O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Průvodce činnostmi archivu

Národní archiv vzhledem ke své velikosti a celostátnímu významu zaujímá èelné místo mezi veøejnými archivy Èeské republiky. Je správním úøadem a ústøedním archivem státu, který je pøímo øízený Ministerstvem vnitra. Je organizaèní složkou státu. Sídlem Národního archivu je Praha.

Schéma historického vývoje Národního archivu a jeho pøedchùdcù

Národní archiv ve svém poslání pøímo navazuje na èinnost ústøedních archivních institucí èeského státu s kontinuitou sahající až do období raného støedovìku. Nejstarší dochovanou písemnou archiválií, která je uložena v jeho archivních fondech je privilegium krále Vladislava II. z roku 1158. Informace, které je možné z archivních dokumentù získat, zasahují do všech oborù lidské èinnosti.

Národní archiv na základì platných právních norem (zákon è. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službì,  645/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní vyhlášky è. 192/2009 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù a vyhláška è. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby) zajišuje celou øadu správních a odborných èinností:


A) Kontroluje výkon spisové služby, provádí výbìr archiválií ve skartaèním øízení a mimo skartaèní øízení a poskytuje vlastníkùm archiválií odborné, informaèní a poradenské služby, dále se zabývá pøejímáním archiválií aj.:

 • u organizaèních složek státu s celostátní pùsobností, u jejich správních archivù, u jimi zøízených státních pøíspìvkových organizací a u právnických osob zøízených zákonem s celostátní pùsobností s výjimkou tìch, které si zøídily specializované nebo bezpeènostní archivy;
 • provádí výbìr archiválií ve skartaèním øízení a mimo skartaèní øízení u pùvodcù, u kterých kontroluje výkon spisové služby;
 • provádí výbìr archiválií mimo skartaèní øízení u vrcholných a obdobných orgánù politických stran, politických hnutí, obèanských sdružení, odborových organizací, organizací zamìstnavatelù, profesních komor, církví a náboženských spoleèností, nadací a nadaèních fondù, obecnì prospìšných spoleèností a vybraných fyzických osob;
 • provádí výbìr archiválií mimo skartaèní øízení u dokumentù nabídnutých Èeské republice darem nebo ke koupi a u dokumentù nalezených nebo u dokumentù vlastníkù, kteøí o to požádají.

B) Pøejímá k trvalému nebo èasovì vymezenému uložení za pøedem dohodnutých podmínek archiválie vzniklé z èinnosti:


 • vrcholných orgánù èeského státu;
 • státních a samosprávných orgánù a organizací pro zemi Èeskou v minulosti;
 • vrcholných orgánù politických stran, politických hnutí a obèanských sdružení pøedevším s celostátní pùsobností, i nìkterých církevních institucí;
 • vybraných fyzických osob a rodin (osobní fondy);
 • nadací a nadaèních fondù a obecnì prospìšných spoleèností atp.

C) Odbornì spravuje uložené archiválie, jejich evidence, tøídìní, poøádání a zpøístupòování tìchto pùvodcù:


