O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Úřední deska Národního archivu – povinně zveřejňované údaje

Oznámení o vyhlášení výbìrového øízení na služební místo rada/odborný rada - archiváø v oddìlení kontroly výkonu spisové služby, fondù státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentù (5. odd.)

Elektronická adresa: posta@nacr.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je urèena pro pøíjem veškerých datových zpráv doruèovaných elektronicky Národnímu archivu (dále archiv).

 

Adresa pro osobní a poštovní doruèování datových zpráv na technických nosièích:

Národní archiv, Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec


ID datové schránky Národního archivu

fe3aixh


Úøední hodiny podatelny:

pondìlí, støeda 8:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00 hod.


Pravidla pro potvrzování doruèení datových zpráv:

Archiv potvrzuje, že zpráva byla doruèena elektronické podatelnì, zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickou znaèkou archivu.

Archiv zasílá zprávu o doruèení nejpozdìji v první pracovní den, který bezprostøednì následuje po dni doruèení. Archiv zasílá zprávu o doruèení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doruèení vrátí archivu jako nedoruèitelná, archiv provede jeden opakovaný pokus o její doruèení.


Technické parametry pøijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou pøijímány ve formátech: html, pdf, doc, xls, jpg, rtf a txt.


Technické parametry fyzických nosièù, na nichž lze pøedávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou pøijímány na CD/DVD nosièích èitelných na poèítaèích archívu (moderní operaèní systémy MS Windows).


Postup v pøípadì zjištìní škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdìlení (spam) nebo chybného formátu u pøijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištìn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdìlení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doruèení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

 

Protikorupèní opatøení Národního archivu

K provedení naøízení vlády è. 145/2015 Sb., o opatøeních souvisejících s oznamováním podezøení ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úøadu, Národní archiv zøizuje pro pøíjem oznámení:

 • adresu elektronické pošty: posta@nacr.cz
 • veøejnì pøístupnou schránku s oznaèením „protikorupce“ umístìnou v sídle úøadu v Praze 4, Archivní 4 v pøijímací místnosti u vchodu do objektu,
 • funkci prošetøovatele – JUDr. Vìra Valterová

Pokyn øeditelky Národního archivu è.j. 2/2015, kterým se vydává interní protikorupèní program Národního archivu.

Služební pøedpis è.j. NA 3209/12-2016 øeditelky Národního archivu, kterým se doplòuje interní protikorupèní program Národního archivu vydaný jako Pokyn øeditelky Národního archivu è. 2/2015.

Organizaèní struktura Národního archivu.

Strukturovaný životopis øeditelky Národního archivuPøehled právních pøedpisù, které upravují zpùsob, postupy a náležitosti nìkterých právních úkonù, které lze èinit vùèi archivu elektronickými prostøedky prostøednictvím elektronické podatelny archivu:


Postup pøi podávání žádostí podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní


1. Žádost o informace podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní (dále jen „zákon“) lze podat prostøednictvím podatelny Národního archivu, a to:
 • ústnì do protokolu,
 • písemnì v listinné podobì nebo
 • prostøedky dálkové komunikace v elektronické podobì (napø. datovou schránkou) nebo
 • postupem dle ust. § 37, odst. 4 vìty druhé zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù.


2. V pøípadì, že žadatel požaduje pøevzetí písemné informace osobnì, uvede to v podané žádosti.

3. Ze žádosti musí být zøejmé:
 • kterému povinnému subjektu je urèena a
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona;
 • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, pøíjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li pøihlášena k trvalému pobytu, adresu bydlištì a adresu pro doruèování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydlištì;
 • právnická osoba uvede název, identifikaèní èíslo právnické osoby, adresu sídla a adresu pro doruèování, liší-li se od adresy sídla;
 • adresou pro doruèování se rozumí též elektronická adresa žadatele.


4. Je-li žádost uèinìna elektronicky, musí být podána prostøednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu.

5. Elektronická adresa Národního archivu: posta@nacr.cz

6. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 3 a adresu pro doruèování, pøípadnì není-li elektronická žádost podána podle odstavce 4, není žádostí ve smyslu zákona.

7. Národní archiv jako organizaèní složka státu, jejíž hospodaøení je souèástí státního rozpoètu ÈR stanovuje v souvislosti s poskytováním informací k úhradì nákladù spojených s poøízením kopií, opatøením technických nosièù dat a s odesláním informací žadateli Sazebník úhrad nákladù, pøièemž v souladu s ust.§ 17 zákona mùže archiv jako povinný požadovat od žadatele i úhradu za mimoøádnì rozsáhlé vyhledání informací.

