O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Konzervace a restaurování

Restaurátorský ateliér v budovì v Praze na Chodovci zprovoznìný v roce 2001.Péèe o fyzický stav archiválií uložených v Národním archivu je hlavním úkolem 10. oddìlení. Vedle vlastního konzervování a restaurování archivních dokumentù náleží k èinnosti oddìlení také øešení výzkumných úkolù souvisejících s konzervováním archiválií. Tìmto úkolùm je pøizpùsobena i vnitøní struktura oddìlení, které se èlení na úseky. Vìdecké výzkumy zajišuje Úsek vìdecko-výzkumný.

Jedním ze základních úkolù vìdecko-výzkumného úseku je ovìøování používaných konzervaèních prostøedkù a materiálù z pohledu nežádoucích degradaèních vlivù na ošetøovaný materiál a navrhování a doporuèování takových prostøedkù, které by byly použitelné bez vìtších rizik.

Dalším úkolem je studium a pochopení degradaèních reakcí základních materiálù - papíru, usní, voskù, pergamenu a záznamových prostøedkù a zároveò vytváøení vhodného systému opatøení, které by degradace omezovaly. Proto jsou do tohoto úseku zahrnuty i èinnosti týkající se preventivní ochrany materiálu, sledování a vyhodnocování klimatických parametrù v depozitáøích a vypracovávání návrhù opatøení. S tím jsou úzce spojeny i otázky hygieny depozitních prostor, pøedevším riziko výskytu mikrobiální kontaminace archiválií. Výzkumný úsek proto rovnìž kontroluje a vyhodnocuje biologické napadení materiálu, ale také vytipovává a ovìøuje vhodné dezinfekèní prostøedky, které by byly úèinné a souèasnì bez vedlejších nežádoucích úèinkù na ošetøovaný materiál.

Na studium konzervace a restaurování peèetí, usní a pøedevším pergamenu se zamìøuje laboratoø v budovì Národního archivu na tøídì Milady Horákové v Praze - Dejvicích, která vznikla v roce 1987 v souvislosti s rozsáhlým projektem rekonzervace fondu Archiv Èeské koruny, k níž se pøistoupilo na základì vyøešeného výzkumného úkolu záchrany poškozených listin.

Odkyselování knižního bloku se provádí bez rozebírání cenných knižních vazeb postøikem metanolovým roztokem metoxymagnéziummetylkarbonátu; konzervace jedné knihy trvá pøibližnì týden. Její souèástí je zhotovení speciální ochranné krabice. Do konce roku 2003 bylo takto konzervováno 55 knih. Orientaèní mìøení pH povrchu papíru dotykovou elektrodou. NA, fotodokumentace 10. oddìleníVýzkumné úkoly vždy reagují na potøeby, které vyplývají z konkrétní situace v oblasti péèe o archivní fondy (Prùzkumy v železogalových inkoustech, Studium zbarvení pergamenu vlivem zviditelòování písma, apod.). Tìžištì výzkumných a vývojových úkolù spoèívá v ovìøování konzervaèních prostøedkù vèetnì dezinfekèních a restaurátorských materiálù a jejich zavádìní do praxe.

Do èinností úseku rovnìž patøí základní pøírodovìdné prùzkumy barevné vrstvy a vlákninového složení papíru. Prùzkumy pomáhají pøi sestavování restaurátorského zámìru s cílem získat co nejvíce informací o studovaném objektu a optimalizovat technologický postup. Souèástí pøírodovìdného prùzkumu je i prùzkum mikrobiologický, který v poslední dobì pøedstavuje podstatnou èást práce v této oblasti. Netýká se pouze jednotlivých archiválií, ale i celých archivních fondù a prostor depozitáøù.

Prùzkumy fyzického stavu archiválií se provádìjí za úèelem zjištìní rozsahu a typu poškození a slouží jako pøípravná etapa smìøující k návrhu restaurátorského èi konzervátorskému zásahu.

