O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Organizace archivu

Archivní areál v Praze 4-ChodovciNárodní archiv je od 1. ledna 2005 správním úøadem a ústøedním archivem státu pøímo øízeným ministerstvem vnitra. Je organizaèní složkou státu a úèetní jednotkou; jeho rozpoèet je souèástí rozpoètové kapitoly ministerstva. Sídlem Národního archivu je Praha. V èele NA stojí øeditelka, jíž jsou podøízena oddìlení. V èele oddìlení stojí vedoucí.


Organizaèní èlenìní Národního archivu


Oddìlení fondù samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí (1. oddìlení)

První oddìlení Národního archivu spravuje, zpracovává a zpøístupòuje archivní fondy z oblasti politické, finanèní, soudní a církevní správy a zemské samosprávy z období feudalismu, vzniklé z èinnosti ústøedních úøadù, orgánù a institucí starého èeského státu (tj. soustátí zemí Koruny èeské) a Èeského království od 12. století do poloviny 19. století.

Po vydání nového archivního zákona pøibyly oddìlení další úkoly pøedevším v oblasti pøedarchivní péèe, a to nejen u svìtských a øádových církevních institucí, jejichž archivní fondy oddìlení spravuje jakožto depozita, ale i u dalších vrcholných orgánù a institucí církevního charakteru. Souèástí oddìlení je badatelna s pravidelným celotýdenním provozem (cca 6000 badatelských návštìv roènì). Pracovníkùm oddìlení i badatelské veøejnosti je k dispozici knihovna B s knihovním a èasopiseckým fondem zamìøeným pøedevším na problematiku archivních souborù 1. oddìlení a vlastivìdnou literaturu.

kontakty»Oddìlení fondù samosprávy a státní správy z let 1848-1918 (2. oddìlení)

Druhé oddìlení je koncipováno jako oddìlení se zamìøením na archivní fondy státní správy a zemské samosprávy z let 1848-1918. Svìøené archivní fondy ovšem toto èasové vymezení výraznì pøekraèují. Pøevažují archivní fondy vìtšího rozsahu, uzavøené a archivnì zpracované, s odlišnými systémy spisové manipulace a s velmi rùznorodým obsahem.

kontakty»Oddìlení státní správy z let 1918-1945 (3. oddìlení)

Oddìlení státní správy 1918-1945 (1948) plní v rámci své pùsobnosti zejména tyto úkoly: spravuje archivní fondy vzniklé z èinnosti ústøedních úøadù státní správy a zemské správy pro zemi Èeskou, a to z období Èeskoslovenské republiky a protektorátu Èechy a Morava, vèetnì fondù nìmeckých okupaèních úøadù a fondù èeskoslovenských exilových státních orgánù v zahranièí 1939-1945. Zajišuje zpøístupòování jednotlivých archivních fondù a umožòuje jejich správní i badatelské využívání. V souèasné dobì oddìlení již témìø nepøejímá nové písemnosti ze spisoven. Novì se inventarizují zejména archivní fondy z období nacistické okupace èi dodatky k jednotlivým fondùm ústøedních úøadù státní správy.

kontakty»Oddìlení fondù státní správy z let 1945-1992 (4. oddìlení)

Ètvrté oddìlení Národního archivu spravuje rozsáhlé archivní soubory unitárních ústøedních úøadù státní správy z let 1945-1968 a èeských a federálních ústøedních úøadù z let 1969-1992 vèetnì jejich zaøízení s celostátní nebo republikovou pùsobností (cca 50.000 bm). Oddìlení se podílí na výbìru archiválií z uvedeného èasového období, zajišuje zpøístupòování jednotlivých archivních fondù v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službì a to pro úèely badatelských žádostí i správních agend (z nichž nìkteré jsou mimoøádnì rozsáhlé - církevní restituce, tøetí odboj, majetkové rešerše, politická perzekuce, státní obèanství atp.). Postupnì zpracovává svìøené archivní soubory, pøipravuje je k digitalizaci. Spolupracuje s Úøadem dokumentace a vyšetøování zloèinù komunismu PÈR a Ústavem pro studium totalitních režimù a mnoha dalšími institucemi.

kontakty»Oddìlení kontroly výkonu spisové služby, fondù státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentù (5. oddìlení)

Oddìlení vzniklo 1. ledna 2005 slouèením oddìlení informatiky a oddìlení specializovaného na pøedarchivní péèi a správu archivních fondù státní správy po roce 1992.