8. Poskytnutí informace podle odstavce 7 je podmínìno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnù ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, archiv žádost odloží. Po dobu vyøizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhùta podle vìty druhé nebìží.

Výše uvedený postup se nevztahuje na poskytování informací o archiváliích nebo z archiválií, které upravuje zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù v platném znìní.


Sazebník úhrad nákladù v souvislosti s poskytováním informací dle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní

pdf icon   Dokument ve formátu PDF » (1,683 kB) 


Prùbìžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2017

 

 • Dne 27. ledna 2017 obdržel Národní archiv žádost IRMS CRG., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Národní archiv odpovìdìl dne 7. 2. 2017.
  È.j. NA-398/12-2017       Žádost str. 1 / Žádost str. 2 / Odpovìï
 •  

  Prùbìžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2016

   

 • Dne 20. záøí 2016 obdržel Národní archiv žádost pana Bc. M. N., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Žádá o poskytnutí Provozního øádu NDA. Národní archiv odpovìdìl dne 26. 9. 2016.
  È.j. NA-3899/05–2016 Žádost       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 2. èervence 2016 obdržel Národní archiv žádost pana JUDr. I. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Žádá o poskytnutí údajù o platu a odmìnách zamìstnankynì NA. Národní archiv odpovìdìl v prodloužené lhùtì dne 1. 8. 2016 a požadované informace sdìlil.
  È.j. NA-1434/11–2016       Žádost
 •  

 • Dne 22. Bøezna 2016 obdržel Národní archiv žádost paní A. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Žádá o poskytnutí opisu „Oznámení o plnìní povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém poètu zamìstnancù“. Národní archiv odpovìdìl dne 22. 3. 2016 a požadované informace sdìlil.
  È.j. NA-1434/11–2016       Žádost / Odpovìï , Pøíloha 1, Pøíloha 2
 •  

  Prùbìžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2015

   

 • Dne 14. prosince 2015 obdržel Národní archiv žádost Heagl, s.r.o., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Pøedmìtem žádosti jsou dotazy týkající užívání právního systému CODEXIS. Národní archiv odpovìdìl dne 15.12. 2015.
  È.j. NA-5127/12–2015       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 11. prosince 2015 obdržel Národní archiv žádost Regionální poradenské agentury, s.r.o., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Pøedmìtem žádosti jsou dotazy týkající Integrovaného regionálního operaèního programu è. 17. Národní archiv odpovìdìl dne 15.12. 2015.
  È.j. NA-5110/12–2015       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 7. prosince 2015 obdržel Národní archiv žádost pana T. B., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Pøedmìtem žádosti jsou tøi dotazy týkající se spolupráce s konkrétními spoleènostmi. Národní archiv odpovìdìl dne 10.12. 2015.
  È.j. NA-5024/12–2015       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 25. listopadu 2015 obdržel Národní archiv žádost pana J. V. (datováno 24.11.2015), v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní, týkajících se pojištìní konkrétních archiválií. Národní archiv poskytl požadované informace dne 8. 12. 2015.
  È.j. NA-4859/12–2015       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 13. listopadu 2015 obdržel Národní archiv datovou schránkou žádost pana J. M. (datováno 10.8.2015), adresovanou Magistrátu hl. m. Prahy, v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Národní archiv postoupil tuto žádost dne 19.11. 2015 Magistrátu hl. m. Prahy pro nepøíslušnost.
  È.j. NA-4733/12–2015       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 11. listopadu 2015 obdržel Národní archiv žádost pana J. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Dotazy se týkaly informací o pojištìní nìkterých archiválií. Žadateli byla dne 24. 11. 2015 poskytnuta odpovìï.
  È.j. NA-4667/12–2015       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 5. øíjna 2015 obdržel Národní archiv žádost pana D. K., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Dotazy se týkaly informací o hospodaøení NA s investièními prostøedky v letech 2009_2014. Žadateli bylo dne 15. 10. 2015 sdìleno, že požadované informace nalezne ve Výroèních zprávách NA publikovaných na http://www.nacr.cz/H-archiv/vyr_zpravy.aspx a http://www.nacr.cz/Z-Files/vyr_zpravy/vyr_zprava2014.pdf.
  È.j. NA-4103/12–2015       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 4. záøí 2015 obdržel Národní archiv žádost pana D. B., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Dotazy se týkaly výše poplatkù vybraných Národním archivem za souhlas s jednorázovým užitím reprodukcí archiválií a za filmování archiválií. Žadateli byly požadované informace sdìleny dne 15. záøí 2015.
  È.j. NA-3738/08–2015       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 27. bøezna 2015 obdržel Národní archiv žádost pana A. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Ètyøi dotazy se týkaly odmìn vyplacených Národním archivem zamìstnancùm v roce 2014. Žadateli byly požadované informace sdìleny dne 10. dubna 2015.
  È.j. NA-1361/12–2015       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 24. bøezna 2015 obdržel Národní archiv žádost paní A. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Dotaz se týkal plnìní povinného podílu osob se zdravotním postižením. Žadatelce byla informace poskytnuta dne 31. bøezna 2015.
  È.j. NA-1362/12–2015       Žádost / Odpovìï / Pøíloha
 •  

