O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Letecká nehoda Jugoslávského letadla YU-AHT dne 26.1.1972 u České Kamenice. Výbuch trhaviny v zavazadle umístěném v předním zavazadlovém prostoru způsobil pád letadla DC-9-30 letu Jugoslávských aerolinií JU 367 Stockholm – Kodaň – Záhřeb – Bělehrad.


Reprodukce archiválie Souhrnná zpráva Státní letecké inspekce o šetření příčin letecké nehody (NA, ÚCL, karton 84, sg. 2/1972)
Vyšetřování nehod v oblasti civilního letectví nad územím Československa po roce 1945 patřilo do působnosti Ministerstva dopravy. Se vznikem Státní letecké správy v roce 1958 se vytvořila pro tuto činnost zvláštní skupina a začalo se používat pro šetření metodiky Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Vyšetřování prováděla komise, jejímž předsedou byl u nejzávažnějších nehod ředitel odboru pro civilní letectví (Federálního) ministerstva dopravy a členy odborníci z oblasti letectví, bezpečnosti (státní i veřejné) atd. Jednotlivé skupiny komise shromažďovaly relevantní důkazní materiál, expertizy, fotodokumentaci. Výsledkem práce pak byla Souhrnná zpráva o šetření. Zde je uvedena v pracovní verzi Státní letecké inspekce (oficiální zprávu vydanou Federálním ministerstvem dopravy nelze bez poškození skenovat).Reprodukce archiválie Anglický výtah ze souhrnné zprávy zaslaný Mezinárodní organizaci pro civilní letectví ICAO (NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972)Reprodukce archiválie Návrh předběžné zprávy o šetření – letový prostor v době nehody: zpráva a radarové snímky (NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972)
Základní informací pro práci komise byla vždy data řízení letového provozu. V tomto případě byly klíčové oblasti monitorované středisky Cottbus a Praha, po ztrátě spojení byly do sledování zapojeny i vojenské orgány řízení letového provozu. Snímek č. 7 zobrazuje okamžik výbuchu na radaru oblastního řízení letového provozu Cottbus.Reprodukce archiválieReprodukce archiválie Situační plán havárie letadla 1:10 000, příloha dokumentace o ohledání osobních věcí obětí. Federální ministerstvo vnitra, Odbor vyšetřování StB Ústí nad Labem (NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972)
Pro jednotlivé úseky šetření byly zhotovovány orgány ministerstva vnitra samostatné zprávy a expertizy. Vedle ohledání obětí a jejich věcí to byla zejména mechanoskopická expertiza trosek, která zjistila mimo jiné budík se stopami trhaviny.Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (176 kB)

Informace o fondu

Pro výkon státní správy v oblasti civilního letectví vznikl zákonem č. 49/1997 Sb. na místě Státní letecké inspekce Úřad pro civilní letectví. Dnem 1.1.2003 byl pro nezávislé vyšetřování leteckých nehod na základě mezinárodních předpisů zřízen Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) a tato agenda na něho z ÚCL přešla. Archivní fond ÚCL je nepřístupný, tvoří ho dokumenty ke schvalování leteckých škol, letecká inspekce, certifikace výrobců letecké techniky, spisy provozovatelů a zejména ucelený soubor vyšetřovacích spisů leteckých nehod. Ty pocházejí z let 1946-2002 a jsou největší částí fondu. ÚCL je předal v prosinci 2007 na základě dříve provedené státní kontroly Národnímu archivu. Přístup k vyšetřovacím spisům je po dohodě s úřadem zajišťován dle zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě prostřednictvím badatelny Národního archivu. U obou zmíněných úřadů (ÚCL a ÚZPLN) vykonává Národní archiv dohled nad spisovou službou a vyřazováním dokumentů. Je pro ně archivem konečného uložení a bez jeho souhlasu nesmí žádné dokumenty ničit.

Evidence fondů a sbírek


Název: Úřad pro civilní letectví, Praha
Místa vzniku fondu: Praha
Původce fondu (sbírky): Úřad pro civilní letectví, Praha
Časový rozsah: (1946)1997-2002
Metráž: 30,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Přístupnost fondu: Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Badatelna: Archiválie (pouze letecké nehody do r. 1990) se předkládají v centrální badatelně Národního archivu v Praze - Chodovci na základě žádosti v souladu s § 37 a § 38 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Archivní pomůcky:
nejsou