O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Svědectví vězně z 'ďáblovy dílny'

Reprodukce archiválie Národní archiv zaèal pøebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámìjších penìzokazcù. Archivní dokumenty vydávají svìdectví o neuvìøitelném životním osudu Adolfa Burgra, vìznì z padìlatelské dílny v koncentraèním táboru Sachsenhausen. Dnes žijí již jen dva z celkového poètu 142 mužù, kteøí v letech 1942 – 1945 vyrábìli na rozkaz nacistù dokonalé padìlky, nerozeznatelné od originálù. Vìzeò èíslo 79 161 podává svìdectví o možná nejvìtší padìlatelské operaci všech dob - za všechny kamarády z Polska, Nìmecka, Maïarska, Èeskoslovenska, Sovìtského svazu, Rakouska, Nizozemska, Francie a dalších zemí, kteøí již promluvit nemohou…

Adolf Burger, rodák ze slovenské Ve¾ké Lomnice, byl v srpnu 1942 zatèen gestapem za úèast v ilegálním odboji. V koncentraèním táboru Osvìtim-Bøezinka byl v roce 1944 jako vyuèený knihtiskaø a sazeè vybrán, aby doplnil osazenstvo „ïáblovy dílny“. Pøevezli jej do koncentraèního tábora Sachsenhausen, kde od záøí 1942 probíhala v pøísném utajení „Akce Bernard“. Pod velením velitele zvláštního komanda Hlavního úøadu øíšské bezpeènosti (RSHA) sturmbannführera SS Bernarda Krügera zde fungovala špièkovì vybavená padìlatelské dílna, jež chrlila dokonalé padìlky, nerozeznatelné od originálù. Falza mìla podlomit ekonomickou sílu nepøátel Tøetí øíše. Z „ïáblovy dílny“ proudily do svìta padìlky britských liber (vyrobeny byly falešné bankovky v hodnotì témìø 135 miliónù liber šterlingù). Jen díky zdržování pøípravných prací ze strany vìzòù se nepodaøilo koncem války zahájit masovou výrobu falešných amerických dolarù (bylo vyrobeno asi jen 200 kusù). Vìzòové riskovali i jinak – špedlíky tajnì propichovali britský státní znak na librových bankovkách, aby lidem venku dali signál, že se jim do ruky dostaly padìlky. Toto poselství však nebylo rozpoznáno. O to vìtší pøekvapení nastalo, když v kvìtnu 1945 odhalil Adolf Burger, který se osvobození doèkal v koncentraèním táboru Ebensee, v Národní bance èeskoslovenské v Praze velké množství sachsenhausenských falzifikátù. Kromì bankovek se v padìlatelské dílnì vyrábìly falešné osobní doklady, cenné listiny a v neposlední øadì i britské poštovní známky, které obsahovaly provokativní protižidovské a protibolševické motivy.

Zatímco jiní se v roce 1945 radovali z nabyté svobody nebo si budovali politickou èi odbornou kariéru, Adolf Burger horeènì sepisoval knihu svìdectví z koncentraèních táborù. Kniha byla uveøejnìna již v srpnu 1945. V té dobì zaèal Adolf Burger budovat svùj pozoruhodný a rozsáhlý osobní archiv, který obsahuje písemnou a fotografickou dokumentaci ke koncentraèním táborùm a k procesùm s váleènými zloèinci. Jeho archiv se posléze stal podkladovým materiálem k jeho pøednáškám. V letech 1985 – 2008 pøednášel Adolf Burger velmi intenzivnì na všech typech škol v Nìmecku, i pro pøíslušníky bundeswehru. Pøímo oslovil na 90 000 žákù a studentù. Za mimoøádný podíl na výchovì mládeže mu prezident Johannes Rau udìlil vysoké státní vyznamenání Spolkové republiky Nìmecko. V roce 2008 získal cenu Oskara za nejlepší neanglicky mluvené dílo rakousko-nìmecký film Die Fälscher, vyrobený podle Burgrovy vzpomínkové knihy. Tato kniha, vydaná v roce 1997 a 2005 v nìmèinì, se doèkala vydání i v dalších jazycích (v angliètinì, italštinì, hebrejštinì, japonštinì) a je od roku 2007 k dispozici i v èeské verzi (pod názvem Ïáblova dílna).

Pan Adolf Burger, který si uchovává ve svém úctyhodném vìku (v roce 2009 dovršil 92 let) mimoøádnou duševní svìžest, se rozhodl darovat svùj historicky cenný osobní archiv Èeské republice a zaèal jej postupnì pøedávat k uložení do Národního archivu.


Autoøi textové èásti:

Jiøí Køesan – Lenka Caltová


Kontakt: lenka.caltova@nacr.czEvidence fondù a sbírek


Název: Adolf Burger
Pùvodce fondu (sbírky): Adolf Burger (nar. 1917), Praha
Èasový rozsah: 1945-2008
Metráž: 2,1 bm
Pøístupnost fondu: pouze se souhlasem pùvodce
Archivní pomùcka: nebyla dosud zpracována (bude zpracována po pøedání celého fondu)
Poznámka: evidenènì podchycena zatím jen èást osobního fondu, která byla fyzicky pøedána do Národního archivuTuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (541 kB)

Fotografie


Jedenapùlpencová známka s portrétem krále Jiøího VI. Originál má na vrcholku koruny královský køíž, padìlek je opatøen židovskou hvìzdou.

Jedenapùlpencová známka s portrétem krále Jiøího VI. Originál má na vrcholku koruny královský køíž, padìlek je opatøen židovskou hvìzdou.Britská jubilejní známka v hodnotì pùl penny má na padìlku místo Jiøího V. obraz Stalina a nápis 'Tato válka je židovská', vpravo se srpem a kladivem.

Britská jubilejní známka v hodnotì pùl penny má na padìlku místo Jiøího V. obraz Stalina a nápis "Tato válka je židovská", vpravo se srpem a kladivem.A. Burger s padìlkem pìtilibrové bankovky, které byly padìlány v celkové hodnotì 19 729 330 liber.

A. Burger s padìlkem pìtilibrové bankovky, které byly padìlány v celkové hodnotì 19 729 330 liber.Tøiaosmdesátiletý A. Burger a potápìè ve speciálním prostorovém obleku, který vylovil bedy s padìlanými bankovkami u Toplického jezera v r. 2000. Na ruce A. Burgera vytetované èíslo z koncentraèního tábora.

Tøiaosmdesátiletý A. Burger a potápìè ve speciálním prostorovém obleku, který vylovil bedny s padìlanými bankovkami u Toplického jezera v r. 2000. Na ruce A. Burgera vytetované èíslo z koncentraèního tábora.A. Burger - ... padìlané bankovky ležely pod hladinou 57 let v hloubce 56 metrù, Neue Kronen Zeitung, 4. 7. 2000.

A. Burger - ... padìlané bankovky ležely pod hladinou 57 let v hloubce 56 metrù, Neue Kronen Zeitung, 4. 7. 2000.