 • Dne 12. bøezna 2015 obdržel Národní archiv žádost pana M. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Dva dotazy se týkaly výbìrového øízení do funkce øeditele Moravského zemského muzea v Brnì. Žadatel byl informován dne 27. bøezna 2015 o postupu, jakým mùže požadované informace získat.
  È.j. NA-1053/05–2015       Žádost / Odpovìï / Odpovìï 2
 •  

 • Dne 2. února 2015 obdržel Národní archiv žádost pana M. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Celkem 23 dotazù se týkalo informací o NDA, digitalizaci a zpøístupnìní archiválií. Požadované informace byly žadateli dle možností poskytnuty dne 16. února 2015.
  È.j. NA-80/05–2015       Žádost / Odpovìï / Pøíloha
 •  

 • Dne 26. ledna 2015 obdržel Národní archiv žádost pana A. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Ètyøi dotazy se týkaly informace o plánech èinnosti Národního archivu v letech 2013-2015 se zvláštním zøetelem na èinnost 8. oddìlení; dva dotazy se týkaly výroèních zpráv NA za roky 2013 a 2014; deset dotazù se týkalo digitalizace provádìné v NA; dalších šest dotazù vìnoval žadatel problematice zpracovanosti archivních souborù v NA a jeden poslední dotaz se týkal zástupce øeditelky NA. Požadované informace byly žadateli dle možností poskytnuty dne 9. února 2015.
  È.j. NA-300/08–2015       Žádost / Odpovìï 1 / Odpovìï 2 / Odpovìï 3 / Odpovìï 4 / Odpovìï 5 / Pøíloha 1 / Pøíloha 2
 •  

 • Dne 15. ledna 2015 obdržel Národní archiv žádost pana A. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Dva dotazy se týkaly informace o výši superhrubé mzdy øeditelky a vedoucích všech oddìlení Národního archivu a dále výše všech odmìn poskytnutých každému ze zamìstnancù NA. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 29. ledna 2015.
  È.j. NA-181/12–2015       Žádost / Odpovìï
 •  

  Prùbìžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2014

   

 • Dne 9. kvìtna 2014 obdržel Národní archiv žádost pana : J. È., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Dotaz se týkal informace o podílu osob se zdravotním postižením. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 26. kvìtna 2014.
  È.j. NA-2123/12–2014       Žádost / Odpovìï / Pøíloha
 •  

 • Dne 6. kvìtna 2014 obdržel Národní archiv žádost pana L. A., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Dotaz se týkal informace o výhledech, smìøování a odpovìdnosti za digitalizaci v NA a digitalizace kartoték v rámci zákona è. 262/2011 Sb. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 20. kvìtna 2014.
  È.j. NA-2092/12–2014       Žádost / Odpovìï / Odpovìï 2
 •  

 • Dne 24. bøezna 2014 obdržel Národní archiv žádost pana M. B. obèana, v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím, v platném znìní. Otázky byly položeny formou dotazníku a týkaly se zajištìní funkcionality dohledového systému Národního archivu. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v zákonné lhùtì.
  È.j. NA-1422/12–2014       Pøíloha
 •  

 • Dne 10. bøezna 2014 obdržel Národní archiv žádost obèanského sdružení Oživení, o. s., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím, v platném znìní. Požadované informace se týkaly veøejné zakázky projektu Národního digitálního archivu, konkrétnì: NDA, zadávací øízení na zajištìní publicity (ev. è. zakázky v ISVZ: 214136). Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v zákonné lhùtì.
  È.j. NA-1400/05–2014       Žádost / Odpovìï /Pøíloha 1 /Pøíloha 2 /Pøíloha 3
 •  

