O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Vyhledávání

Archiválií je každá zaznamenaná informace vytvoøená nebo doruèená pùvodci (dokument), která byla vybrána k trvalému uložení a zaevidována v evidenci národního archivního dìdictví. Pro posouzení zda je dokument archiválií je rozhodující doba jeho vzniku, obsah, pùvod a provedení (vnìjší znaky). Archiv tedy nepøebírá všechny dokumenty vzniklé z èinnosti pøíslušných pùvodcù, ale pouze výbìr z nich. Na rozdíl od muzea a knihovny, kde se sbírkové pøedmìty pøevážnì umìle tøídí podle svého obsahu nebo jiných, dodateènì stanovených kritérií, se archiválie v archivu v naprosté vìtšinì zaøazují do archivních fondù podle svého pùvodce. Archivní fond obvykle odráží organizaci, funkce a èinnost pùvodce a velmi èasto i strukturu pùvodního uspoøádání dokumentù u pùvodce. Pùvodcem je vždy konkrétní korporace, fyzická osoba nebo rod, z jejíž èinnosti dokumenty vznikly. Naproti tomu archivní sbírka je soubor archiválií vzniklý z praktických nebo zájmových dùvodù sbìrnou èinností bez dùrazu na pùvodce archiválií.Národní archiv prezentuje popis archivních fondù a archivní sbírek prostøednictvím portálu

Badatelna  
 


Základní informace o archivních fondech a sbírkách každého archivu poskytuje evidence národního archivního dìdictví. Její údaje jsou na portálu pravidelnì aktualizovány a uvedeny pro každý archivní fond/sbírku (sekce Základní informace).

Pro orientaci po obsahu a rozsahu archivních fondù nebo archivních sbírek (souhrnnì archivních souborù) slouží archivní pomùcky. Jsou završením zpøístupòovací práce archiváøù a umožòují zájemci zjistit, zda se požadované archiválie v daném archivním souboru nacházejí.

Základním typem archivní pomùcky je inventáø, který obsahuje seznam jednotek popisu archivního souboru (sekce Inventáø) doplnìný studií o historii pùvodce archivního fondu/sbírky, dále o popis archivního fondu/sbírky samotné, o údaje o zpracování (tzv. úvod, sekce Informace o fondu) a v nìkterých pøípadech i o rejstøíky (sekce Rejstøíky). Obdobnì archivní pomùcka k èásti archivního souboru se nazývá dílèí inventáø. Jednotky popisu vìtšinou nepopisují jednotlivé archiválie, ale jejich skupiny. Proto je potøeba se znalostí èinnosti pùvodce (sekce Informace o fondu) vytipovat skupiny dokumentù, kde by se požadovaná informace mohla nacházet. Jednotlivé archiválie nebo jejich skupiny mohou být popisovány i v ménì èetném typu archivní pomùcky - katalogu. Doèasnou archivní pomùckou je tzv. prozatímní inventární seznam, který na rozdíl od výše uvedených kompletních pomùcek vìtšinou neobsahuje úvod ani rejstøíky. Další ménì tradièní druhy archivních pomùcek se vyskytují sporadicky.

Elektronicky zobrazovaná archivní pomùcka vzniklá v programu Janus/Archiváø, nebo pomùcky do nìho transformované mají tradièní a hierarchicky uspoøádanou strukturu údajù. Ty jsou èlenìny do sloupcù, které zpravidla obsahují:

inv.è.: inventární èíslo, které zohledòuje logické celky archiválií definované pøi zpracování; nemusí vždy odpovídat jednotce popisu,
èj./sg.: pùvodní oznaèení archiválií z doby jejich úøedního života nebo pøidìlené v procesu správy archiválií (èíslo jednací, signatura),
obsah: obsah jednotky popisu,
datace: datum nebo èasový rozsah archiválií v rámci jednotky popisu,
evid.j.: evidenèní jednotka, v nìkterých archivech (Národní archiv) totožná s ukládací jednotkou odkazuje na fyzického uložení archiválií; druhem evid.j. je zpravidla kniha (kn), karton (ka), listina atp.

S ohledem na snahu zpøístupnit archivní pomùcky pokud možno v úplnosti se nìkteré pomùcky nebo jejich èásti zveøejòují pouze v digitalizované podobì (ve formì obrázkù); nelze v nich tedy strojovì vyhledávat.

Pøi objednávání archiválií je potøeba dodržet pokyny uvedené u jednotlivých archivních pomùcek nebo se poradit s pracovníky badatelny pøíslušného archivu.

na zaèátek stránky»