O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Vítejte v knihovně

Knihovna Chodovec

Knihovna Národního archivu je veøejná knihovna. S více jak pùl milionem svazkù je nejvìtší archivní knihovnou v Èeské republice. Zpøístupòuje domácí a zahranièní knihovní dokumenty, pøedevším z oborù archivnictví, dìjin správy a práva, historie a pomocných vìd historických.

Fond knihovny obsahuje:

  • knihovny pøedchùdcù Národního archivu (bývalého Státního ústøedního archivu) — Archivu zemì Èeské, Ústøedního archivu Ministerstva vnitra a Ústøedního zemìdìlsko-lesnického archivu — zpøístupnìné prostøednictvím online katalogu,
  • knihovny zaniklých úøadù, institucí, škol, spolkù, církevních øádù,
  • knihovny redakèních archivù zaniklých nakladatelství (Orbis, Svoboda, Mona),
  • osobní knihovny a torza rodových knihoven,
  • rozsáhlou sbírku domácích a zahranièních novin zejména z 19. a 20. století (nejstarší titul z let 1717–1731)

Knihovna Dejvice

Specifické a cenné dokumenty:

  • statuty a výroèní zprávy škol, muzeí, institucí, podnikù
  • zákoníky, vìstníky, schematismy
  • staré tisky (více jak 13 000 svazkù)
  • rukopisy (asi 330 svazkù)
  • prvotisky (135 titulù)

Nejvýznamnìjšími historickými fondy jsou Maltézská knihovnaKnihovna pražské piaristické koleje.


Registrace ètenáøù

Knihovna Národního archivu poskytuje služby pøedevším zamìstnancùm archivu a umožòuje bezplatné prezenèní studium široké veøejnosti (osobám starší 15 let). Podrobnosti naleznete v knihovním øádu.

Služeb knihovny lze využívat na základì osobní registrace. Registrovaný ètenáø se prokazuje ètenáøským prùkazem. Pro první objednávku mùžete využít doèasnou pøedregistracionline katalogu.