 • Dne 28. února 2014 obdržel Národní archiv žádost paní G. R., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Dotaz se týkal informace o úètování náhrady za poskytnutí informace. Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 10. bøezna 2014. È.j. NA-51073/04–2014
  È.j. NA-51073/04–2014       Žádost / Odpovìï
 •  

 • Dne 27. ledna 2014 obdržel Národní archiv žádost paní T. Z., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím v platném znìní. Patnáct otázek dotazníku se týkalo administrativních nákladù zadávání veøejných zakázek v roce 2013. Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 6. února 2014.
  È.j. NA-519/11–2014       Žádost 1 / Žádost 2/ Žádost 3/ Odpovìï/Pøíloha 1 /Pøíloha 2
 •  

  Prùbìžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2013

  1. Dne 25. ledna 2013 obdržel Národní archiv žádost pana L.A., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím, v platném znìní. Celkem 30 rùznorodých dotazù smìøovalo pøedevším na èinnost 8. oddìlení Národního archivu. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v prodloužené lhùtì.
   È.j. NA 289/12-2013       Žádost / Odpovìï / Pøíloha 1 Pøíloha 2 Pøíloha 3
  2. Dne 21. 2. 2013 obdržel Národní archiv e-mail podání pana L. A. oznaèené jako odvolání. Podání nesplòuje zákonné náležitosti opravného prostøedku, o èemž byl žadatel pouèen odpovìdí Národního archivu odeslanou dne 28. 2. 2013, pøièemž bylo souèasnì konstatováno, že žadatelem požadované informace byly poskytnuty, resp. v pøípadì neposkytnutých bylo zdùvodnìno, proè tyto poskytnout nelze.
   Souèasnì žadatel zaslal žádost kanceláøi ministra vnitra, (doruèena dne 20. února 2013), která tuto postoupila k vyøízení dne 25. 2. 2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, který následnì dne 1. 3. 2013 postoupil žádost Národnímu archivu pro vìcnou nepøíslušnost.

   È.j. NA 289/12-2013       Žádost / Odpovìï / Postoupení
  3. Dne 30. ledna 2013 obdržel Národní archiv žádost pana R.S. se žádostí o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím, v platném znìní. Celkem 8 dotazù se týkalo pøedevším digitalizace provádìné v Národním archivu. Žadatel dále požadoval zaslání interních dokumentù NA týkajících se digitalizace a IS, tyto interní dokumenty nebyly s odkazem na § 11 odst. 1 písm. a) zákona è. 106/1999 Sb. žadateli poskytnuty. Ostatní požadované informace byly žadateli sdìleny.
   È.j. NA 325/12-2013       Žádost / Odpovìï / Pøíloha
  4. Dne 4. února 2013 obdržel Národní archiv žádost pana V.K. o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím, v platném znìní. Požadované informace se týkaly zøizovatele Národního archivu, webových stránek a rozpoètu. Požadované informace byly žadateli sdìleny.
   È.j. NA 383/12-2013       Žádost / Odpovìï
  5. Dne 19. února obdržel Národní archiv e-mail pana R. S. se žádostí o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. v platném znìní. Dotazy se týkaly pøedevším digitalizace provádìné v Národním archivu. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dne 4. 3. 2013.
   È.j. NA 556/12-2013       Žádost / Odpovìï
  6. Dne 2.dubna 2013 obdržel Národní archiv doporuèený dopis pana J. È. se žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona è. 106/1999 Sb v platném znìní. Požadoval opisy Oznámení o plnìní povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém poètu zamìstnancù za rok 2011 a 2012. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dle jeho požadavku e-mailem dne 5.4.2013.
   È.j. NA 1129/12–2013       Žádost / Odpovìï / Pøíloha 1 Pøíloha 2
  7. Dne 18. bøezna 2013 obdržel Národní archiv žádost pana L.A., v níž žádal o poskytnutí informací dle zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím, v platném znìní. Dotazy se týkaly služebních cest zamìstnancù 8. oddìlení NA uskuteènìných v letech 2010-2012. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty, avšak v èásti týkající se dohledání všech požadovaných informací, které je spojeno s jejich mimoøádnì složitým a èasovì nároèným vyhledáváním bylo žadateli dne 28. 3. 2013 zasláno vyèíslení nákladù spojených s poskytnutím takovýchto informací podle § 17 odst.3 zákona. Na tuto odpovìï reagoval žadatel e-mailem ze dne 5. dubna 2013, oznaèeným jako „odvolání do nákladù øízení“, avšak odpovìï neobsahovala vyjádøení o zaplacení požadované úhrady. Odpovìï na tento e-mail odeslal NA dne 16.4. 2013. Vzhledem k tomu, že žadatel nezaplatil stanovenou úhradu v zákonné lhùtì dle ust. §17 odst. 5 zákona, Národní archiv žádost odložil.
   È.j. NA 912/12–2013       Žádost / Odpovìï str.1 /Odpovìï str.2 Odvolání Odpovìï
  8. Dne 6. 6. 2013 obdržel Národní archiv e-mailovou žádost pana R. S. o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. v platném znìní. Dotazy se týkaly pøedevším digitalizace provádìné v NA a rozpoètu NDA. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dne 20. 6. 2013.
   È.j. NA 1877/12–2013       Žádost / Odpovìï str.1 /Odpovìï str.2 Odpovìï str.3
  9. Dne 25. záøí 2013 obdržel Národní archiv žádost paní A. K., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona è. 106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím, v platném znìní. Celkem 11 dotazù smìøovalo k používání IT technologií Národního archivu a jejich zabezpeèení. Požadované informace byly dle možností žadatelce poskytnuty v zákonné lhùtì.
   È.j. NA 3355/12–2013       Žádost str. 1 / Žádost str. 2 /Odpovìï