Nezastupitelnou úlohu pøi péèi o archiválie sehrávají èinnosti spojené s preventivní péèí o archiválie, které zahrnují zejména kontroly stavu a klimatické situace depozitáøù, návrhy bezpeèných ukládacích zaøízení, ochranných obalù, øešení klimatického øežimu pro konkrétní typy archiválií, tvorbu scénáøù øešení krizových situací apod.

Významné riziko poškození archiválií pøedstavují výstavy, proto byly výzkumnì-vývojovému úseku svìøeny úkoly, spojené s jejich vystavováním, kontrolou a vyhodnocováním klimatických a svìtelných parametrù ve výstavních prostorách, s dohledem nad uspokojivou adjustací exponátù apod. Bezpeèné vystavování øeší vypracované "Zásady vystavování archiválií v Národním archivu".

Oddìlení je zároveò výzkumným a metodickým pracovištìm s celorepublikovou pùsobností. Poskytuje konzervátorùm a restaurátorùm z jiných archivù a institucí konzultace na téma nejrùznìjších technologických problémù a poøádá pro nì odborné stáže a školení.


Výsledky vybraných výzkumných úkolù ke stažení:


Vliv svìtla a ultrafialového záøení na archivní dokumenty (grantový úkol)

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (2,80 MB)


Monitorování plynných polutantù v depozitáøích státních archivù ÈR a zpùsoby jejich odstranìní (grantový úkol)

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (7,04 MB)


Ochrana archivních materiálù pøed živelními pohromami v síti archivù Èeské republiky (grantový úkol)

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (16,7 MB)


Stanovenie celkovej farebnej diferencie a krvácavosti farieb rôznych druhov lepeniek

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (469 kB)


Studium vlivu ozonizace na archivní materiály

pdf icon Èeská verze ve formátu PDF» (2,96 MB)


pdf icon Anglická verze ve formátu PDF» (4,53 MB)


Bìlení papíru archivních a knihovních sbírek svìtlem

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (263 kB)


Vliv kyseliny šavelové na vlastnosti papíru

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (123 kB)


Papír pro dokumenty ÈSN ISO 9706 vs. recyklovaný papír

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (44 kB)


Studium úèinkù par butanolu a jiných alkoholù na plísnì

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (97 kB)


Hromadné odkyselování v archivech. Srovnání metod Bookkeeper a CSC BookSaver

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (1,44 MB)


Altmanovo panorama - zpráva o konzervování a adjustaci kolorovaného panoramatického plánu z roku 1640

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (6,95 MB)


Vlastnosti kanceláøského recyklovaného papírù

Práce vznikla na základì øady diskusí kolem kvality papíru požadovaného pro archivaci. Recyklovaný papír je používán v øadì státních institucí jako kanceláøský papír pro bìžnou spisovou agendu. Jeho zavádìní je podporováno Ministerstvem životního prostøedí Èeské republiky i hnutím Arnika. Vlastnosti recyklovaného papíru byly porovnávány s vlastnostmi papíru, který je doporuèován pro dlouhodobé ukládání archiválií (vyhovující ÈSN ISO 9706). Pro zkoušky byly vybrány dva typy recyklovaného kanceláøského papíru, pøièemž jeden z nich byl bìžnì používán na Ministerstvu informatiky Èeské republiky.

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (704 kB)


Vlastnosti fixaèního prostøedku "Protecting spray 680"

Tato práce je vìnována ovìøení vlastností fixaèního prostøedku z hlediska jeho pùsobení na papírovou podložku. Protecting spray 680 je výrobek urèený pro potøeby výtvarníkù k fixaci kvašù a kreseb s vodorozpustnými barvivy. Prostøedek byl testován s cílem zjistit, zda je vhodný jako fixativum barevné vrstvy (opadávání nebo sprašování pigmentù) na papírové podložce pøi restaurátorských zásazích.

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (80 kB)

na zaèátek stránky»