O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Provoz badatelen


Národní archiv poskytuje své služby badatelùm ve dvou badatelnách:

I. Centrální badatelna Národního archivu
adresa: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
telefon 974 847 247, ze zahranièí pøedèíslí 00420
e-mail: badatelna[zavinac]nacr.cz


Badatelna Národního archivu v Praze-Chodovci V této badatelnì se pøedkládají všechny archiválie s výjimkou archiválií 1. oddìlení (samostatná badatelna v Praze-Dejvicích).


Hodiny pro veøejnost
studium archiválií prodej publikací
a výdej zakázek
pondìlí 9,00 - 18,00 13,00 - 17,00
úterý 9,00 - 16,00 9,00 - 13,00
støeda 9,00 - 18,00 13,00 - 15,00
ètvrtek 9,00 - 16,00 9,00 - 13,00
pátek 9,00 - 12,00
Každý poslední pátek v mìsíci zavøeno

II. Badatelna 1. oddìlení v Praze 6 - Dejvicích
adresa: Milady Horákové 133, Praha 6 - Dejvice
telefon 233 326 755, 974 847 834 (ze zahranièí pøedèíslí +420)
e-mail: na1[zavinac]nacr.cz


Badatelna Národního archivu v Praze 6 - Dejvicích V této badatelnì se pøedkládají archiválie uložené v budovì 1. oddìlení: fondy a sbírky od nejstarších dob pøevážnì do roku 1850.

Hodiny pro veøejnost
pondìlí 9,00 - 18,00
úterý 9,00 - 16,00
støeda 9,00 - 18,00
ètvrtek 9,00 - 16,00
pátek 9,00 - 12,00
Každý poslední pátek v mìsíci zavøeno