O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Sazebník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem

Pohled do studovny Národního archivu v archivním areálu v Praze 4 - Chodovci Služby poskytované veøejnými archivy jsou zpoplatnìny podle Sazebníku výše úhrad nákladù spojených s poskytováním služeb veøejnými archivy, který je pøílohou vyhlášky è. 645/2004 Sb., v platném znìní. Obecnì platný právní pøedpis je konkretizován Pokynem øeditelky Národního archivu, jímž se stanovuje Sazebník výše úhrad nákladù spojených s poskytováním služeb Národním archivem.


Aktuální sazebník je k dispozici ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »    (448 kB)