O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Kde nás najdete

Sídlo Národního archivu v Praze 4 - Chodovci Národní archiv v souèasné dobì využívá ke své èinnosti dvou objektù. Sídlem archivu, v nìmž se nacházejí útvar øeditele, všechna oddìlení archivu vyjma 1. oddìlení, jedna ze dvou studoven a knihovna, je budova umístìná v novém archivním areálu v Praze 4 - Chodovci.

Adresa: Archivní 4/2257, Praha 4 - Chodovec, PSÈ 149 00

Dopravní dostupnost: Archiv je dostupný autobusy MHD linek 115 125 136 170 213 a 293 do zastávky Chodovec. Pro vyhledání nejvhodnìjšího spojení je možné použít portál dopravního podniku.

Mapa »  (vnìjší odkaz na adresu www.mapy.cz)

Pracovištì Národního archivu na tøídì Milady Horákové v Praze 7 Na druhém pracovišti Národního archivu umístìném na tøídì Milady Horákové v Praze 6 - Dejvicích sídlí 1. oddìlení. Nachází se tu rovnìž badatelna a detašované pracovištì knihovny.

Adresa: tøída Milady Horákové 133, Praha 6 - Dejvice

Dopravní dostupnost: Pracovištì je dostupné metrem trasy A a tramvajemi linek 1 5 8 18 20 25 26 do stanice Hradèanská a odtud pìšky cca 150 metrù po levé stranì tøídy Milady Horákové ve smìru k Prašnému mostu (z centra). Pro vyhledání nejvhodnìjšího spojení je možné použít portál dopravního podniku.

Mapa »  (vnìjší odkaz na adresu www.mapy.cz)