O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Prošetřování protirakouské agitace zpěvaček Emy Destinnové a Melanie Kurtové z roku 1916


Reprodukce archiválie Mezi významné archivní fondy II. oddìlení Národního archivu patøí písemnosti rakouských ministerstev, respektive jejich bohemikální èásti, pøevzaté po èeskoslovensko-rakouské archivní rozluce v roce 1920. Mezi nejvýznamnìjší z nich lze zaøadit Ministerstvo zahranièních vìcí Vídeò (MZV/R) (1537) 1866–1918. K nejdùležitìjším èástem tohoto archivního fondu náleží signatura I/8 Slavische Umtriebe (Slovanské záležitosti), která obsahuje materiály z let 1889–1918. Archiválie mapují pøedevším problematiku èeské emigrace bìhem první svìtové války a projevy panslavismu v zahranièí. Informace o tìchto aktivitách byly zasílány jednotlivými zastupitelskými úøady do Vídnì a týkaly se napøíklad èinnosti èeských a slovenských politikù žijících v emigraci, formování èeskoslovenských zahranièních jednotek, zasílány byly novinové protirakousky zamìøení èlánky i seznamy Èechù politicky nespolehlivých.

Kromì politické reprezentace se zasílané zprávy týkaly protirakouské èinnosti zpìvaèek Emy Destinnové a Melanie Kurtové, které pobývaly ve Spojených státech. Informace o jejich èinnosti byla zaslána Váleènému dohlédacímu úøadu 25.èervence 1916 a øíkalo se v ní, že na základì zprávy uveøejnìné v listu Pesti Hirlap je nutno prošetøit vystupování zpìvaèek Emy Destinnové (rozené Kittlové) a Melanie Kurtové ve Spojených státech. List dále uvádí, že Ema Destinnová, která od poèátku války hostuje v Metropolitní opeøe v New Yorku, v tamních umìleckých kruzích neopomene pøíležitosti, aby mohla vystoupit proti politice Rakouska-Uherska a Nìmecka a všude zdùrazòuje svoji podporu Dohodì a Spojeným státùm.

Stejnì tak druhá slavná èeská zpìvaèka toho èasu pùsobící v New Yorku Melanie Kurtová, podobnì jako Ema Destinnová, všude deklaruje svoje antirakouské a antinìmecké postoje i pøes to, že rok hostovala v berlínské Dvorní opeøe. Vzhledem k uvedeným skuteènostem bude nutné veškeré tyto informace provìøit ihned po návratu obou zpìvaèek do vlasti.

Ministerstvo zahranièí-Vídeò (MZV/R), inv.è. 689, str. 259, kart. 23Reprodukce archiválie

Reprodukce archiválieTuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (567 kB)

Evidence fondù a sbírek


Název: Ministerstvo zahranièních vìcí, Vídeò
Místo vzniku fondu (sbírky): Vídeò
Èasový rozsah: (1537)1848-1918
Metráž: 8,63 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Pøístupnost fondu: Fond je pøístupný v souladu se znìním archivního zákona a dalších právních pøedpisù v badatelnì Chodovec.
Archivní pomùcky:
BIMAN S.-SAKAØOVÁ A.-ŠPIRITOVÁ A.: MINISTERSTVO ZAHRANIÈNÍCH VÌCÍ VÍDEÒ (1537)1866 - 1918, DÍL I.. Inventáø, 1986, s. 260, ev.è. 1248.

BIMAN S.-SAKAØOVÁ A.-ŠPIRITOVÁ A.: MINISTERSTVO ZAHRANIÈNÍCH VÌCÍ VÍDEÒ (1537)1866 - 1918, DÍL II.. Inventáø, 1986, s. 529, ev.è. 1249.