Oddìlení vykonává na jedné stranì všechny odborné archivní èinnosti ve vztahu k legislativnì urèenému okruhu pùvodcù archiválií, souèasnì poskytuje archivu komplexní služby v oblasti základních evidencí archiválií, zajišuje konverzi archivních pomùcek do elektronické podoby a je garantem rozvoje a realizace informaèního systému a administrace archivních aplikaèních programù v Národním archivu.

Ve správì oddìlení je prozatím pouze 24 archivních fondù pøevzatých od pùvodcù v rámci skartaèního øízení, vìtšinou z období po roce 1993. Kromì toho spravuje oddìlení dva významné archivní fondy vzniklé z èinnosti pøedchùdcù Národního archivu - Archivní registraturu a Ústøední zemìdìlsko-lesnický archiv.

Poèátkem roku 2005 bylo v rámci úseku informatiky zøízeno pracovištì specializované na pøejímání, archivaci a zpøístupòování elektronických dokumentù vznikajících u pùvodcù v pùsobnosti Národního archivu. Jeho pracovníci mají v prvním období pøedevším pøipravit podklady k projektu a následné realizaci technologického vybavení tohoto pracovištì. Výhledovì se pøedpokládá, že by zajišovalo zejména po metodické stránce dlouhodobé ukládání tohoto druhu archiválií v celostátním mìøítku.

kontakty»Oddìlení fondù nestátní provenience a archivních sbírek (6. oddìlení)

Šesté oddìlení Národního archivu spolupracuje s urèenými soukromoprávními pùvodci a s vlastníky archiválií a poskytuje jim odborné informaèní služby. Na žádost pùvodcù a vlastníkù provádí výbìr archiválií, pomáhá pøi jejich evidenci v rámci Národního archivního dìdictví a po vzájemné dohodì mùže pøejímat vybrané archiválie do trvalé èi doèasné odborné správy.

Oddìlení dále provádí výbìr archiválií a po dohodì s vlastníkem pøejímá archiválie vrcholných a obdobných orgánù politických stran a hnutí, organizací s mezinárodním prvkem, obèanských sdružení, odborových organizací, organizací zamìstnavatelù a profesních komor (s výjimkou tìch, které jsou zøízeny ze zákona a spadají do péèe 5. oddìlení), nadací a nadaèních fondù a obecnì prospìšných spoleèností. Za zvláštní zmínku stojí spolupráce s organizacemi zahranièních Èechù. Šesté oddìlení rovnìž plánovitì shromažïuje archivy osobností, které významným zpùsobem ovlivnily èi dokumentovaly dìjiny naší vlasti, zejména archivy špièkových politikù, vysokých státních úøedníkù, publicistù, nakladatelù, funkcionáøù sdružení a organizací s celostátní pùsobností a v neposlední øadì historikù, archiváøù a badatelù, jejichž odborný zájem je spojen s archivními soubory Národního archivu. Systematicky jsou doplòovány rovnìž bohaté archivní sbírky oddìlení.

kontakty»Oddìlení foto-, fono-, kinodokumentù a služeb veøejnosti (8. oddìlení)

Oddìlení, specializované na péèi o fotografické, zvukové a kinematografické archiválie, bylo koncipováno v roce 2002.

Kromì svého základního poslání plní oddìlení celou øadu dalších úkolù. Prostøednictvím podatelny vede evidenci všech došlých i vlastních spisù archivu, vyøizuje agendu zahranièních rešerší a tedy organizuje vlastní spisovou službu archivu. Mimo to se zde zaøizují služební zahranièní cesty zamìstnancù Národního archivu.

