O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Letecká nehoda Jugoslávského letadla YU-AHT dne 26.1.1972 u České Kamenice. Výbuch trhaviny v zavazadle umístěném v předním zavazadlovém prostoru způsobil pád letadla DC-9-30 letu Jugoslávských aerolinií JU 367 Stockholm – Kodaň – Záhřeb – Bělehrad.


Reprodukce archiválie Souhrnná zpráva Státní letecké inspekce o šetøení pøíèin letecké nehody (NA, ÚCL, karton 84, sg. 2/1972)
Vyšetøování nehod v oblasti civilního letectví nad územím Èeskoslovenska po roce 1945 patøilo do pùsobnosti Ministerstva dopravy. Se vznikem Státní letecké správy v roce 1958 se vytvoøila pro tuto èinnost zvláštní skupina a zaèalo se používat pro šetøení metodiky Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Vyšetøování provádìla komise, jejímž pøedsedou byl u nejzávažnìjších nehod øeditel odboru pro civilní letectví (Federálního) ministerstva dopravy a èleny odborníci z oblasti letectví, bezpeènosti (státní i veøejné) atd. Jednotlivé skupiny komise shromažïovaly relevantní dùkazní materiál, expertizy, fotodokumentaci. Výsledkem práce pak byla Souhrnná zpráva o šetøení. Zde je uvedena v pracovní verzi Státní letecké inspekce (oficiální zprávu vydanou Federálním ministerstvem dopravy nelze bez poškození skenovat).Reprodukce archiválie Anglický výtah ze souhrnné zprávy zaslaný Mezinárodní organizaci pro civilní letectví ICAO (NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972)Reprodukce archiválie Návrh pøedbìžné zprávy o šetøení – letový prostor v dobì nehody: zpráva a radarové snímky (NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972)
Základní informací pro práci komise byla vždy data øízení letového provozu. V tomto pøípadì byly klíèové oblasti monitorované støedisky Cottbus a Praha, po ztrátì spojení byly do sledování zapojeny i vojenské orgány øízení letového provozu. Snímek è. 7 zobrazuje okamžik výbuchu na radaru oblastního øízení letového provozu Cottbus.Reprodukce archiválieReprodukce archiválie Situaèní plán havárie letadla 1:10 000, pøíloha dokumentace o ohledání osobních vìcí obìtí. Federální ministerstvo vnitra, Odbor vyšetøování StB Ústí nad Labem (NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972)
Pro jednotlivé úseky šetøení byly zhotovovány orgány ministerstva vnitra samostatné zprávy a expertizy. Vedle ohledání obìtí a jejich vìcí to byla zejména mechanoskopická expertiza trosek, která zjistila mimo jiné budík se stopami trhaviny.Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (176 kB)

Informace o fondu

Pro výkon státní správy v oblasti civilního letectví vznikl zákonem è. 49/1997 Sb. na místì Státní letecké inspekce Úøad pro civilní letectví. Dnem 1.1.2003 byl pro nezávislé vyšetøování leteckých nehod na základì mezinárodních pøedpisù zøízen Ústav pro odborné zjišování pøíèin leteckých nehod (ÚZPLN) a tato agenda na nìho z ÚCL pøešla. Archivní fond ÚCL je nepøístupný, tvoøí ho dokumenty ke schvalování leteckých škol, letecká inspekce, certifikace výrobcù letecké techniky, spisy provozovatelù a zejména ucelený soubor vyšetøovacích spisù leteckých nehod. Ty pocházejí z let 1946-2002 a jsou nejvìtší èástí fondu. ÚCL je pøedal v prosinci 2007 na základì døíve provedené státní kontroly Národnímu archivu. Pøístup k vyšetøovacím spisùm je po dohodì s úøadem zajišován dle zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì prostøednictvím badatelny Národního archivu. U obou zmínìných úøadù (ÚCL a ÚZPLN) vykonává Národní archiv dohled nad spisovou službou a vyøazováním dokumentù. Je pro nì archivem koneèného uložení a bez jeho souhlasu nesmí žádné dokumenty nièit.

Evidence fondù a sbírek


Název: Úøad pro civilní letectví, Praha
Místa vzniku fondu: Praha
Pùvodce fondu (sbírky): Úøad pro civilní letectví, Praha
Èasový rozsah: (1946)1997-2002
Metráž: 30,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Pøístupnost fondu: Fond není pøístupný v souladu se znìním archivního zákona a dalších právních pøedpisù
Badatelna: Archiválie (pouze letecké nehody do r. 1990) se pøedkládají v centrální badatelnì Národního archivu v Praze - Chodovci na základì žádosti v souladu s § 37 a § 38 zákona è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì
Archivní pomùcky:
nejsou