìdecké instituce:

Archiv Akademie vìd Èeské republiky (34 pomùcek), Archiv hlavního mìsta Prahy (91 pomùcek), Archiv Národního technického muzea (15 pomùcek), Archiv Pražského hradu (2 pomùcky), Archiv Úøadu pro zahranièní styky a informace (3 pomùcky), Literární archiv Památníku národního písemnictví (34 pomùcek + 1 CD s 1150 soupisy osobních fondù), Archiv Národní knihovny ÈR (21 pomùcek), Archiv Národního muzea (21 pomùcek)


Zvláštní evidence archivních kulturních památek a národních kulturních památek

Evidence je vedena podle zákona è. 499/2004 Sb., vyhlášky è. 645/2004 Sb. a metodického návodu k postupu prohlášení archiválií, archivních sbírek a archivních fondù nebo jejich ucelených èástí za archivní kulturní památky, prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péèi o nì ze dne 2.1.2006

Národní archiv vede zvláštní evidenci archivních kulturních památek (dále jen AKP) a Národních kulturních památek (dále jen NKP), které eviduje ve své základní evidenci nebo druhotné evidenci NAD. Zvláštní evidenci kulturních památek tvoøí stejnopisy žádostí o prohlášení archiválií za AKP nebo NKP, stejnopisy rozhodnutí ministerstva o prohlášení archiválií za AKP a stejnopisy naøízení vlády o prohlášení AKP za NKP, údaje o vývozu památek, údaje o bezpeènostních kopiích, údaje o provìrkách fyzického stavu památek, o konzervování nebo restaurování poškozených nebo ohrožených památek, u památek uložených mimo veøejné archivy rozhodnutí o uložení památky do archivu na dobu urèitou, rozhodnutí ministerstva týkající se nahlížení do originálù NKP a vystavování NKP.

Národní archiv provádí nejménì jedenkrát za rok provìrku fyzického stavu památek uložených v archivu. Zpráva o provedení provìrky je souèástí výroèní zprávy archivu (odkaz). Obdobným zpùsobem provádí Národní archiv také provìrku fyzického stavu AKP a NKP, které nejsou uloženy v archivech a které vede ve své základní nebo druhotné evidenci NAD.

K 31.12.2008 bylo v Národním archivu uloženo celkem 25 archivních kulturních památek a 1 národní kulturní památka (viz pøehled). Národní archiv zatím neeviduje ve své základní nebo druhotné evidenci NAD žádné AKP a NKP uložené mimo archivy.


Pøehled AKP a NKP uložených v Národním archivu

Èíslo KP Druh KP Název KP
1 NKP Archiv èeské koruny
2 AKP Mzdový spor mezi tiskaøskými dìlníky a majiteli kartounek 1823
3 AKP Svatováclavský výbor 1848, Národní výbor 1848
4 AKP Torzo pamìtní zakládací listiny Národního divadla v Praze z r. 1868 + obrysy fragmentù zachycené na umìlohmotné folii
4a AKP Novodobá rekonstrukce listiny pamìtní jež se týèe stavby Národního divadla v Praze a seznam osob a firem, které se na znovuzbudování divadla podílely - rok 1883 (rekonstrukce V. Kocourek, 1963-1965)
5 AKP Protokol Politického klubu dìlnického v Praze 1880
6 AKP Provolání "Lide pracující" k 1. máji 1890
7 AKP Rezoluce a memoranda s požadavky na zestátnìní klíèového prùmyslu, bank, energetických zdrojù a podnikù
8 AKP Dokumenty z porady pøedstavitelù politických stran, zájmových a odborových organizací a význaèných osobností veøejného života konané 23. února 1948 v Obecním domì v Praze
45 AKP Kancionál vyšehradský - 15. stol.
50 AKP Registra krále Vladislava II., kniha XXII. z let 1498-1502
51 AKP Urbáø arcibiskupských statkù - po roce 1390
52 AKP Urbáø kláštera bøevnovského - 1406
53 AKP Urbáø kláštera strahovského - 1410
54 AKP Berní rejstøík arcibiskupských statkù - 1379
55 AKP Listina Pøemysla Otakara I. z 24. èervence 1224
80 AKP Kresba Petra Brandla Svatá rodina
85 AKP Desky zemské
102 AKP Listiny Archivu èeské provincie dominikánského øádu do r. 1526
103 AKP Listiny Archivu èeské františkánské provincie do r. 1526
104 AKP Listiny fondu Archiv generalátu a konventu køížovníkù s èervenou hvìzdou v Praze do r. 1526
105 AKP Listiny fondu Benediktini - Bøevnov do r. 1526
106 AKP Listiny Archivu Èeského velkopøevorství maltského øádu
107 AKP Listiny Archivu èeské provincie augustiniánského øádu do r. 1526; rukopis i. è. 68 zv. Codex Thomaeus z téhož archivu
108 AKP Listiny fondu Premonstráti Strahov do r. 1526
146 AKP Soubor nejstarších archiválií k dìjinám ÈVUT z let 1705-1744

na zaèátek stránky»