  Podání podle zákona è. 500/2004 Sb., správní øád (§ 37)


  Podání se posuzuje podle svého skuteèného obsahu a bez ohledu na to, jak je oznaèeno. Musí však z nìj být patrno:

  - kdo ho podává (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, pøíjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doruèování, u právnické osoby název, IÈO, adresa sídla, resp. adresa pro doruèování, kterou mùže být i elektronická adresa). U podání prostøednictvím telekomunikaèního zaøízení musí být uvedena rovnìž pøíslušná identifikace žadatele (napø. elektronická adresa);

  - které vìci se týká a co se navrhuje;

  - oznaèení správního úøadu, jemuž je urèeno;

  Forma podání


  Mùže být písemná, ústní do protokolu nebo v elektronické podobì, podepsaná

  - vlatnoruènì
  - uznávaným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikaèních služeb; souèasnì musí být uveden poskytovatel certifikaèních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání pøipojen. Podání uèinìné prostøednictvím Informaèního systému datových schránek je považováno za podání podepsané.

  Za podmínky, že podání je do 5 dnù potvrzeno zpùsobem uvedeným v pøedchozím odstavci, mùže být uèinìno i jinými technickými prostøedky, tzn. napø. faxem nebo elektronicky bez použití uznávaného elektronického podpisu.

  Zpráva o èinnosti Národního archivu za rok 2016

  pdf icon   Dokument ve formátu PDF » (1,6 MB)


  Starší zprávy o èinnosti Národního archivu

  Výroèní zpráva o poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2016

  V roce 2016 byly podány tøi žádostí o informaci podle zákona è. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhùtì poskytnuty odpovìdi. Nebylo vyøizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.


  Výroèní zpráva o poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2015

  V roce 2015 bylo podáno ètrnáct žádostí o informaci podle zákona è. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhùtì poskytnuty odpovìdi. Nebylo vyøizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.


  Výroèní zpráva o poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2014

  V roce 2014 bylo podáno šest žádostí o informaci podle zákona è. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhùtì poskytnuty odpovìdi. Nebylo vyøizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.


  Výroèní zpráva o poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2013

  V roce 2013 bylo podáno osm žádostí o informaci podle zákona è. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhùtì poskytnuty odpovìdi. Nebylo vyøizováno žádné odvolání ve smyslu citovaného zákona (resp. nesplòovalo náležitosti dle citovaného zákona). Rovnìž nebyla podána žádná stížnost.


  Výroèní zpráva o poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2012

  V roce 2012 nebyly podány žádné žádosti o informaci podle zákona è. 106/1999 Sb., nebyla poskytována žádná rešerše ani jednoduchá odpovìï, souèasnì se nevyøizovalo ani odvolání proti rozhodnutí ve smyslu citovaného zákona.


  Výroèní zpráva o poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb. za rok 2011

  V roce 2011 byla podána 1 žádost o informaci podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím. Na tuto žádost byla v zákonné lhùtì poskytnuta rešerše. Souèasnì se nevyøizovalo ani odvolání proti rozhodnutí ve smyslu citovaného zákona ani neøešily stížnosti.