 • v souèasné dobì existujících, u nichž NA kontroluje výkon spisové služby a provádí výbìr archiválií;
 • starších ústøedních úøadù státní správy (vèetnì justice) a samosprávy s pùsobností celostátní, pro zemì Koruny èeské, jakož i pro zemi Èeskou a jejich zaøízení;
 • vrcholných orgánù politických stran, spolkù, veøejnoprávních korporací a jiných sdružení obèanù, nadací pøedevším s celostátní pùsobností, jakož i nìkterých církevních institucí;
 • nìkterých hospodáøských organizací a podnikù akciových, družstevních a národních s celostátním významem;
 • vybraných fyzických osob a rodin (osobní fondy a rodinné archivy);
K využívání archiválií veøejností je nezbytné je nejprve zpracovat. V první øadì je tøeba vymezit archivní fondy a sbírky a uspoøádat je podle zvoleného schématu. Uspoøádaný archivní fond/sbírka je pak v koneèné fázi zpracování opatøen archivní pomùckou, která poskytuje informace o pùvodci fondu i informace o obsahu archiválií. Nejèastìjším druhem archivní pomùcky je inventáø. K podrobnìjšímu popisu obsahu jednotlivých archiválií slouží tzv. katalog. Teprve pokud je archivní fond opatøen schválenou archivní pomùckou, je považován za pøístupný bez omezení, nestanoví-li pøíslušný právní pøedpis nebo dohoda s pùvodcem archiválií jinak. K souhrnné orientaci po archivních fondech/sbírkách Národního archivu slouží jednak on-line pøehled archivních fondù a sbírek (zahrnuje všechny archivní fondy s vyznaèením pøístupnosti pro badatele) a jednak tištìný Prùvodce po archivních fondech a sbírkách (v prodeji v badatelnách archivu).

D) Umožòuje využívání uložených archivních fondù a sbírek veøejností i orgány veøejné správy

 • pøímo, studiem v badatelnách

  Badatelna Národního archivu v Archivním areálu Chodovec Archiválie uložené v archivu mùže pøi respektování platných právních norem a interních pøedpisù využívat každý. Archiválie, jejich reprodukce nebo archivní pomùcky lze využívat pøímo v badatelnì archivu. Studium v badatelnách upravuje vyhláška è. 645/2004Sb., z interních pøedpisù je pak pro zájemce závazný badatelský øád. Zájemce o studium si na základì studovaného tématu vyhledá v Prùvodci po archivu nebo v seznamu fondù pøíslušné archivní fondy. Pracovník badatelny je mu vždy nápomocen radou, pøípadnì pøivolá ke konzultaci odborného archiváøe (správce pøíslušného archivního fondu). Zájemce o studium je povinen vyplnit badatelský list a pøi každé návštìvì pøedkládat prùkaz totožnosti. V badatelnách se archiválie pøedkládají k prezenènímu studiu. Badatel mùže podle platných zásad archivu obdržet za úplatu reprodukce studovaných archiválií. Ceny reprodukcí se øídí pøílohou è. 4 vyhlášky è. 645/2004Sb (Ceník služeb poskytovaných veøejnými archivy).
 • nepøímo, na základì písemné žádosti

  Pøedevším v úøedním styku je obvyklý zpùsob využívání archiválií podáním písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií. Tuto žádost mùže podat právnická i fyzická osoba nebo orgán veøejné správy. Národní archiv odpovídá na písemné dotazy žadatelù vypracováním odborné rešerše, zpracované na základì pøíslušných archivních dokladù, pøípadnì poskytnutím výpisu nebo kopie. Archiv mùže pouze sdìlit a potvrdit údaje, které lze pøímo zjistit z dochovaných archiválií, pøípadnì mùže doporuèit kontakt na jiný archiv, úøad èi organizaci. Nepøísluší mu rozhodovací pravomoc, je pouze správcem informací. Vyøízení komplikované žádosti o rešerši, která vyžaduje prùzkum nìkolika archivních fondù a spolupráci nìkolika oddìlení archivu mùže trvat i nìkolik mìsícù. Rešeršní služby jsou zpoplatòovány. U nìkterých agend jsou žádosti o rešerši standardní a je možné k jejich podání využít formuláøe.
 • další zpùsoby využívání archiválií:

  Výstavy

  Ukázka ze zahájení výstavy v Národním archivu Archiválie jsou zprostøedkovávány široké i odborné veøejnosti formou výstav. Archivní výstavy se vždy tìšily velkému zájmu veøejnosti. Nejsou poøádány nahodile, ale témata jsou vždy velmi peèlivì volena. Kromì toho, že je možné na výstavách spatøit poklady dokumentující naši národní minulost, mají tyto akce i vysokou odbornou úroveò. Od roku 2001 jsou výstavy pravidelnì poøádány ve výstavní síni Archivního areálu v Praze na Chodovci. Kromì vlastních výstav se pracovníci Národního archivu podílejí i na výstavách jiných institucí, pøedevším archivù a muzeí - èeských i zahranièních.

