Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo NA Národní archiv Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
O archivech
Využívání archiválií

Využívání archivních dokumentů je činnost umožňující zužitkování retrospektivních informací, které jsou obsaženy v archiváliích, pro potřeby vědecké, kulturní a správní.

Archiválie uložené v archivu může při respektování platných právních norem využívat každý. Je možné toho dosáhnout těmito způsoby:

Studium archiválií v badatelně

Studium archiválií v badatelně upravuje vyhláška č. 645/2004 Sb. a z ní vycházející tzv. badatelský řád. Jak postupovat? Každý zájemce o studium si na základě zvoleného tématu vyhledá v průvodci po archivu nebo v seznamu fondů příslušné archivní fondy. V případě potřeby mu poradí pracovník badatelny, který popř. zprostředkuje konzultaci se správcem příslušného fondu. Zájemce o studium v archivu musí vyplnit badatelský list a při každé návštěvě archivu předložit průkaz totožnosti.

K archivním fondům existují archivní pomůcky, které jsou výsledkem zpracování archiválií. V nich lze nalézt informace o obsahu archiválií a základní informace o jejich původci. Na základě archivní pomůcky badatel vybere konkrétní archiválie nebo jejich skupiny a vyplní žádanku (informace o způsobu vyplnění podá dozor badatelny). Podle této žádanky je archivní materiál v příslušné badatelně připraven, avšak nikoli okamžitě, protože vzhledem k rozsahu a umístění archiválií v archivech příprava vyžaduje delší dobu.

Archiválie lze studovat pouze prezenčně, nelze je vynášet mimo badatelnu. Kromě vyžádaných archiválií je v badatelně volně přístupná i příruční knihovna. Z archivního materiálu může badatel podle platných zásad obdržet za úplatu reprodukce.

Badateli mohou být archiválie NA předloženy ke studiu v badatelně jím zvoleného státního oblastního archivu nebo státního okresního archivu. Dopravu archiválií si však badatel musí dohodnout s tímto archivem. NA dopravu nezabezpečuje.

Národní archiv poskytuje své služby badatelům ve dvou badatelnách:

I. Centrální badatelna Národního archivu
telefon 974 847 247, ze zahraničí předčíslí 00420
e-mail: na7@mvcr.cz

Hodiny pro veřejnost

V této badatelně se předkládají všechny archiválie s výjimkou archiválií 1. oddělení (samostatná badatelna v Praze-Dejvicích)

Hauptlesesaal

pondělí

9,00 - 18,00

úterý

9,00 - 16,00

středa

9,00 - 18,00

čtvrtek

9,00 - 16,00

pátek

9,00 - 12,00
Každý poslední pátek v měsíci zavřeno

sobota

zavřeno

neděle

zavřeno

II. Badatelna 1. oddělení, v objektu na třídě Milady Horákové 133 v Praze 6 - Dejvicích
telefon 233 326 755, 974 847 834 (ze zahraničí předčíslí +420)
e-mail: na1@mvcr.cz

Hodiny pro veřejnost

V této badatelně se předkládají archiválie uložené v budově 1. oddělení: fondy a sbírky od nejstarších dob převážně do roku 1850.

pondělí

9,00 - 18,00

úterý

9,00 - 18,00

středa

9,00 - 18,00

čtvrtek

9,00 - 18,00

pátek

9,00 - 14,00
Každý poslední pátek v měsíci zavřeno

sobota

zavřeno

neděle

zavřeno

Studovna je vybavena tematickou příruční knihovnou, ve kterých jsou jazykové slovníky, encyklopedie, bibliografie, soupisy památek, schematismy, sbírky zákonů od roku 1850 do současnosti, základní díla pro československou a obecnou historii, základní edice pramenů k českým dějinám a české odborné archivní časopisy.
Knihy z příruční knihovny se studují ve studovně pouze prezenčně.

Národní archiv má rovněž rozsáhlou knihovnu, která doplňuje archivní fondy a spravuje také části archivních fondů. Literatura z archivní knihovny se návštěvníkům archivu zásadně půjčuje prezenčně ve studovně a tyto služby se řídí čtenářským řádem knihovny Národního archivu.

Využívání archiválií podáním písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií.

Tento způsob využívání archiválií (nepřímo) je obvyklý v úředním styku. Děje se na základě písemné žádosti právnických a fyzických osob (včetně orgánů státní správy a původců archiválií) zaslané archivu. Případné reprodukce archiválií, zhotovené k odpovědi na tyto žádosti jsou opatřovány ověřovací doložkou (potvrzení shody s originálem). Kopie a ověření původcům archiválií nebo jejich právním nástupcům a státním orgánům jsou poskytovány zdarma.

Národní archiv odpovídá na různé písemné dotazy žadatelů a vypracovává odborné tematické rešerše, ke kterým má ve svých fondech příslušné archivní doklady.

Žádosti o genealogické rešerše je třeba adresovat příslušným státním oblastním archivům, kde jsou uloženy matriky narození, sňatků a úmrtí (podle bývalých krajů). Národní archiv pečuje pouze o genealogické údaje osob židovské národnosti a bývalých šlechtických rodů.
Při genealogických rešerších je bezpodmínečně třeba uvést jméno, místo narození, místo úmrtí nebo místo uzavření sňatku. Jinak nelze rešerši zpracovat.

Rešeršní služby jsou zpoplatňovány. Ceny se pohybují od 260,- do 440,- Kč za hodinu v závislosti na náročnosti příslušné rešerše. Jejich výše záleží na době a náročnosti práce, která je na rešerši vynaložena. Žádost o rešerši ve fondech Národního archivu je možno podat v badatelně, v podatelně nebo zaslat poštou.

Důležité upozornění!
Archiv může pouze potvrdit a sdělit údaje, jež lze přímo zjistit z dochovaných archiválií, které jsou v jeho správě
, případně doporučit kontakt na jiný archiv či organizaci. Archivu nepřísluší rozhodovací pravomoc, je pouze správcem informací!
Protože vyřízení žádostí a rešerší vyžaduje často spolupráci více pracovníků jednotlivých oddělení archivu a prozkoumání často ještě neuspořádaných archiválií, trvá vyřízení žádostí a rešerší ve složitějších případech až několik měsíců.

U některých agend jsou žádosti o rešerši standardní:

Tyto formuláře jsou v tištěné formě k dispozici v podatelně Národního archivu.

Podatelna Národního archivu, adresa pro korespondenci

Žádosti i další korespondenci lze zaslat poštou, nebo podat osobně v podatelně NA.

Hodiny pro veřejnost

Adresa pro korespondenci:

Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha 4

Telefon:  974 847 240; ze zahraničí předčíslí 420
Fax: 974 847 291; ze zahraničí předčíslí 420

e-mail: na@nacr.cz

pondělí

8,00 - 12,00

13,00 - 17,00

úterý

zavřeno

středa

8,00 - 12,00

13,00 - 17,00

čtvrtek

zavřeno

pátek

zavřeno

sobota

zavřeno

neděle

zavřeno

Využívání archiválií k výstavní, přednáškové a pedagogické činnosti.

Využívání archiválií při těchto činnostech se řídí zvláštními pravidly pro vystavování archiválií, jejichž cílem je fyzická ochrana originálních dokumentů. Zhotovení reprodukcí se řídí pravidly a ceníkem uvedenými ve vyhlášce č. 645/2004 Sb.

Nahoru

© Národní archiv
Poslední změna této stránky v lednu 2006

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.