O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Průvodce pro veřejnost a badatele

Archiválie uložené v archivu může při respektování platných právních norem využívat každý. Je možné toho dosáhnout těmito způsoby:

Z důvodu revize fyzického stavu archivních souborů a kontroly inventárních pomůcek budou od 1. 9. 2014 do odvolání předkládány žadatelům archiválie z archivních souborů veřejné správy z období 1945–1992 v maximálním rozsahu 3 archivních krabic na jeden den a ve lhůtě do 5 dnů, a to ode dne objednání v souladu s Badatelským řádem Národního archivu čl. 2 odst. 5 . Informace o zpřístupnění uvedená obvykle na straně 2 některých inventářů výše uvedených archivních souborů dostupných např. prostřednictvím vyhledávače www.badatelna.eu je z výše uvedených důvodů neplatná.
  • přímo studiem archiválií, jejich reprodukcí, nebo archivních pomůcek v badatelně archivu;
  • nepřímo, na základě písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií;
  • prostřednictvím výstavní, přednáškové a pedagogické činnosti.

Studium archiválií v badatelně

Badatelna Národního archivu v Praze-Chodovci Studium archiválií v badatelně upravuje vyhláška č. 645/2004 Sb., ve znění platných předpisů, a z ní vycházející tzv. badatelský řád. Jak postupovat? Každý zájemce o studium si na základě zvoleného tématu vyhledá v průvodci po archivu nebo v seznamu fondů příslušné archivní fondy. V případě potřeby mu poradí pracovník badatelny, který eventuelně zprostředkuje konzultaci se správcem příslušného fondu. Zájemce o studium v archivu musí vyplnit badatelský list a při každé návštěvě archivu předložit průkaz totožnosti. K archivním fondům existují archivní pomůcky, které jsou výsledkem zpracování archiválií. V nich lze nalézt informace o obsahu archiválií a základní informace o jejich původci. Na základě archivní pomůcky badatel vybere konkrétní archiválie nebo jejich skupiny a vyplní žádanku (informace o způsobu vyplnění podá dozor badatelny). Podle této žádanky je archivní materiál v příslušné badatelně připraven, nikoli však okamžitě, nebo vzhledem k rozsahu a umístění archiválií v archivech příprava vyžaduje delší dobu. Archiválie lze studovat pouze prezenčně, nelze je vynášet mimo badatelnu. Kromě vyžádaných archiválií je v badatelně volně přístupná i příruční knihovna. Z archivního materiálu může badatel podle platných zásad obdržet za úplatu reprodukce. Badateli mohou být archiválie NA předloženy ke studiu v badatelně jím zvoleného státního oblastního archivu nebo státního okresního archivu. Dopravu archiválií si však badatel musí dohodnout s tímto archivem. NA dopravu nezabezpečuje.

Národní archiv poskytuje své služby badatelům ve dvou badatelnách. Badatelny jsou vybaveny tematickou příruční knihovnou, ve kterých jsou jazykové slovníky, encyklopedie, bibliografie, soupisy památek, schematismy, sbírky zákonů od roku 1850 do současnosti, základní díla pro československou a obecnou historii, základní edice pramenů k českým dějinám a české odborné archivní časopisy. Knihy z příruční knihovny se studují ve studovně pouze prezenčně.

rtf icon Zápůjčky a výpůjčky archiválií ve formátu PDF 44 kB

Využívání archiválií podáním písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií.