  Exkurze

  Ukázka z exkurze v Národním archivu Exkurze pro studenty støedních a vysokých škol byly vždy bìžnou záležitostí. Po otevøení nové budovy archivu v Praze na Chodovci však jejich poèet natolik vzrostl, že bylo nutné je ponìkud regulovat. Pøesto se však pracovníci archivu snaží zajistit exkurze alespoò pro zájemce o historii, pomocné vìdy historické a další pøíbuzné obory - pøedevším studenty specializovaných semináøù a škol s humanitním zamìøením, zájmové spolky, kluby atd. Úèastníci exkurze mohou shlédnout veøejnì pøístupné prostory archivu - badatelnu, knihovnu, dále pak nìkteré významné archiválie a jejich uložení, laboratoøe a restaurátorské ateliéry, pøípadnì sterilizaèní linku atd. Vše se dìje za doprovodu zkušených archiváøù a s odborným výkladem. Zájemci o exkurzi se musejí pøedem objednat, a to min. 2 mìsíce pøedem, nejlépe e-mailem: emilie.benesova[zavinac]nacr.cz.

  Vìdecká a pedagogická èinnost

  Odborní archiváøi mohou uložené archivní fondy a sbírky využívat k vlastní vìdecké, pedagogické a popularizaèní èinnosti, jejímž výsledkem jsou mimo jiné edice a odborné publikace.

E) zajišuje optimální fyzický stav archiválií

 • jejich vhodným uložením v depozitáøích;

  Depozitáøe Národního archivu poskytují uloženým archiváliím optimální klima, odpovídající potøebám rùzných typù nosièù informací. Jiné hodnoty teploty a relativní vlhkosti jsou nastaveny v depozitáøích, urèených pro ukládání archiválií, jejichž nosièem je papír, jiné pro nosièe svìtlocitlivých vrstev. Speciální trezor chrání pergamenové listiny. Technické parametry byly stanoveny s ohledem na doporuèení mezinárodních norem (Pøíloha è. 5 k vyhlášce è. 645/2004Sb.)

 • restaurováním a konzervací poškozených archiválií

  Ukázka archiválie po restauraci a konzervaci Nedílnou souèástí Národního archivu je pracovištì péèe o fyzický stav archiválií. Kromì vìdecko-výzkumných úkolù se zabývá pøedevším konzervováním a restaurováním všech typù archiválií (bìžný aktový materiál, pergamenové listiny, peèeti, vazby, mapy a plány, nejnovìji fotografické dokumenty).

 • zhotovováním bezpeènostních a badatelských reprodukcí.

  Bezpeènostní reprodukce jsou jedním ze zpùsobù ochrany archiválií. V Národním archivu se poøizují od roku 1954. Zhotovují se pro pøípad znièení originální archiválie na materiál, který je možné dlouhodobì uchovat (archivní mikrofilm). Pro studijní úèely jsou k archiváliím I. kategorie, jejichž fyzický stav je ohrožen pøedevším èastým badatelským využíváním, poøizovány tzv. studijní reprodukce. Studijní kopie jsou pak badatelùm poskytovány náhradou za originální archiválie. Mohou být badateli pøedloženy ve formì 35mm mikrofilmu, velkoformátové zvìtšeniny nebo v podobì digitální. Pro studijní úèely mohou být využívány rovnìž faksimilové edice.

F) Spravuje a umožòuje široké odborné veøejnosti využívání bohatého fondu knihovny s více než 500 tisíci svazky.

Studovna knihovny Národního archivu Knihovna archivu má statut veøejné knihovny. Pùjèování knih je prezenèní a øídí se Výpùjèním øádem.

na zaèátek stránky»