O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Výstavy a akce


Digi 2016 - Digitální technologie a kulturní dìdictví

Ve dnech 24. a 25. listopadu probìhne v Praze mezinárodní konference o využití digitálních technologií v památkové péèi Digi 2016 - Digitální technologie a kulturní dìdictví.

Více   »


12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním svìtì 2011

30. listopadu a 1. prosince 2011 v konferenèním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec. Konference je vìnována problematice spolupráce archivù, knihoven, muzeí, galerií a památkové péèe pøi využívání informaèních a komunikaèních technologií pro ochranu a zpøístupnìní kulturního dìdictví.

Další informace naleznete na stránkách konference


na zaèátek stránky »

Související informace v dalších rubrikách webu


Výstavní a propagaèní èinnost v Národním archivu v retrospektivì