O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Formuláře pro veřejnost


Formuláø žádanky o pøedložení archivního materiálu (objednáváte-li prostøednictvím e-mailu)

Tuto formu vyžaduje vyhláška è. 645/2004Sb. ve znìní platných pøedpisù:
Badatel vyplní formuláø žádosti o pøedložení archiválií s uvedením svého jména, pøíjmení, názvu fondu, èísla kartonu, knihy, popø. inventárního èísla nebo signatury èi folia, které žádá ke studiu, a opatøí ji svým podpisem a datem. Badatel mùže svùj požadavek zaslat pøedbìžnì archivu i prostøedky dálkového pøístupu (internet, fax nebo telefon). Pokud žádost zaslaná prostøedky dálkového pøístupu neobsahuje veškeré požadované údaje nebo pokud formulace požadavku na pøedložení archiválií je nejasná, nepøesná nebo nekonkrétní, považuje se takto zaslaná žádost za informativní a nezávaznou. Takovéto žádosti mùže být vyhovìno v pøimìøené lhùtì po jejím upøesnìní pøi osobní návštìvì badatele v archivu. Pøi návštìvì archivu vyplní formuláø žádosti a opatøí ji svým podpisem a datem. Formuláø žádosti se poté pøipojí k badatelskému listu a stane se jeho souèástí.


rtf icon Formuláø ve formátu šablony (dot)» (24 kB)
rtf icon Formuláø ve formátu RTF» (7 kB)Standardní žádosti o rešerši z archivních fondù a sbírek Národního archivu


„Žádost o zjištìní údajù ze sèítání obyvatel na území bývalého Èeskoslovenska pro úøední potøebu“
Domovská pøíslušnost, národnost, státní pøíslušnost. Výpisy ze sèítacích archù ze sèítání v roce 1930 (èeské zemì a Zemì podkarpatoruská), 1939 (území odstoupené Nìmecku), 1950 (èeské zemì), 1970 (èeské zemì), 1991 (èeské zemì) se poskytují pouze pro úøední potøebu (napø. § 46 zákona 186/2013 Sb., o státním obèanství Èeské republiky);

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (11 kB)
rtf icon Dokument ve formátu RTF» (41 kB)


Žádost o zjištìní údajù o státním obèanství
Zjištìní státního obèanství, státní spolehlivosti a zachovalosti, nabytí ès. státního obèanství po válce, propuštìní ze státního svazku v letech 1951 - 1966;

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (10 kB)
rtf icon Dokument ve formátu RTF» (33 kB)


Žádost o zjištìní údajù o zatèení a vìznìní v dobì nacistické okupace

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (7 kB)
rtf icon Dokument ve formátu RTF» (14 kB)


Žádost o zjištìní údajù z pobytové evidence osob žijících do roku 1953 na území hlavního mìsta Prahy
Údaje o osobách s bydlištìm v hlavním mìstì Praha, do roku 1953;

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (9 kB)
rtf icon Dokument ve formátu RTF» (20 kB)