Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Národní archiv Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy
Knihovna

působnost, poslání a úlohy knihovny SÚA - uživatelé knihovnyslužby knihovnyhodiny pro veřejnostpracovníci knihovnyvydávané přehledyelektronické databázeknihovní fondy

Působnost, poslání a úlohy knihovny SÚA

Knihovna SÚA je odborná archivní knihovna s rozsáhlým knihovním fondem polytematického charakteru odpovídajícího správnímu, kulturnímu a vědeckému poslání a významu Státního ústředního archivu a jeho předchůdců. Shromažďováním, zpracováváním, uchováváním a zpřístupňováním informačních dokumentů přispívá k celkovému rozvoji vědy, vzdělanosti a kultury.

Knihovna buduje a zpřístupňuje fond domácích a zahraničních knihovních dokumentů především z oboru archivnictví, správy a práva, historie, pomocných věd historických, informatiky - tj. především z oborů společensko-vědních; výběrově z oborů přírodních a technických věd podle informačních potřeb specifických pracovišť SÚA a z dokumentů univerzálního charakteru.
Uchovává a zpřístupňuje Uchovává, buduje a zpřístupňuje

Poskytuje základní (standardní) knihovnické a informační služby
Podílí se na tvorbě současné a retrospektivní bibliografie oboru archivnictví a zpracovává další bibliografické soupisy literatury z fondu knihovny pro potřeby pracovníků a badatelů SÚA a dalších uživatelů knihovny SÚA a k tomu buduje příslušné dokumentační databáze.
V rámci SÚA uskutečňuje zahraniční výměnu publikací se zahraničními archivy a institucemi příbuzného charakteru.
Plní další úkoly vyplývající z legislativních povinností nebo ze spolupráce knihoven ČR (celostátní evidence zahraniční literatury, celostátní evidence zahraničních periodik, meziknihovní výpůjční služba, účast na celostátních projektech apod.)

Okruh uživatelů knihovny

Knihovna SÚA poskytuje služby občanům ČR starším 15 let a osobám cizí státní příslušnosti tj. zahraničním badatelům. Povinnosti a práva čtenáře určuje Knihovní řád knihovny SÚA. Čtenář je povinnen se jím řídit.
Knihovní řád knihovny SÚA rozlišuje (vzhledem k typům fondů a druhům dokumentů, k poskytování výpůjčních služeb a k druhům výpůjček - absenčních, presenčních, a k poskytování jen konzultačních nebo i rešeršních služeb) několik kategorií čtenářů:

Literaturu k zapůjčení lze objednat i telefonicky - objednané publikace se rezervují 14 dní po odeslání oznámení o rezervaci knihy nebo po ústně dojednaném datu k přípravě dokumentu. Všem uživatelům knihovny SÚA jsou základní služby poskytovány bezplatně. Za reprografické a jiné kopírovací služby účtuje knihovna SÚA poplatky dle platného ceníku pro státní archivy ČR.

Služby knihovny SÚA

Knihovna Státního ústředního archivu poskytuje čtenářům základní (standardní) knihovnické a informační služby:
1) půjčovní služby:

Upozornění: Mimo fond „Knihovny B", který je zpřístupněn bez omezení, jsou výpůjčky z ostatních fondů do doby úplného přestěhování celého provozu SÚA do archivního areálu Chodovec silně omezeny.

2) reprografické služby poskytuje knihovna SÚA pouze z vlastních dokumentů (z fondů knihovny SÚA) a za předpokladu respektování autorského zákona. Za reprografické práce případně jiný druh kopírovací služby účtuje knihovna SÚA poplatky dle platného ceníku pro státní archivy ČR.

3) informační služby: Poskytování ústních a písemných informací bibliografického, faktografického a orientačního charakteru uživatelům knihovny SÚA, kteří o tyto služby požádají a které jsou diferencované kategoriemi čtenářů.

4) propagační služba

5) speciální služby:

Knihovna SÚA (9. oddělení SÚA) se dělí na dvě pracoviště

Hodiny pro veřejnost

Knihovna A (ústřední pracoviště)archivním areálu Chodovec (Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec)
Tel.: 974 847 299

pondělí

9,00 - 12,00

13,00 - 16,00

úterý

9,00 - 12,00

13,00 - 16,00

středa

9,00 - 12,00

13,00 - 16,00

čtvrtek

9,00 - 12,00

13,00 - 16,00

pátek

9,00 - 12,00

sobota

zavřeno

neděle

zavřenoHodiny pro veřejnost

Knihovna B (detašované pracoviště)objektu na třídě Milady Horákové, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 974 847 832
pondělí

9,00 - 11,00

13,30 - 15,00

úterý

9,00 - 11,00

13,30 - 15,00

středa

9,00 - 11,00

13,30 - 15,00

čtvrtek

9,00 - 11,00

pátek

9,00 - 11,00

sobota

zavřeno

neděle

zavřeno


Ediční (publikační) činnost knihovny SÚA

Tituly jsou průběžně zasílány zdarma podle rozdělovníku. Jsou určeny spolupracujícím archivům, knihovnám, případně dalším institucím i jednotlivcům.
V samostatně tiskem vydávaných seriálových řadách vychází tyto tituly:

Další titul je 1x ročně uveřejňován v interní „Výroční zprávě SÚA za rok ...:"

V případě zájmu o odběr je nutno objednávky zasílat rok dopředu (z důvodu zvýšení nákladu).
Tištěná verze těchto titulů je ve fondu knihovny SÚA zpřístupněna všem uživatelům knihovny SÚA. Mimo záznamy docházejících seriálů jsou navíc záznamy všech dokumentů doposud uveřejněných v tištěných bibliografických seriálových titulech od počátku jejich vydávání obsaženy v budovaných databázích knihovny SÚA.


Elektronické databáze knihovny SÚA

Plně funkční a systematicky doplňované databáze záznamů dokumentů vytvoří základ komplexního automatizovaného knihovnického systému.
Knihovna SÚA v současné době buduje dokumentační a katalogové databáze rešeršním informačním systémem CDS/ISIS v. 3.0 (3.07) / projekt MAKS (Modulární Automatizovaný Knihovnický Systém).

V současné době je ve všech databázích knihovny SÚA uloženo celkem cca 8 300 záznamů. Zpřístupnění všech databází je v současné době možné jen přes osobu knihovníka a zatím jen pro služební účely.

Nahoru

© Národní archiv
Poslední změna této stránky v červnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.