Ukázka dokumentu z fondu Arizační spisy z roku 1940. NA, Arizační spisy, sign. 565, kart. 57. Tento způsob využívání archiválií (nepřímý) je obvyklý v úředním styku. Děje se na základě písemné žádosti právnických a fyzických osob (včetně orgánů státní správy a původců archiválií) zaslané archivu. Případné reprodukce archiválií, zhotovené k odpovědi na tyto žádosti jsou opatřovány ověřovací doložkou (potvrzení shody s originálem). Kopie a ověření původcům archiválií nebo jejich právním nástupcům a státním orgánům jsou poskytovány zdarma. Národní archiv odpovídá na různé písemné dotazy žadatelů a vypracovává odborné tematické rešerše, ke kterým má ve svých fondech příslušné archivní doklady. Žádosti o genealogické rešerše je třeba adresovat příslušným státním oblastním archivům, kde jsou uloženy matriky narození, sòatků a úmrtí (podle bývalých krajů). Národní archiv pečuje pouze o genealogické údaje osob židovské národnosti a bývalých šlechtických rodů.„Při genealogických rešerších je bezpodmínečně třeba uvést jméno, místo narození, místo úmrtí nebo místo uzavření sòatku. Jinak nelze rešerši zpracovat. Rešeršní služby jsou zpoplatòovány podle Sazebníku výše úhrad nákladů… Jejich výše záleží na době a náročnosti práce, která je na rešerši vynaložena. Žádost o rešerši ve fondech Národního archivu je možno podat v badatelně, v podatelně nebo zaslat poštou.

Důležité upozornění!

Archiv může pouze potvrdit a sdělit údaje, jež lze přímo zjistit z dochovaných archiválií, které jsou v jeho správě, případně doporučit kontakt na jiný archiv či organizaci. Archivu nepřísluší rozhodovací pravomoc, je pouze správcem informací! Protože vyřízení žádostí a rešerší vyžaduje často spolupráci více pracovníků jednotlivých oddělení archivu a prozkoumání často ještě neuspořádaných archiválií, trvá vyřízení žádostí a rešerší ve složitějších případech až několik měsíců.


Formulář žádanky o předložení archivního materiálu (objednáváte-li prostřednictvím e-mailu)

Tuto formu vyžaduje vyhláška č. 645/2004Sb. ve znění platných předpisů:
Badatel vyplní formulář žádosti o předložení archiválií s uvedením svého jména, příjmení, názvu fondu, čísla kartonu, knihy, popř. inventárního čísla nebo signatury či folia, které žádá ke studiu, a opatří ji svým podpisem a datem. Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně archivu i prostředky dálkového přístupu (internet, fax nebo telefon). Pokud žádost zaslaná prostředky dálkového přístupu neobsahuje veškeré požadované údaje nebo pokud formulace požadavku na předložení archiválií je nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, považuje se takto zaslaná žádost za informativní a nezávaznou. Takovéto žádosti může být vyhověno v přiměřené lhůtě po jejím upřesnění při osobní návštěvě badatele v archivu. Při návštěvě archivu vyplní formulář žádosti a opatří ji svým podpisem a datem. Formulář žádosti se poté připojí k badatelskému listu a stane se jeho součástí.


rtf icon Formulář ve formátu šablony (dot)» (24 kB)
rtf icon Formulář ve formátu RTF» (7 kB)Standardní žádosti o rešerši


Žádost o zjištění údajů ze sčítání obyvatel na území bývalého Československa
Domovská příslušnost, národnost, státní příslušnost. Výpisy ze sčítacích archů ze sčítání v roce 1930 (české země a Zakarpatská Ukrajina), 1939 (odtržené pohraničí českých zemí), 1950 (české země), 1970 (české země), 1991 (české země);

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (148 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF»  (123 kB)


Žádost o zjištění údajů o státním občanství
Zjištění státního občanství, státní spolehlivosti a zachovalosti, nabytí čs. státního občanství po válce, propuštění ze státního svazku v letech 1951 - 1966;

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (144 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF»  (115 kB)


Žádost o zjištění údajů o zatčení a věznění v době nacistické okupace

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (111 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF»  (94 kB)


Žádost o zjištění údajů z pobytové evidence osob žijících do roku 1953 na území hlavního města Prahy
Údaje o osobách s bydlištěm v hlavním městě Praha, do roku 1953;

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (139 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF»  (100 kB)