Úsek redakce a tisku zajišuje redakèní zpracování publikací, vydávaných Národním archivem, a to od jejich pøedtiskové pøípravy, pøes tisk až po vazbu a jejich distribuci.

Prostøednictvím fotografických ateliérù zajišuje oddìlení, od poèátku roku 2005, veškeré fotografické práce archivu pro vnitøní potøebu (výstavy, katalogy, edice, reprodukce archiválií pøed a po konzervaci, studijní reprodukce negativù atd.) i pro potøeby badatelù, a to vèetnì poøizování reprodukcí digitálních. Dlouhodobým úkolem je poøizování bezpeènostních reprodukcí archiválií - 35mm mikrofilmù a velkoformátových negativù a jejich studijních kopií.

Vedle výše uvedených úkolù plní oddìlení úlohu garanta odborných i spoleèenských akcí, které Národní archiv poøádá. Podílí se na výstavách, a již pøímým autorstvím nebo je pomáhá organizaènì zajišovat. Poøádá nebo organizaènì zajišuje odborné semináøe a domácí èi mezinárodní konference (také ve spolupráci s ostatními vìdeckými pracovišti ÈR). Zajišuje exkurze pro zájemce z øad studentù a odborné veøejnosti. Pro širokou laickou veøejnost poøádá pravidelné projekce kinematografických filmù ze svých bohatých archivních souborù.

Zabezpeèuje provoz badatelen a ve spolupráci s ostatními oddìleními poskytuje badatelùm poradenský servis.

kontakty»Knihovna (9. oddìlení)

Knihovna Národního archivu je odborná archivní knihovna, jejíž knihovní fond vychází z polytematického charakteru archivních fondù a z odborných a služebních potøeb Národního archivu. Knihovna èítá celkem 462 000 svazkù pøedevším z oboru archivnictví, správy a práva, historie, pomocných vìd historických, informatiky - tj. hlavnì z oborù spoleèensko-vìdních, výbìrovì z oborù pøírodních a technických vìd a z dokumentù univerzálního charakteru. Roènì se odebírá 400 titulù periodik domácích i zahranièních. Knihovna Národního archivu je veøejnì pøístupná ètenáøùm starším 15 let, kterým poskytuje základní (standardní) veøejné knihovnické a informaèní služby.

Knihovna se podílí na tvorbì souèasné a retrospektivní bibliografie oboru archivnictví a zpracovává další bibliografické soupisy literatury z fondu knihovny. K tomu buduje pøíslušné dokumentaèní databáze. V rámci Národního archivu uskuteèòuje zahranièní výmìnu publikací s archivy a institucemi podobného charakteru. Plní další úkoly vyplývající z legislativních povinností nebo ze spolupráce knihoven ÈR (meziknihovní výpùjèní služba, aj. meziknihovní služby, úèast na celostátních projektech apod.).

kontakty»


Oddìlení péèe o fyzický stav archiválií (10. oddìlení)

Úkolem oddìlení péèe o fyzický stav archiválií je komplexní péèe o uchování archiválií uložených v Národním archivu. Tato péèe v sobì zahrnuje vlastní konzervování a restaurování archivních dokumentù, øešení výzkumných úkolù souvisejících s konzervováním archiválií a ovìøování nových metod a materiálù používaných v konzervátorské a restaurátorské praxi. Na tyto èinnosti navazuje preventivní péèe, prùzkumy fyzického stavu archivních dokumentù, vyhodnocování hygienického režimu depozitních prostor a úkoly související s dezinfekcí archivních fondù.

Oddìlení tvoøí dva úseky - Úsek konzervování a restaurování archiválií a Úsek vìdecko-výzkumný.

kontakty»Ekonomicko-provozní oddìlení (11. oddìlení)

Zabezpeèuje provoz NA po hospodáøské stránce, správu budov, správu sítì a výpoèetní techniky.

kontakty»Útvar øeditelky

Útvar je tvoøen personalistou, právníkem, interním auditorem a asistentským postem.

kontakty»


na zaèátek stránky»